П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 12.03.2019 година

 

Каварненският районен съд  в публично съдебно заседание на дванадесети март  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря: А.М.

сложи на разглеждане на разглеждане  Гр.дело № 383  по описа на 2015 год.,  докладвано  от Районния съдия.

 

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 11.00 часа се явиха:

ИЩЦАТА: И.М.Р. редовно призована, не се явява,  представлява се от адв. М. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИЦИТЕ:  В.В.М. редовно призована, чрез назначения й особен представител,  не се явява, представлява се от адв.С.С. ***; Д.В.М. редовно призован,  не се явява, представлява се от адв. И.П. ***, редовно упълномощена и приета по  делото; М.М.Я. и  К.  М.Й., редовно призовани, явяват се лично, не се представляват.

СЪДЪТ запитва страните за становището им  по хода на делото.

АДВ.К.  - Няма процесуални  пречки, моля да дадете ход на делото.

АДВ.С.  - Няма пречки, моля да се даде ход на делото.

АДВ.П.  - Няма процесуални  пречки,  моля да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИЦИТЕ  М.Я. и К.Й. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ като взе предвид становището на страните и прецени, че не са налице процесуални пречки по хода на делото и на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. К. – Госпожо Съдия, постигнали сме спогодба, която е представена по делото  и молим да я одобрите. Молбата е подписана само от мен, като пълномощник на ищцата, но е съгласувана с останалите страни по делото. Със същата сме постигнали съгласие за приключване на производството със съдебна спогодба. Посочили сме  кои дялове, на кого се разпределят, както и дължимите суми между страните.  По отношение на иска по сметки, оттегляме предявените от нас искове по сметки, във връзка с делбения имот. Занапред страните няма да имат претенции една спрямо друга.

АДВ. С. – Госпожо Съдия, действително сме постигнали спогодба, която моля да бъде одобрена, тъй като считаме, че същата  не противоречи на закона и морала. Съгласни сме с направеното искане  от процесуалния представител на ищцата за  оттегляне на исковете по сметки. На основание чл. 29 ал. 5 от ГПК Ви моля за Вашето одобрение да извърша процесуални действия от името на представляваното от мен лице, за които се изисква изрично пълномощно.

Моля за Вашето разпореждане да ми бъде изплатено възнаграждението за особен представител.

АДВ. П. - Госпожо Председател, моля да одобрите постигнатата между страните спогодба. Относно исковете за уреждане на сметки са уговорени предварително, че ще бъдат оттеглени. Уговорени са дяловете,  сумите. Представеният проект пред съда е този, който страните са одобрили.

ОТВЕТНИЦАТА М.Я. – Желая да бъде одобрена спогодбата.

ОТВЕТНИЦАТА К.Й. – Моля да одобрите спогодбата.

СЪДЪТ с оглед направеното изявление от процесуалния представител на ищцата И.Р., досежно оттегляне на предявения от съделителя иск  по сметки и съгласието на ответниците по иска

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 383/2015 г. по описа на КРС по отношение на предявения иск по сметки от ищеца И.М.Р. срещу М.М.Ж. /заместена в хода на делото от М.М.Я. и К.М.Й./, В.В.М. и Д.В.М., иск с правно основание чл. **, ал. 3 от ЗС, за осъждане на ответниците да  заплатят на ищцата извършените от нея в делбения имот,  необходими и полезни разноски, през периода 2010 г. до 2015 г., на стойност общо от 1670 лева.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес с частна жалба пред ОС гр. Добрич.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е  постигната    спогодба за начина на разделяне на допуснатия до съдебна делба недвижим имот  и на осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА за извършване на делба на следните недвижими имоти:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.***.**, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 3 439 кв.м., по КККР на с.Б., общ.Каварна, ведно с построената в това място жилищна сграда с идент. ***.***.**, със застроена площ от 49 кв.м. и селскостопанска сграда с идент. ***.***.**, със застроена площ от 53 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, при съседи: ***.***.**; ***.***.**; ***.***.**; ***.***.**;   ***.***.**; ***.***.** и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.**, представляващ НИВА с площ от 29999 кв.м., по КККР на с.Б., общ.Каварна, трайно предназначение на територията – земеделска, при съседи: ***.****; ***.****; ***.****; ***.****; ***.****2; ***.****6; ***.****5; ***.****4.

СЪДЕЛИТЕЛИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

1. И.М.Р., ЕГН **********, с адрес ***, чрез пълномощника си адв.М.К. – Добричка адвокатска колегия

2. В.В.М., ЕГН **********, с адрес ***, чрез назначения й особен представител адв.С.С. – Добричка адвокатска колегия

3. Д.В.М., ЕГН **********, с адрес ***, р-н Слатина, ж.к. „*****, чрез пълномощника си адв. И.П. – Добричка адвокатска колегия

4. М.М.Я.  с ЕГН  ********** с адрес *** и

5. К.М.Й. с ЕГН ********** с адрес ***,

се съгласяват да ликвидират съсобствеността по между си по отношение на недвижимите имоти, за които е допусната делба с Решение № 1/03.01.2017 г. по настоящото дело, при следните условия:

1. Съделителят И. М. Р. с ЕГН ********** получава ДЯЛ ПЪРВИ на обща стойност 56 210.50 лв. включващ:

- новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.***.**,по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-8/19.02.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. Б., общ. Каварна, обл. Добрич, п.к. 9656, ул. ***** с площ: 1066 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), съседи: ***.***.**, ***.***.**, ***.***.**, ***.***.**, ***.***.** и изградените в него СГРАДА с идентификатор ***.***.**, с площ 53 кв.м. и СГРАДА с идентификатор ***.***.**, с площ 49 кв.м. на стойност 38 362.50 лв;

- новообразуванПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.****, находящ се в с. Б., ЕКАТТЕ: ***, общ. Каварна, обл. Добрич, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-8/19.02.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 9999 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, съседи: ***.*****,  ***.****, ***.****, ***.****, ***.*****, ***.*****, ***.*****, на стойност 17 848 лв.

2. Съделителите К.М.Й. с ЕГН ********** и М.М.Я. с ЕГН **********  получават в общ дял ДЯЛ ВТОРИ на обща стойност 46 512.50 лв. включващ:

- новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.***.**, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-8/19.02.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. Б., общ. Каварна, обл. Добрич, п.к. 9656, ул. ***** с площ: 1067 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), съседи: ***.***.**, ***.***.**, ***.***.**, ***.***.**, ***.***.**, ***.***.** и ***.***.**, на стойност 28 662.50 лв.;

- новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.****, находящ се в с. Б., ЕКАТТЕ: ***, общ. Каварна, обл. Добрич, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-8/19.02.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 10000 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, съседи: ***.****,  ***.****, ***.****, ***.****, ***.****, на стойност 17 850 лв.

3. Съделителят В.В.М. с ЕГН ********** получава ДЯЛ ТРЕТИ на обща стойност 23 250.00 лв. включващ:

- новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.***.**, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-8/19.02.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. Б., общ. Каварна, обл. Добрич, п.к. 9656, ул. ***** с площ: 572 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), съседи: ***.***.**, ***.***.**, ***.***.**, на стойност 14 **5.00 лв.;

- новообразуванПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.****, находящ се в с. Б., ЕКАТТЕ: ***, общ. Каварна, обл. Добрич, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-8/19.02.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 5000 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, съседи: ***.****,  ***.****, ***.****, ***.****, който имот дава право на преминаване за ПИ ***.**** на площ от 495 кв.м., широчина на правото 2,50 м., на стойност 8 925 лв.

4. Съделителят Д.В.М. с ЕГН ********** получава  ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ на обща стойност 23 250.00 лв. включващ:

- новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.***.**, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-8/19.02.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. Б., общ. Каварна, обл. Добрич, п.к. 9656, ул. ***** с площ: 569 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), съседи: ***.***.**, ***.***.**, ***.***.** и ***.***.**, на стойност 14 **5 лв.;

- новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.****, находящ се в с. Б., ЕКАТТЕ: ***, общ. Каварна, обл. Добрич, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-8/19.02.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 5000 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, съседи: ***.****, ***.****, ***.****, ***.****, ***.****, който имот има право на преминаване през ПИ ***.**** на площ от 495 кв.м., широчина на правото 2,50 м., на стойност 8 925 лв.

5. ЗА УРАВНЯВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ:

За уравнение на дяловетеИ. М. Р. следва да заплати на съделителите:

- К.М.Й. и М.М.Я. обща сума в размер на 3 2**.40 лева;

- В.В.М. сума в размер на 1 616.70 лева;

- Д.В.М. сума в размер на 1 616.70 лева.

  По отношение на сторените от ищцата И.М.Р. в двете фази на съдебната делба разноски, съделителите - ответници следва да заплатят на И. М. Р. съразмерно дела си, следните суми:

- К.М.Й. и  М.М.Я. обща сума в размер на 639.66 лева;

- В.В.М. сума в размер на 1 119.83 лева;

- Д.В.М. сума в размер на **9.83 лева.

  След приспадане на разноските от сумите за уравнение на дяловете, И. М. Р. следва да заплати на:

- К.М.Й. и  М.М.Я. обща сума в размер на 2 593.74 лева;

- В.В.М. сума в размер на 496.87 лева;

- Д.В.М. сума в размер на 1 296.87 лева.

С подписването на настоящата спогодба и одобряването и от съда споровете между страните, предмет на гр. д. № 383/2015г. по описа на РС- Каварна, са окончателно уредени и никой не може да има претенции към останалите във връзка и по повод недвижимите имоти, предмет на спогодбата.

 

С П О Г О Д И Л И   С Е:

 

1. И.Р.,                                   2. В.М.

чрез адв.М.К.                                          чрез адв. С.С.

          

  (…………………….)                                             ( …………………)

 

3. Д.М.,                                            4. М.Я.

   чрез адв.Ил.П.                                       

          

  (…………………….)                                               ( …………………)

 

5. К.Й.                                   

                                     

  (…………………….)

 

СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата между страните съдебна спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК

О  П Р  Е  Д  Е  Л  И:

На основание чл. 29 ал. 5 от ГПК одобрява действията на назначения особен процесуален представител на ответницата В.В.М. по сключване на съдебната спогодба.

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по Гр. д. № 383/2015 г. по описа на КРС съдебна спогодба за извършване на съдебна делба на недвижимите   имоти.

УКАЗВА на страните, че съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на назначения особен процесуален представител на ответника В.В.М., адв. С.С. от ДАК възнаграждение за представителство в размер на 800.00 лв., внесено от ищцата И.М.Р. на 24.03.2016 г. по набирателната сметка на РС Каварна.

ИЗДАДЕ СЕ служебна бележка.

ОСЪЖДА И.М.Р., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на 994.87 лева (деветстотин деветдесет и четири лева и осемдесет  и седем  стотинки), представляваща 2% върху стойността на нейния дял, изчислена след приспадане на заплатеното парично уравнение, както и държавна такса в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.М.Я.  с ЕГН  ********** с адрес ***, да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 497.46 лв. (четиристотин деветдесет и седем лева  и четиридесет и шест стотинки), представляваща 2% върху стойността на дела, както и държавна такса в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА К.М.Й. с ЕГН ********** с адрес ***, да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на 497.46 лв. (четиристотин деветдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки), представляваща 2% върху стойността на дела, както и държавна такса в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА В.В.М., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 497.34 лв. (четиристотин деветдесет и седем лева и тридесет и четири стотинки), представляваща  2% върху стойността на дела, както и държавна такса в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Д.В.М., ЕГН **********, с адрес ***, р-н Слатина, ж.к. ***, да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на 497.34 лв. (четиристотин деветдесет и седем лева и тридесет и четири стотинки), представляваща 2% върху стойността на дела, както и държавна такса в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Поради изчерпване предмета на спора  СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 383/2015 г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде  обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок,  считано от днес  пред Добрички окръжен съд.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.** часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

                                     

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                                СЕКРЕТАР: