Р Е Ш Е Н И Е

№65

гр.Каварна, 16.06.2017 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на шестнадесети май през двехиляди и седемнадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева  и в присъствието на прокурора .........................., разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 377 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Подадена е молба за развод по реда на чл.318 и сл. от ГПК, във вр. с чл.49, ал.1 СК от Н.И.Л. срещу Г.И.Г., за прекратяване на сключения между страните граждански брак, поради дълбокото му и непоправимо разстройство.

В исковата молба ищцата излага, че с ответника са съпрузи от 20.05.2013г., когато са сключили граждански брак пред длъжностното лице по гражданското състояние в гр.Добрич. От брака съпрузите нямат родени деца. Твърди, че след сключване на брака тя заживяла в РБългария в дома на съпруга си в с.Божурец, общ.Каварна. Неразбирателствата и разногласията помежду им започнали още от началото на съвместното им съжителство. Въпреки правените опити не успели да постигнат разбирателство по важни за семейството въпроси. Отчуждението помежду им довело до прекратяване на съвместното им съжителство през месец февруари 2016г. Ищцата напуснала семейното жилище и се върнала да живее в Русия. След фактическата раздяла, известно време съпрузите поддържали връзка по скайп, но след месец май 2016г. преустановили напълно контактите. Ищцата узнала, че понастоящем ответникът е встъпил в нова интимна връзка и изгражда живота си независимо от нея. Счита, че бракът им вече не изпълнява своите функции и съществува като юридическа връзка само формално. С оглед изложеното моли съда да постанови решение, с което да прекрати брака, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

Назначеният особен представител на ответника, адв.Л.Н. в  сока по чл.131, ал.1 не подава писмен отговор. В съдебно заседание изразява становище за основателност на молбата предвид събраните в процеса доказателства и моли за нейното уважаване.

От събраните в настоящото производство писмени и гласни доказателства, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

От представеното удостоверение за сключен граждански брак издаден  въз осн. на акт за граждански брак № ****г. на Община Добрич-град, се установява, че страните са сключили граждански брак на 20.05.2013. г. От брака съпрузите нямат родени ненавършили пълнолетие деца.

От разпита на свидетелката  М.М.Й., без родство със страните по делото се установява, че съпрузите живеят във фактическа раздяла от месец февруари 2016г. Неразбирателството в семейството започнало малко след сключване на брака, като причината била, че Г. не казвал истината на съпругата си, не работел, не доставял пари и не се грижел за семейството. Свидетелката знае, че в момента ответникът живее с друга жена.

При така изложената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира следното:

Относно прекратяването на брака:

Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателствени средства се установи, че брачната връзка е изцяло разкъсана и лишена от съдържание. Между съпрузите не съществуват дължимите от закона и морала взаимоотношения, характеризиращи брачната връзка - обич, доверие, загриженост един за друг, общ социален живот, икономическа общност. Настъпилата между съпрузите през 2016г. фактическа раздяла, освен продължителна, е и необратима. Поради това съдът прави извода, че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен по смисъла на закона, формалното му съществуване не е в интерес нито на съпрузите, нито за обществото и искът за прекратяването му следва да бъде уважен, като съдът не следва да се произнася по въпроса относно вината.

По разноските:

Съгласно чл.329, ал.1, изр.2 ГПК при липса на установена по делото вина на съпрузите разноските остават в тежест на всеки от тях, както са ги направили. Страните не претендират разноски, поради което и с оглед разпоредбата на чл.329, ал.1, изр.2 от ГПК, такива не им се присъждат, а платената от ищцата първоначална държавна такса следва да остане в нейна тежест. Предвид изхода на делото ответникът следва да заплати по сметка на Каварненки районен съд 25,00 лева - окончателна държавна такса при решаване на делото по иска за развод по чл. 6, т.2 от тарифата.

 Мотивиран от изложеното, СЪДЪТ

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.44, т.3, във връзка с чл.49, ал.1 СК,  ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 20.05.2013г. в гр.Добрич, между Н.И.Л., родена на *** год., гражданин на Руска Федерация, живуща в ****, дом 11, квартира 26 и Г.И.Г., ЕГН **********,***, с Акт за граждански брак № ****г. на община Добрич – град, поради настъпило ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО НА БРАКА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.6, т.2 от Тарифата за държавните такси по ГПК, окончателна държавната такса по делото в размер на 50,00  (петдесет) лева.

ОСЪЖДА на основание чл.329, ал.1 ГПК, Г.И.Г., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна сумата от 25,00 (двадесет и пет) лева, представляваща държавна такса при решаване на делото по иска за развод.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………….