Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

 

 

Гр.Каварна, 12.09.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на тридесет и първи август, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №390/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл.150 от СК.

**************************************************************************************************************************

Мотивиран от горното, Каварненския районен съд

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ИЗМЕНЯ  размера на определената издръжка, дължима от Г.  Н.  Г. с ЕГН ********** ***, в полза на детето Н.  Г.  Г. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Г.Д.Ч. – С. с ЕГН ************ ***,  като я  УВЕЛИЧАВА съответно от 80.00 /осемдесет/ лева на 150.00 /сто и петдесет/ лева, считано от датата на завеждане на исковата молба – 28.06.2017г., ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до настъпване на законни пречки нейното изменяване или прекратяване, на основание чл.150 от СК.

ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 150.00/сто и петдесет/ лева до предявения размер от 200.00 /двеста/ лева.

ОСЪЖДА Г.  Н.  Г. с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса по сметка на Районен съд Каварна в размер на 100.80/двеста и шестнадесет / лева, на основание чл.78, ал.6 от ГПК.

ОСЪЖДА Г.  Н.  Г. с ЕГН ********** *** , да заплати на Г.Д.Ч. – С. с ЕГН ************ ***, като майка и законен представител на детето Н.  Г.  Г. с ЕГН **********, сумата от 225.00 /двеста двадесет и пет/ лева, представляващи съдебно-деловодни разноски.

ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….