П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 23.05.2017 г.

 

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и трети май,  през двехиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря: А.М.и прокурора : ………………………………   сложи за разглеждане Гр.д. № 39 по описа за 2017 година,   докладвано от Районния съдия.

 

След спазване разпоредбите на чл.142, ал.1 от ГПК на именното повикване в 11.00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ „Г.-Д.” ООД редовно призован се представлява от адв.Е.Т. *** редовно упълномощен с пълномощно приложено по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ЕТ “И.Ж.-И.”, редовно призован се представлява от адв.Е.Д. ***, редовно упълномощен с пълномощно приложено по делото.

СЪДЪТ, запитва страните за становището им по хода на делото?

АДВ.Т. – Да се даде ход на делото.

АДВ.Д. – Няма пречки, моля да бъде даден ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че страните са редовно призовани, не правят възражения по даване ход на делото и на осн. чл.142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ запитва ищеца поддържа ли исковата молба с изложените в нея факти, представените писмени доказателства и направените доказателствени искания.

АДВ.Т. –  Госпожо Съдия, с ответната страна постигнахме спогодба, която Ви представяме и молим да одобрите.  Моля също така да  ни бъде възстановена половината държавна такса,  която да бъде преведена по банковата сметка, посочена в точка 2.1.2. от споразумението.

АДВ.Д. – Госпожо Съдия, действително с ищеца сме постигнали спогодба, която моля да бъде одобрена.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е  постигната    спогодба относно доброволно уреждане на спора  и на осн. чл.234, ал.1 от ГПК

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА между страните в следния смисъл:

I.”Г. - Д.” ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление - гр.Добрич, ул. „***, представлявано от  заедно и поотделно от М.Й.А. и И.П.И., чрез Адвокат  Е.Л.Т., ЕГН **********, Адвокатска колегия – Добрич, със служебен адрес в град Добрич, ул. „Д.К.С.“ №*, Офис ***, наричано по-долу за краткост ПЪРВАТА СТРАНА и

II. ЕТ„И.Ж. - И.”, ЕИК ***, седалище и адрес управление: гр.Каварна, ул. **, представлявано от И.Д.Ж., чрез  Адвокат Е.Г.Д., **********, Адвокатска колегия – Варна, със служебен адрес в град Варна, ул. „Н.Б. №***, наричано по-долу за краткост ВТОРАТА СТРАНА

се споразумяха за следното:

Страните декларират, че са наясно и приемат за безспорно по между си, че:

1.1. На основание предявена от ”Г. - Д.” ООД  молба с правно основание чл. 390, ал.1, вр. с чл. 397, ал. 1, т. 1  от ГПК е образувано ч.г.д. № 552/2016г. по описа на Районен съд – гр. Каварна, по което с  определение № 431 от 16.12.2016г. е допуснато обезпечение на бъдещи обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 79,ал.1, ЗЗД, вр.чл. 327, ал. 1 ТЗ и чл. 86 ЗЗД , предявим от ”Г. - Д.” ООД, ЕИК *** за осъждане на ответника ЕТ„И.Ж. - И.”, ЕИК *** , да заплати на бъдещия ищец сумата от 18 574,74 лв., представляваща сбор от главница в размер на 15 803,28 лв. и лихви в размер на 2 771,46 лв. дължими по 4 броя фактури, чрез налагане на възбрана на четири собствени на ответника недвижими имоти,  подробно описани в исковата молба по която е образувано настоящото дело. 

1.2. На основание издадената по горното ч.г.д. № 552/2016г. по описа на Районен съд – гр. Каварна обезпечителна заповед по молба на ”Г. - Д.” ООД от 20.12.2016г. е образувано изпълнително дело № 20168100400054 по описа на ЧСИ Николай Желев, рег. № 810 на КЧСИ.

1.3. По горното изпълнително дело са наложени възбрани на четири собствени на длъжника недвижими имоти.

1.4. На основание предявен от ”Г. - Д.” ООД, ЕИК *** срещу ЕТ„И.Ж. - И.”, ЕИК *** иск с правно основание чл. 79,ал.1, ЗЗД, вр.чл. 327, ал. 1 ТЗ и чл. 86 ЗЗД, е образувано г.д. № 39 / 2017г. по описа на Районен съд – гр. Каварна , по което дело до настоящия момент е извършена размяна на книжата по него и същото е  насрочено  за разглеждане в открито съдебно заседание за 23.05.2017г. от 11.00ч.

2. Във връзка с горното страните се спогодяват като установяват и уреждат отношенията  по между си породени от правния спор по следния окончателен начин:

2.1. Страните се задължават да се явят в съдебно заседание (лично или чрез надлежно упълномощен представител) и да извършват всички необходими действия за приключване на производството по  г.д. № 39 / 2017г. по описа на Районен съд – гр. Каварна   със съдебна спогодба в следният смисъл : 

2.1.1.Страните по настоящата спогодба заявяват и се съгласяват, че ЕТ„И.Ж. - И.” ще заплати на ”Г. - Д.” ООД, ЕИК *** сумата от 18 103,28 лева (осемнадесет хиляди сто и три лева и 28 ст.), представляваща сбор от претендираната главница в размер на 15 803,28 лева и част от направените разноски от „Г. - Д.” ООД, ЕИК *** в размер на 2 300лв. , предмет на разглеждане по гр. дело №  39/2017г. по описа на Районен съд град Каварна.

          2.1.2 Страните по настоящата спогодба се споразумяват и се съгласяват, че посочената в предходната точка сума ще бъде заплатена от Втората страна на Първата страна чрез банков превод  по следната банкова сметка *** ”ПРО КРЕДИТ БАНК” АД с титуляр на сметката „Г. - Д.” ООД, ЕИК ***, а именно: IBAN: ***,  BIC:***, както следва:

                   - 6 150,00 лева – до 15.06.2017г.

                   - 6 150,00 лева – до 15.07.2017г.

                   - 5 803,29 лева – до 15.08.2017г.

          2.1.3 „Г. - Д.” ООД, ЕИК *** се отказва от претендираните спрямо ЕТ„И.Ж. - И.”, ЕИК *** лихва за забава в размер на 2 771,46 лв. върху главницата от 15 803,28 лв., от законната лихва върху главницата от датата на депозиране на исковата молба, както и разноски над 2 300,00 лева до пълния размер от 3 339,99 лева и няма да търси такива.

          2.1.4. При неплащане на която и да е вноска в уговорения срок по т. 2, направените отстъпки от „Г. - Д.” ООД, ЕИК *** по т. 3 отпадат и ЕТ„И.Ж. - И.”, ЕИК *** ще дължи на ПЪРВАТА СТРАНА пълния размер на направените разноски, лихва за забава в размер на 2 771,46 лв. върху главницата от 15 803,28 лв. и законната лихва върху главницата от датата на депозиране на исковата молба до окончателното плащане.

3. „Г. - Д.” ООД, ЕИК *** се задължава в три дневен срок след деня на плащането на последната сума в размер на  5 803,29 лв. да подаде молба до Районен съд - гр. Каварна по ч.г.д. № 552/16г. за вдигане изцяло на обезпечението,  като след влизане в сила на определението по чл.402, ал.3 от ГПК се задължава веднага да подаде молба по и.д.№ 20168100400054 по описа на ЧСИ Николай Желев, рег. № 810 на КЧСИ за прекратяване на изпълнителното дело.

4. Страните приемат, че с подписване на настоящата спогодба и заплащане на сумата по т.2.1.1. в сроковете по т. 2.1.2., отношенията им са изцяло и безвъзвратно уредени и същите няма да имат една спрямо друга каквито и да е финансови или други претенции.

5. Страните се задължават да следват поведение в съответствие с правното положение между тях, такова каквото е установено и/или създадено с настоящото Споразумение, като се въздържат от  всякакво негово оспорване.

С П О Г О Д И Л И   С Е:

 

1.„Г. - Д.“  ООД,                   2.ЕТ „И.Ж.-И.“

 чрез адв.Ел.Т.                                      чрез адв.Ем.Д.

          

  (…………………….)                                      ( …………………)

 

СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата между страните съдебна

 спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на осн. чл.234,

ал.1 от ГПК

О П  Р  Е Д  Е  Л  И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по Гр.д.№39/2017г. по описа на КРС съдебна спогодба за доброволно уреждане на спора.

УКАЗВА на страните, че съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ОСВОБОЖДАВА на основание чл.78, ал.9, изр.1 от ГПК сумата от 371,49 лева (………), представляващи половината от платената от ищеца Г. - Д.” ООД, ЕИК *** държавна такса за предявяване на исковата молба, внесена по сметка на РС Каварна с платежно нареждане от 14.02.2017г., която да бъде възстановена на ищеца по сметка в ”ПРО КРЕДИТ БАНК” АД с титуляр на сметката „Г. - Д.” ООД, ЕИК ***, а именно: IBAN: ***, BIC:***,

Поради изчерпване предмета на спора  СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №39/2017г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде  обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок,  считано от днес  пред ДОС.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.30 часа.

          ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

                                     

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                СЕКРЕТАР: