П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 25.07.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в закрито съдебно заседание на двадесет и пети юли  през  двехиляди и седемнадесета   година в състав:

Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА    

                                                                                                               

при участието на секретаря: А.М.и прокурора : ………………………………   сложи за разглеждане Гр.д. № 389 по описа за 2017  година,   докладвано от Районния съдия.

 

След спазване разпоредбите на чл.142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 10.30  часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ З.Н.Г., редовно призован не се  явява, представлява се от адв.С.В. от АК гр.Варна, редовно упълномощен с пълномощно приложено по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Г.К.К., редовно призован,   явява се лично, не се представлява.

ДИРЕКЦИЯ „Социално подпомагане“ гр.Каварна, редовно призована, не изпраща представител.  Депозиран  е социален доклад.

СЪДЪТ запитва страните имат ли възражения срещу даване ход на делото?

АДВ.В. - Няма пречки за даване ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ  -  Няма пречки, моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид,  че страните са редовно призовани,  представляват се от надлежно упълномощен представител, не правят възражения по даване ход на делото и на осн.чл.142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва депозираното по делото на 21.07.2017г. извънсъдебно споразумение.

АДВ.В. – Госпожо Съдия, в действителност днес сме в заседание по поисканите от нас привременни мерки, но през изминалите две седмици, страните след проведени множество разговори стигнаха до съгласие по въпросите визирани в чл.127, ал.1 СК и сключиха извънсъдебно споразумение. Днес пред Вас, като пълномощник на двете страни изразявам тяхното желание за одобряване на извънсъдебното споразумение и прекратяване на производството по делото, без да е необходимо да постановявате привременни мерки. Считаме, че със споразумението изчерпателно и изцяло сме уредили отношенията между страните във връзка с отглеждането на детето и то по най-добрия начин за всички.

ОТВЕТНИКЪТ -  Желая днес да разгледаме това споразумение и делото да бъде прекратено. Не съм запознат със социалния доклад. Моля да ми бъде дадена възможност да се запозная с доклада.

АДВ.В.  - Ние сме запознати със социалния доклад.

ОТВЕТНИКЪТ – Не възразявам по социалния доклад.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към исковата молба писмени доказателства: удостоверение за раждане изд.въз основа на акт за раждане №4/10.01.2017г. на Община гр.Варна; удостоверение за настоящ адрес на К. К., изх.№17/28.04.2017г., изд. от Община гр.Шабла; удостоверение за настоящ адрес на З.Г., изх.№16/28.04.2017г. изд. от Община гр.Шабла; копие от лична карта на З.Н.Г.; удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца с изх. № АУГ/23.06.2017г.; копие от картон-детска консултация на  К. К.; медицинско направление на К. К. с дата 27.06.2017г.; жалба от З.Н.Г. до РП гр.Варна; разпореждане  по Гр.д.№5820/2017г. на ВРС от 02.05.2017г.; определение по Гр.д.5820/2017г. на ВРС от 19.05.2017г.;

ПРОЧИТА и приобщава към делото изготвения от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Каварна социален доклад.

АДВ.В. – По отношение на споразумението нямаме промяна в същото към този момент.

ОТВЕТНИКЪТ – По отношение на споразумението поддържам същото и съм съгласен с него.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е постигната  спогодба  и на осн. чл.234, ал.1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СПОГОДБАот страните, както слева:

УПРАЖНЯВАНЕТО  на родителските права по отношение на детето К. Г. К., с ЕГН:**********, се предоставят на майката З.Н.Г., с ЕГН:**********, която ще се грижи за неговото  отглеждане и възпитание, като местоживеенето на детето ще е на адреса на майката в  гр.Ш., ул....

При промяна на гореупоменатия адрес на детето, следва бащата да бъде уведомен писмено и ако се налага, това настоящо споразумение да се коригира, ако новия адрес на детето го налага и представлява пречка за упражняване на личния режим на отношения на бащата с детето.

РЕЖИМЪТ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на бащата  Г.  К.  К., с ЕГН:********** с детето К.  ще е както следва:

- три пъти в месеца - всяка първа и трета събота от месеца и последната неделя  на месеца  от 10:00 до 17:00 часа, без присъствието на майката, като бащата има задължение да взема и връща детето от дома на майката. Посещенията на  детето ще са без преспиване  до навършване на 1,6 години на детето, а след това с преспиване всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 10.00 ч. в събота до 15.00 ч. в неделя  като последната неделя на месеца отпада. Ако поради здравословни причини на детето или бащата контактът не може да се осъществи в определените дни, същият следва да се реализира в следващата събота и неделя от месеца от 10.00 ч.-17.00 ч.;

- 20 дена през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск след навършване на 2 години на детето при ред и условия предварително съгласувани между родителите (като детето през този период да може да се вижда с майка си, за да няма негативно отражение от липсата й);

- на рождения ден на детето - 05.01. от 10.00 ч. до 13.00 часа;  

- на рождения ден на бащата 21.07.  и именния му ден 06.05. от 10.00 ч. до 15.00 ч.  без преспиване,  до навършване на 1 година и 6 месеца, а след това с преспиване до 10.00 на следващия ден;

- на рождения ден на майката 15.06.  независимо какъв ден от седмицата се пада детето задължително ще бъде с майка си;

- за великденските, коледните и новогодишни празници, първите два дена е при майката, а вторите два от 10.00 ч. до 15.00 ч. при бащата, без преспиване до навършване на 1 година и 6 месеца, а след това с преспиване до 10.00 на следващия ден;

- църковното кръщение на детето ще се състои в присъствието на двамата родители,  при ред и условия предварително съгласувани помежду им.

- всички лични отношения на бащата с детето ще се извършват без присъствието на майката,  освен 20-те дни през лятото и църковното кръщене.

БАЩАТА Г.К.К., с ЕГН:**********, се задължава да заплаща издръжка на детето К. Г. К.,  с ЕГН:**********, чрез неговата майка и законен представител З.Н.Г.,  с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 125 лв. (сто двадесет и пет лева), считано от 01.05.2017 г., с падеж 10-то число на месеца, за който се дължи издръжката,  ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на причини обуславящи нейното изменяне, прекратяване или при навършване на пълнолетие на детето К. Г. К., по банковата сметка на майката З.Н.Г.,  с ЕГН:********** в Райфайзенбанк с IBAN ***. За месеците 05.2017 г., 06.2017 г. ,07.2017 г. и 08.2017 г. лихва не се дължи,  като сумата ще бъде преведена по гореупоменатата банкова сметка ***поразумение от РС гр. Каварна.

ОТВЕТНИКЪТ Г.К.К., с ЕГН:**********,   се задължава да възстанови на З.Н.Г. половината от направените до момента разходи по заведеното Гр.дело №389/2017 г. (половината от 1 300 лв. адвокатски хонорар и половината от 30 лв. държавни такси) общо в размер на 665 лв. Сумата ще бъде преведена по гореупоменатата банкова сметка ***поразумение от РС гр. Каварна

Предвид факта, че страните нямат сключен граждански брак декларират, че нямат и няма да имат и за бъдеще финансови или имотни претенции един към друг.

При провеждане на ежемесечните профилактични прегледи на детето майката не желае на тези прегледи да присъстват както бащата, така и неговите роднини и родители. Майката се задължава да информира поне веднъж месечно бащата за здравословното състояние на детето.

 

 

 

ИЩЕЦ:……………………….                         ОТВЕТНИК: …………………….

      (З.Н.Г.,                (Г.К.К.)

          чрез адв.С.В.)                                        

           

СЪДЪТ като констатира, че с вписаната по-горе спогодба страните уреждат изцяло взаимоотношенията си предмет на настоящото дело, както и че постигнатото от тях споразумение не противоречи на закона и на добрите нрави,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл.234, ал.1 от ГПК спогодбата постигната в настоящото съдебно производство от страните, по силата на която:

УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права по отношение на детето К. Г. К., с ЕГН **********, се предоставят на майката З.Н.Г., с ЕГН **********, която ще се грижи за неговото отглеждане и възпитание, като местоживеенето на детето ще е на адреса на майката в  гр.Ш., ул.....

При промяна на адреса на местоживеене на майката и детето, бащата следва да бъде уведомен своевременно, с оглед гарантиране безпрепятственото упражняване на правото му на лични контакти с детето, уговорени в настоящото споразумение.

РЕЖИМЪТ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на бащата  Г.  К.  К., с ЕГН ********** с детето К.  ще е както следва:

- До навършване на една  година и шест месеца на детето  - три пъти в месеца  всяка първа и трета събота от месеца и последната неделя  на месеца  от 10:00 часа до 17:00 часа, без присъствието на майката, като бащата се задължава да взема и връща детето от дома на майката. Личните отношения с детето ще се осъществяват без преспиване в дома на бащата до навършване на 1 година и 6 месеца на детето. Ако поради здравословни причини на детето или бащата контактът не може да се осъществи в определените дни, същият следва да се реализира в следващата събота и неделя от месеца от 10.00 ч. - 17.00 ч.;

- След навършване на 1 година и 6 месеца от детето режимът на лични отношения с бащата ще е всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 ч. в събота до 15.00 ч. в неделя с преспиване в дома на бащата. Ако поради здравословни причини на детето или бащата контактът не може да се осъществи в определените дни, същият следва да се реализира в следващата събота и неделя от месеца от 10.00 ч. в събота до 15.00 ч. в неделя;

- 20 дни през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск след навършване на 2 годишна възраст от детето, при ред и условия предварително съгласувани между родителите (като през този период детето следва да може да се вижда с майка си, за да няма негативно отражение от липсата й);

- на рождения ден на детето - 05.01. от 10.00 ч. до 13.00 часа;  

- на рождения ден на бащата 21.07.  и именния му ден 06.05. от 10.00 ч. до 15.00 ч., без преспиване до навършване на 1 година и 6 месеца, а след това с преспиване до 10.00 на следващия ден;

- на рождения ден на майката 15.06.  независимо какъв ден от седмицата се пада детето задължително ще бъде с майка си;

- за Великденските, Коледните и Новогодишни празници, първите два дни детето ще е при майката, а вторите два дни от 10.00 ч. до 15.00 ч. детето ще е при бащата, без преспиване до навършване на 1 година и 6 месеца, а след това с преспиване до 10.00 часа на следващия ден;

- църковното кръщение на детето ще се състои в присъствието на двамата родители, при ред и условия предварително съгласувани помежду им.

- всички лични отношения на бащата с детето ще се извършват без присъствието на майката, освен 20-те дни през лятото и църковното кръщене.

- При провеждане на ежемесечните профилактични прегледи на детето майката не желае на тези прегледи да присъстват както бащата, така и неговите роднини и родители. Майката се задължава да информира поне веднъж месечно бащата за здравословното състояние на детето.

БАЩАТА Г.К.К., с ЕГН **********, се задължава да заплаща ежемесечна издръжка на детето К. Г. К., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител З.Н.Г., с ЕГН **********, в размер на 125 лв. (сто двадесет и пет лева), считано от 01.05.2017 г., с падеж 10-то число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на причини обуславящи нейното изменяване, прекратяване или при навършване на пълнолетие на детето Сумата следва да бъде превеждана по банковата сметка на майката З.Н.Г.,  в Райфайзенбанк с IBAN ***. За месеците 05.2017 г., 06.2017 г. ,07.2017 г. и 08.2017 г. лихва не се дължи,  като сумата следва да бъде преведена по гореупоменатата банкова сметка ***поразумение от РС гр. Каварна.

ОТВЕТНИКЪТ Г.К.К., с ЕГН **********,   се задължава да възстанови на З.Н.Г. половината от направените до момента разходи по заведеното Гр.дело № 389/2017 г.  в общ размер на 665 лв. Сумата следва да бъде преведена по посочената по-горе  сметка до 5 дни след утвърждаване на настоящето споразумение от РС гр. Каварна

Предвид факта, че страните нямат сключен граждански брак декларират, че нямат и няма да имат и за в бъдеще финансови или имотни претенции един към друг.

СПОГОДБАТА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ОСЪЖДА  Г.  К.  К., с ЕГН *********, с адрес ***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд Каварна сумата от 90.00 лв. (деветдесет лева) държавна такса в размер на 2%, върху споразумението за издръжка.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело № 389  по описа за 2017г. на Каварненски районен съд, поради постигнатата между страните и одобрена от съда в днешно съдебно заседание спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано от страните само в частта за прекратяване на производството, с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.00 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                          СЕКРЕТАР: