Р Е Ш Е Н И Е

№1

гр.Каварна, 03.01.2017г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Каварна, в публично заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .................................., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 383 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба с правно основание чл.341 и сл. ГПК, вр. с чл.69 ЗН от И.М.Р., чрез процесуалния й представител адв.М.К. *** срещу М.М.Ж., В.В.М. и Д.В.М..

В исковата молба ищцата излага, че ответницата М.Ж. е нейна сестра, а ответниците В.М. и Д.М. са деца на починалия й брат В. М.В.. Всички те притежавали по наследство от общия им наследодател В.Ж. К., нива с площ от 29.999 кв.м. в землището на с.Б. и дворно място с площ 3 439 кв.м., ведно с построените в него жилищна сграда и стопанска сграда. Тъй като съделителите не могат да постигнат съгласие за доброволно разделяне на имотите моли съда да постанови решение, с което да допусне тяхната делба при следните квоти: по отношение на ПИ ***.17.3, представляващ нива с площ от 29.999 кв.м., по КККР на с., общ.Каварна, при съседи: ***.17.24; ***.17.8; ***.17.50; ***.17.5; ***.17.82; ***.17.56; ***.17.55; ***.17.54 – за И.Р. – 2/6 ид.ч.; за М.Ж. – 2/6 ид.ч., за В.М. – 1/6 ид.ч. и за Д.М. – 1/6 ид.ч.; по отношение на ПИ ***.***.78, представляващ дворно място с площ от 3 439 кв.м., по КККР на с.Б., общ.Каварна, ведно с построената в това място жилищна сграда с идент. ***.***.78.1, със застроена площ от 49 кв.м. и селскостопанска сграда с идент. ***.***.78.2, със застроена площ от 53 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, при съседи: ***.***.76; ***.***.77; ***.***.697; ***.***.180;   ***.***.79; ***.***.213 – за И.Р. – 2/6 ид.ч.; за М.Ж. – 2/6 ид.ч., за В.М. – 1/6 ид.ч. и за Д.М. – 1/6 ид.ч.

Ответникът В.М., чрез назначения й процесуален представител адв.С.С. заявява, че искът е допустим и основателен и делбата следа да бъде допусната при посочените от ищеца квоти.

Ответниците М.Ж. и Д.М. не са подали писмен отговор в срока по чл.131 ГПК, не се явяват и не се представляват в съдебно заседание и не вземат становище по иска.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намира от  фактическа страна следното:

В съответствие с изискванията на чл.341, ал.1 ГПК са представени писмени доказателства установяващи правото на собственост върху имотите чиято делба се иска. От представения нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност № 123, том 1, дело №288/82г. на БРС, се установява, че на 08.07.1982г. Д. Я. К. е признат за собственик по давност и наследство на дворно място от 3 500 кв.м., неурегулирано, находящо се в чертите на с.Б., Толбухинско, при съседи: М.Д., С.П., селска мера и улица, заедно с една къща за живеене. Съгласно представената кадастрална скица на поземлен имот изд. на 16.09.2016г., понастоящем имота е с идентификатор ***.***.78 и представлява дворно място с площ от 3 439 кв.м., по КККР на с.Б., общ.Каварна, ведно с построената в това място жилищна сграда с идент. ***.***.78.1, със застроена площ от 49 кв.м. и селскостопанска сграда с идент. ***.***.78.2, със застроена площ от 53 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, при съседи: ***.***.76; ***.***.77; ***.***.697; ***.***.180;   ***.***.79; ***.***.213.

Видно е от нотариален акт за собственост №37, том 3, дело №754/97г. на РС Каварна, че на 18.04.1997г., В.Ж. К., като наследник на Д. Я. К. е призната за собственик на нива с площ от 30.00 дка., трета категория, находяща се в землището на с.Б., представляваща имот №17003 по плана за земеразделяне, а съгласно КККР на с.Б., общ.Каварна - поземлен имот с идент. ***.17.3, представляващ нива с площ от 29.999 кв.м., при съседи: ***.17.24; ***.17.8; ***.17.50; ***.17.5; ***.17.82; ***.17.56; ***.17.55; ***.17.54.

От представените по делото удостоверения за наследници №АО-10-73 от 01.10.2015г. и № АО-10-47/28.07.2015г. изд. от кметство с .Б., се установява, че Д. Я. К. е починал на 16.05.1983г., като е оставил за свои законни наследници В.Ж. К. – съпруга и Султана Я.а Петракиева – сестра, починала през 1985г., без деца. На 04.06.2010г. е починала В.Ж. К., със законни наследници към датата на смъртта си М.М.Ж. и И.М.Р. – нейни дъщери и В.В.М. и Д.В.М. – нейни внуци, деца на сина й В. М.В., починал през 1995г.

Предвид така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

От представените по делото доказателства се установи по безспорен начин, че наследодателката на страните към датата на смъртта си, настъпила на 04.06.2010г. е притежавала в изключителна собственост заявените за делба имоти, а именно: ПИ с идентификатор ***.***.78, представлява дворно място с площ от 3 439 кв.м., по КККР на с.Б., общ.Каварна, ведно с построената в това място жилищна сграда с идент. ***.***.78.1, със застроена площ от 49 кв.м. и селскостопанска сграда с идент. ***.***.78.2, със застроена площ от 53 кв.м., както и ПИ ***.17.3, представляващ нива с площ от 29.999 кв.м., по КККР на с.Б., общ.Каварна.

Към датата на откриване на наследството В.Ж. К.  е имала за законни наследници: М.М.Ж. и И.М.Р. – нейни дъщери и децата на починалия преди нея син В. М.В. - В.В.М. и Д.В.М. – нейни внуци.

Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.1 от ЗН, децата на починалия наследяват по равно, като мястото на починалия наследник В. М. се заема от неговите наследници по закон – децата му В. и Д., по силата на правото на заместване, т.е последните заемат мястото и встъпват в степента и правата на своя наследодател и получават частта от наследството, която той би получил ако беше жив. Така съгласно посочената разпоредба, всеки от наследниците е придобил по 1/3 ид.ч. от наследствените имоти. След смъртта си през 1995г. В. В. е оставил за наследници двете си деца – В. и Д. В.ви, които като негови универсални правоприемници са станали съсобственици на неговите идеални части от имотите, при равни квоти.

Безспорно е, че с предявяване на иска за делба от ищеца и с участието в делбеното производство на ответниците те са изразили конклудентно волята си да приемат наследството от техните наследодатели. Частите им в съсобствеността на делбените имоти, образувани в съответствие с чл.5, ал.1 от ЗН са както следва: 2/6 ид.ч. за И.М.Р.; 2/6 ид.ч. за М.М.Ж.; 1/6 ид.ч. за В.В.М. и 1/6 ид.ч. за Д.В.М.. Следователно на основание чл.69 ал.1 от ЗН трябва да се допусне извършването на съдебна делба за процесните имоти при определените делбени квоти.

Така мотивиран, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА на основание чл.341 и сл. ГПК, вр. с чл.69 от ЗН, между И.М.Р., ЕГН **********, с адрес ***, М.М.Ж., ЕГН **********, с адрес ***, В.В.М., ЕГН **********, с адрес *** и Д.В.М., ЕГН **********, с адрес ***, р-н ***, ет.3, ап.10, върху следните недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.***.78, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 3 439 кв.м., по КККР на с.Б., общ.Каварна, ведно с построената в това място жилищна сграда с идент. ***.***.78.1, със застроена площ от 49 кв.м. и селскостопанска сграда с идент. ***.***.78.2, със застроена площ от 53 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, при съседи: ***.***.76; ***.***.77; ***.***.697; ***.***.180;   ***.***.79; ***.***.213 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.17.3, представляващ НИВА с площ от 29999 кв.м., по КККР на с.Б., общ.Каварна, трайно предназначение на територията – земеделска, при съседи: ***.17.24; ***.17.8; ***.17.50; ***.17.5; ***.17.82; ***.17.56; ***.17.55; ***.17.54, при делбени квоти: 2/6 ид.ч. за И.М.Р.; 2/6 ид.ч. за М.М.Ж.; 1/6 ид.ч. за В.В.М. и 1/6 ид.ч. за Д.В.М..

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………