О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на тридесети  март две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЖИВКО Г.

като разгледа докладваното от съдията Гражданско дело № 39/2018г. по описа на Каварненски Районен съд и за да се произнесе взе предвид следното:

Настоящото производство е образувано по подадена е искова молба от Г.Г.Д. ЕГН ********** ***,чрез адв.Д.Ч.-***, срещу „***“ЕООД с ЕИК *** седалище и адрес на управление гр.София,п.к. 1618,община Столична район Красно село,ж.к.“***“ улица „***“ № 4,представлявано от В.А. ***,в качеството на управител и законен преставител с правно основание на предявения иск –чл.79 и сл. от ЗЗД,вр. с чл.8 ал.1 от ЗАЗ.

         След изтичане на срока по чл.131 ал.1 ГПК,но преди насрочването в открито съдебно заседание е подадена молба от Г.Г.Д. ЕГН ********** ***,чрез адв.Д.Ч.-***,в която заявява,че на основание чл.232 от ГПК оттегля иска си срещу „***“ЕООД с ЕИК *** седалище и адрес на управление гр.София,п.к. 1618,община Столична район Красно село,ж.к.“***“ улица „***“ № 4,представлявано от В.А. ***,в качеството на управител и законен преставител,тъй като ответното дружество е изплатило претендираните с исковата молба суми,с пл. нареждане от 07.03.2018г.,а с пл.нареждане от 08.03.2018г. ответното дружество е възстановило на ищеца и всички разноски,извършени от него в производството по делото.

Съдът като взе предвид постъпилата молба и представените доказателства за  за надлежна представителна власт на подалата молбата-адв.Д.Ч.,вкл. и право за оттегляне на предявения иск срещу„***“ЕООД,поради което и съобразявайки приложимите в конкретния случай повелителни разпоредби на закона,съдът приема следното:

Молбата е основателна.

Съгласно чл.232 от ГПК ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по

делото. Ако предяви отново същия иск,той може да използва събраните доказателства в новото дело само ако за повторното им събиране има трудно преодолима пречка.

Тъй като в процесния случай оттеглянето на иска предхожда първото заседание по делото/за такова се смята откритото съдебно заседание,което се насрочва с определението по чл.140 от ГПК/,то съгласието на ответника не е необходимо.

Налице са следователно условията на чл.232,изречение първо от ГПК и в тази връзка съдът се смята за десезиран от разглеждането на предявения иск,поради което и настоящото производство  следва да се прекрати.

По изложените съображения,съдът

 

                                  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 39/2018г. по описа на Районен съд гр.Каварна,поради надлежното оттегляне при условията на чл.232 изр.1 от ГПК на предявеният от Г.Г.Д. ЕГН ********** ***,чрез адв.Д.Ч.-***, срещу „***“ЕООД с ЕИК *** седалище и адрес на управление гр.София,п.к. 1618,община Столична район Красно село,ж.к.“***“ улица „***“ № 4,представлявано от В.А. ***,в качеството на управител и законен преставител иск с правно основание –чл.79 и сл. от ЗЗД,вр. с чл.8 ал.1 от ЗАЗ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички Окръжен съд в едноседмичен срок от връчване на съобщението.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: