О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

 

        РАЙОНЕН СЪД КАВАРНА, в закрито заседание на двадесет и осми май, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

като обсъди Гр.Д. № 380/2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.23 ал.3 от ГПК

С определение №263/22.05.2018г., определение №273/22.05.2018г.  и определение №278/28.05.2018г., всички постановени по Гр.д. № 380/2018г. по описа на КвРС съдиите Веселина Узунова, Емилия Панчева и Живко Георгиев са се отвели от делото по реда на чл.22, ал.2 от ГПК, вр. с чл.22, ал.1, т.6 ГПК,  с което е изчерпана възможността за разглеждането му от този съд.

На осн. чл.23 ал.3 от ГПК, поради невъзможност за разглеждане на делото в Районен съд Каварна, същото следва да бъде изпратено на Окръжен съд Добрич за определяне на друг равен по степен съд за разглеждането му.

Предвид изложеното и на основание чл.23 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА Гр.дело № 380/2018г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ИЗПРАЩА Гр.дело № 380/2018г. по описа на Районен съд Каварна на Председателя на Окръжен съд Добрич за определяне на друг равен по степен съд за разглеждане на делото, поради невъзможност за разглеждането му в Районен съд Каварна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………