Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 16.02.2016г.

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на девети февруари  през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.Д. №380 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 от СК, трансформирано на основание чл.321, ал.5 от ГПК, в съдебно заседание проведено на 09.02.2016год.

********************************************************************************************   

*******************************************************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р  Е Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК, сключения на 06.10.1988год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр.Т.  граждански брак между В.А.Н. с ЕГН ********** и П.П.Н.  с  ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак №155/06.10.1988г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА, че съпрузите са  съгласни   бракът да бъде прекратен,  поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за прекратяването му.

ОБЯВЯВА, че  роденото от брака дете П.В.А. ЕГН ********** е навършило пълнолетие, поради което съдът не дължи произнасяне по въпросите за предоставяне на родителските права, режима на лични отношения  и издръжката.

ОБЯВЯВА, че по време на брака съпрузите нямат придобито движимо и недвижимо имущество, както и семейно жилище по смисъла на Семейния кодекс.

ОБЯВЯВА, че след  прекратяване на брака между съпрузите не се дължи издръжка.

ПОСТАНОВЯВА, че след прекратяване на брака съпругата П.П.Н. ще носи предбрачното си фамилно име П..

ОСЪЖДА В.А.Н., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна, държавна такса в размер на 15.00лв. /петнадесет лева/ по допускане на развода, на осн. чл.6, т.3  от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………