Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна 14.03.2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на четиринадесети март през две хиляди и осемнадесата година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 381 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247, ал. 1 ГПК.

С молба вх. № 501/15.02.2018 г. адвокат М.А. от ВАК, като пълномощник та “Ф.Е.-8” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. ”Козлодуй” № 64, с управител В.А.С., е поискала от съда да допусне поправка на очевидна фактическа грешка допусната в диспозитива на решение № 6/12.01.2018 г., изразяваща се в непосочване на етажа от сградата за всеки дял.

След преценка на молбата и приложените по делото доказателства, съдът намира, че се касае за допусната очевидна фактическа грешка изразяваща се в несъответствие между формираната в мотивите воля на съда и външното й изразяване в диспозитива на съдебното решение, която следва да бъде поправена по реда на чл. 247, ал. 1 от ГПК, като в решение № 6/12.01.2018 г., постановено по гр.д. № 381/2014 г., в диспозитива се посочи, че поставения в дял на Държавата имот е разположен на първият етаж от сградата, а поставения в дял на“Ф.Е.-8” ООД имот е разположен на втория етаж от сградата.

Предвид гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА на основание чл. 247 ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 6/12.01.2018 г., постановено по гр. д. № 381/2014 г. на КРС, вписано под № 5/12.01.2018 г., т. І, стр. 13-16 в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК, в следния смисъл:  

На ред 5 (пети) от горе на долу, след “***.***,” да се чете: „разположен на първи жилищен етаж”.

На ред 20 (двадесети) от горе на долу, след “***.***,” да се чете: „разположен на втори жилищен етаж”.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила настоящото решение да се счита за неразделна част от решение № 6/12.01.2018 г., постановено по гр. д. № 381/2014 г. на КРС, вписано под № 5/12.01.2018 г., т. І, стр. 13-16 в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………