Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна 12.01.2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на пети декемвр през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА      

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 381 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производствотo e по реда на чл.341 и сл. ГПК във фаза по извършване на делбата.

С решение № 96 от 28.10.2015 г. по настоящото дело е допусната делба на: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 4 792 кв.м., находящ се в гр.Каварна, обл.Добрич, ***, представляващ ПИ с идентификатор *** по КККР, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на Изп.директор на АГКК, с номер по предходен план ***/***, квартал: *** /***, парцел: VII/V, при граници по КК: ПИ с идентификатори: ***.***; ***.***; ***.***; ***.***, при следните квоти: за „Ф.Е.-8” ООД -  2200/4792 ид.ч.; за ДЪРЖАВАТА -  2200/4792 ид.ч. и за ОБЩИНА КАВАРНА - 392/4792 ид.ч., от правото на собственост върху имота и на СГРАДА с идентификатор ***.1, със застроена площ 228 кв.м., брой етажи 2, с предназначеение: сграда за култура и изкуство, ведно със строителните съоръжения около нея - подпорни зидове и настилки; СГРАДА с идентификатор ***.2, със застроена площ 58 кв.м., брой етажи 1, с предназначеение: хангар, депо, гараж; СГРАДА с идентификатор ***.3, със застроена площ 24 кв.м., брой етажи 1, с предназначеение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, при квоти: ½ ид.ч. за „Ф.Е.-8” ООД и ½ ид.ч. за ДЪРЖАВАТА.

В проведеното на 05.12.2017 г. открито съдебно заседание страните съделители са заявили становище относно начина по който желаят да бъде разделен имота. Ищецът чрез процесуалния си представител пледира за извършване на делбата по реда на чл.353 от ГПК, чрез разпределение на имотите. Счита, че делбата следва да бъде извършена по предложения първи вариант от вещото лице. Поддържа, че с оглед установеното по делото, че управителят на ищцовото дружество живее в имота, като от дълго време ползва втория етаж от сграда, в който е извършил множество ремонти и подобрения, се явява справедливо и целесъобразно същият да му бъде поставен в дял. 

Ответникът МРРБ, чрез процесуалния си представител пледира за извършване на делбата чрез съставяне на разделителен протокол и теглене на жребии, по предложения вариант първи от вещото лице.

Община Каварна, чрез юрк.Г. изразява становище, че по удачен в случая се явява варианта за извършване на делба чрез разпределение на имотите, като в дял на общината бъде поставен описания в заключението на вещото лице дял трети.

Съдът от събраните по делото писмени и гласни доказателства прие от фактическа страна следното:

По делото е допусната съдебно-техническа експертиза, чието заключение е прието без възражения и оспорване от страните. От заключението и при изслушването на вещото лице в съдебно заседание се установи, че допуснатия до делба имот е реално поделяем на три дяла, съобразно определените от съда квоти, както следва: дял първи, включва първия етаж от масивна двуетажна сграда, със застроена площ 231 кв.м., стълбище и стая на втория етаж, която стая е с площ от 29  кв.м., както и избеното помещение, с припадащите се общи части от дворното място - 46,646%,  равняващи се на 2 052 кв.м. дял втори включва останалата част от втория етаж от масивна двуетажна сграда, със застроена площ 202 кв.м. на етажа, двуклетъчен гараж, складово помещение /бивше караулно/ със застроена площ 24 кв.м., с припадащите се общи части от дворното място -   53,354%,  равняващи се на 2 348 кв.м. При така съставените дялове следва  за уравняване на дяловете, дял втори да заплати на дял първи сумата от 4452 лева. дял трети включва имот с проектен идентификатор 501.***, с площ от 446 кв.м., за който е обособен самостоятелен УПИ с одобрена промяна на регулацията.

Вещото лице е изготвило и втори вариант за обособяване на дялове, при който към двата дяла се разпределят гаражите. При този вариант на разпределение, сумата  за уравняване на  дяловете е по-голяма, като дял първи следва да заплати на дял втори сумата от 23 938 лева. С оглед по-големия размер на паричното уравнение и двете страни заявяват предпочитание делбата да бъде извършена съгласно предложения от вещото лице първи вариант.

При извършения нов оглед на имота вещото лице е установило промяна в състоянието на сградата от датата на изготвяне на първоначалната експертиза и сегашното й състояние. Установено е, че на втория етаж липсват следите от течове, тъй като ищецът по делото е извършил ремонт на покрива, с подмяна на покривна конструкция и на керемидите. Констатирано е извършване и на множество други ремонти в сградата, както и в двора, описани подробно в заключението. При оглед на имота вещото лице е заварило в него само ищецът, който ползвал втория етаж. При обход на имота вещото лице е установило подмяна на улуците, ремонта на покрива, облицовка с фибран на втория етаж, цялата южна фасада, направена замазка на гаражите, излята плоча с малка дебелина и направена хидроизолация, ремонт на гаражните врати. В двора е установено подмазване на фугите, нови решетки на дъждовната канализация. Изградено е ново металното стълбище, позволяващо обособяване на втория етаж като  самостоятелен обект.

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира, че делбата следва да се извърши по реда на чл.353 от Гражданския процесуален кодекс, тъй като са налице законовите изисквания за разпределение на делбения имот по този ред.

Основен принцип в делбеното производство е делбата да бъде извършена така, че всеки съделител да получи своя дял в натура, като неравенството на дяловете се изравнява в пари – чл. 69, ал. 2, изр. 1 и 2 ЗН. Той може да бъде реализиран както, чрез теглене на жребий, така и посредством разпределение на имотите от съда по реда на чл.353 ГПК.  Съгласно посочената разпоредба съдът може да извърши делбата, като разпредели имотите между съделителите, без да тегли жребий, когато съставянето на дялове и тегленето на жребий се оказва невъзможно или много неудобно.

Необходимо условие, за да се ликвидира съсобствеността чрез жребий или чрез разпределение на имотите без да се тегли жребий е броят на имотите в съсобственост да е равен или да надвишава броя на съделителите, така, че всеки съсобственик да получи своя дял в натура, като неравенството в дяловете се изравнява в пари. Този основен принцип може да бъде реализиран и посредством извършено по реда на чл.353 от Гражданския процесуален кодекс разпределение на имотите от съда, като изборът на способ, по който да бъде извършена делбата, се обуславя не само от простото съотношение между броя на съделителите и броя на имотите, предмет на делбата, или само от съпоставяне на стойността на имотите с обема на притежаваните от съделителите права. Всички установени по делото правнозначими за избора на способ за извършване на делбата факти и обстоятелства следва да бъдат взети предвид. В настоящия случай съдът съобрази, че една от страните - ищецът вече ползва трайно втория етаж от сградата. За да направи този етаж обитаем и създаде условия за живеене, както и за запазване на целия имот именно ищецът е извършил редица ремонти в жилищната сграда, гаражите и прилежащите части. При това положение извършването на делбата чрез жребий би създало значителни неудобства на страните. Имотите са с максимално близка стойност, като разликата в стойностите им може да се компенсира с парично уравнение. С оглед обстоятелството, че една от страните вече ползват имота, без противопоставяне от другата страна, за която в процеса стана ясно, че не е полагала никакви усилия и не е вложила никакви средства за неговото поддържане,  съдът намира, че най-удобно е в дял на ищеца да се постави втория етаж - частта от делбеното имущество, върху която той е упражнявал ползване от години и за която е полагал грижи и инвестирал средства.

В дял на ответника МРРБ следва да бъде поставен първият етаж от жилищната сграда, като за уравнение на дяловете ищецът следва да заплати посочената от вещото лице разлика в стойността на дяловете, изчислена върху пазарната стойност на имота към момента на извършване на делбата.

В дял на ответника – Община Каварна следва да бъде възложен обособения самостоятелен УПИ с проектен идентификатор 501.***, с площ от 446 кв.м.

По разноските:

Съделителите следва да бъдат осъдени да заплатят в полза на РС Каварна държавна такса в размер на 4 % върху стойността на дяловете си, като дължимата държавна такса от „Ф.Е.-8” ООД е 16917.44 лева, от МРРБ 16561.28 лева, а от Община Каварна 1550.48 лева. 

По отношение на направените от съделителите разноски: Според чл.355 от Гражданско процесуалния кодекс, страните заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им, а по присъединените искове в делбеното производство разноските се определят по чл.78 от ГПК. Тълкувайки цитираната разпоредба, настоящият съдебен състав стига до извода, че разноските включват заплатените такси за вещи лица и други съдопроизводствени действия по повод ликвидиране на съсобствеността. Правилата за присъждане разноски по чл.78 от ГПК, които включват и възнаграждение за един адвокат, намират приложение в делбеното производство само във връзка с предявени претенции по сметки. Това следва от редакцията на нормата на чл. 355 от ГПК и направеното с нея препращане към чл. 78 от същия кодекс. В този смисъл е и съдебната практика - Определение № 355 постановено на 01. VІІ. 2015 година от І Гражданско отделение на Върховния касационен съд на Република България по частно гражданско дело № 2020 по описа на същия съд за 2015 година и Определение № 55, постановено на 20. ІV. 2010 година от ІІ Гражданско отделение на Върховния касационен съд на Република България по гражданско дело № 22 по описа на същия съд за 2010 година.

 

Съгласно представените от страните списъци по чл.80 ГПК, в настоящото производство те са извършили разноски, включително и за вещи лица, както следва: „Ф.Е.-8” ООД - 2 728,87 лв., МРРБ – 50,00 лв. Тези разноски са свързани с допускането на имотите до делба и определянето на поделяемостта им, т. е. с ликвидиране на съсобствеността. Предвид дяловете в съсобствеността, съделителят МРРБ дължи на съделителя „Ф.Е. – 8” ООД сумата от 1229,66 лева /1 252,55 – 22,89/ лева, които следва да бъде осъден да плати, а съделителят Община Каварна дължи на съделителя „Ф.Е. – 8” ООД сумата от 223,77 лева, а на съделителя МРРБ сумата 4,22 лева, които следва да бъде осъдена да плати.

Тъй като адвокатските и юрисконсултски възнаграждения, направени във връзка с ликвидиране на съсобствеността, не са свързани с претенциите за присъждане на подобрения, съдът по изложени по-горе съображения, не ги обсъжда.

Водим от горното и на основание чл. 353 от Гражданския процесуален кодекс Каварненският районен съд

  

Р Е Ш И:

 

 ПОСТАВЯ В ДЯЛ на ДЪРЖАВАТА, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с адрес гр.София, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” 17-19, следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБОСОБЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор ***.***, със ЗП на етажа 231 кв.м. и РЗП 260 кв.м., построена в имот с идентификатор ***.*** по КККР на землището на гр. Каварна, одобрена със заповед № РД-18-32/27.02.2008 г., и включващ:  входно антре, дневна стая, трапезария, кухня-коридор, преддверие, преддверие 1, преддверие 2, баня-тоалетна 1, баня-тоалетна 2, склад, спалня на втория етаж, тераса и стълбище към спалнята на втория етаж, съобразно одобрен инвестиционен проект  /л.264 – 276 от делото/ представляващ неразделна част от решението, заедно  с  46,646%  ид.ч от дворното място,  равняващи се на 2 052 кв.м., при съседи на имота – от север ПИ 501.***; от запад ПИ 501.***; от изток ПИ 501.***; от юг  ПИ 501.***, ПИ 501.***, ПИ 501.***, с пазарна стойност възлизаща на 414 032.00 лева

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на “Ф.Е.-8” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, с управител В.А.С., следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБОСОБЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор ***.***, със ЗП на етажа 202 кв.м., построена в имот с идентификатор ***.*** по КККР на землището на гр. Каварна, одобрена със заповед № РД-18-32/27.02.2008 г., и включващ:  вход + коридор, дневна стая, трапезария + кухня, спалня, преддверие 1, преддверие2, преддверие 3, баня-тоалетна 1, баня-тоалетна 2, баня-тоалетна 3, три тераси, склад /бивша стълба/,  ДВУКЛЕТЪЧЕН ГАРАЖ  със застроена площ 58 кв.м. - с идентификатор 501.***.*,  складово помещение /караулно/ със застроена площ 24 кв.м. с идентификатор 501.***.*, съобразно одобрен инвестиционен проект  /л.264 – 276 от делото/ представляващ неразделна част от решението, заедно  с  53.354% ид.ч от дворното място,  равняващи се на 2 348 кв.м., при съседи на имота – от север ПИ 501.***; от запад ПИ 501.***; от изток ПИ 501.***; от юг  ПИ 501.***, ПИ 501.***, ПИ 501.***, с пазарна стойност възлизаща на 422 936.00 лева.

 ПОСТАВЯ В ДЯЛ на ОБЩИНА КАВАРНА, ЕИК *******, с адрес гр.Каварна, ул.”Добротица” №26, следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.***, по КККР на землището на гр. Каварна, одобрена със заповед № РД-18-32/27.02.2008 г.,  с площ  на имота 446 кв.м., при съседи: от север от запад и от юг ПИ 501.***; от изток ПИ 501.***, с пазарна стойност възлизаща на 38 762.00 лева.

ОСЪЖДА “Ф.Е.-8” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, с управител В.А.С., да плати за уравнение на дела на ДЪРЖАВАТА, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с адрес гр.София, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” 17-19, сумата от  4 452.00 лв. /четири хиляди четиристотин петдесет и два лева/.

ОСЪЖДА ДЪРЖАВАТА, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с адрес гр.София, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” 17-19, да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 16 561.28 лв. /шестнадесет хиляди петстотин шестдесет и един лева и двадесет и осем стотинки/.

ОСЪЖДА “Ф.Е.-8” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, с управител В.А.С., да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 16 917.44 лв. /шестнадесет хиляди деветстотин и седемнадесет лева и четиридесет и четири стотинки/.

ОСЪЖДА ОБЩИНА КАВАРНА, ЕИК *******, с адрес гр.Каварна, ул.”Добротица” №26, да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 1 550.48 лв. /хиляда петстотин и петдесет лева и четиридесет и осем стотинки/.

ОСЪЖДА ДЪРЖАВАТА, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с адрес гр.София, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” 17-19, да плати на “Ф.Е.-8” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, с управител В.А.С., разноски в размер от общо 1 229.66 лв. /хиляда двеста двадесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки/.

ОСЪЖДА ОБЩИНА КАВАРНА, ЕИК *******, с адрес гр.Каварна, ул.”Добротица” №26, да плати на “Ф.Е.-8” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, с управител В.А.С., разноски в размер от общо 223,77 лв. / двеста двадесет и три лева и седемдесет и седем стотивки/ и на ДЪРЖАВАТА, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с адрес гр.София, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” 17-19, разноски в размер от общо 4,22 лв. /четири лева и двадесет и две стотинки/.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните по делото.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………