Р Е Ш Е Н И Е

№130

гр. Каварна 18.10.2019 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Каварнанският районен съд в публично заседание на осемнадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора Бонка К.-Белчева, разгледа докладваното от Съдията Гр. дело № 379 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по реда на чл. 530 и сл. от ГПК, по иск с правно основание чл. 19, ал. 1 от ЗГР.

********************************************************** 

***********************************************************

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ДОПУСКА на основание чл. 19, ал. 1 от ЗГР, промяна на собственото име на Б.Ш.Б., с ЕГН **********, с адрес ***, със съдебен адрес ***, чрез адв. М.К., като собственото му име се променя от Б. на Б..

ОТХВЪРЛЯ молбата на Б.Ш.Б., с ЕГН **********, за промяна на фамилното му име от Б. на Ю., като неоснователна.

СЪОБЩЕНИЯ по реда на чл. 112 от ПАС да се изпратят на служба ГРАО Добрич и на Бюрото за съдимост при Каварненски районен съд, а на основание чл. 74 ЗГР заверен препис от решението да се изпрати на Община Каварна за отбелязване на допусната промяна на собственото име в акта за гражданско състояние и в регистъра на населението.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………