О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и трети ноември през двехиляди и шестнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д № 380/2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК, във вр. с чл.51 от ЗН. Образувано е на основание молба, подадена от “Банка ДСК” ЕАД гр.София, с искане на осн. чл.51, ал.1 ЗН да бъдат призовани наследниците на М.Й.А., за да заявят приемат ли оставеното от него наследство или се отказват от същото.

С писмена молба вх.№ 3703/22.11.2016 г., преди провеждане на първото заседание по делото, молителят “Банка ДСК” ЕАД гр.София, чрез процесуалния си представител юрк.Б.Р.Н. е заявил, че оттегля подадената молба и моли производството да бъде прекратено, т.к. наследниците са приели наследството, чрез конклудентни действия.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на молбата и на основание чл.232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 ГПК, производството по Гр.Д №380/ 2016 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано въз основа на подадена молба от “Банка ДСК” ЕАД гр.София, с искане на осн. чл.51, ал.1 ЗН да бъдат призовани наследниците на М.Й.А., за да заявят приемат ли оставеното от него наследство или се отказват от същото.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………