Р    Е    Ш    Е   Н   И    Е

 

Гр.Каварна, 12.07.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

       Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на дванадесети юли, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Е.Ш. като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №391/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е с правно основание чл.16в, във вр. с чл.16б и чл.16а от ЗСП.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

В депозирания социален доклад на ДСП – Каварна са застъпени констатациите на компетентните длъжностни лица на органа по закрила, отразени в сезиралата съда молба.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки становището на страните, съдът достигна до следните правни изводи:

 

Разпоредбите на чл. 16б и чл. 16в ЗСП (ДВ бр.8/2016 г.) регламентират условията и реда за настаняване в специализирани институции и центрове от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение, в случаите когато липсва подходяща с оглед спецификите на обследваните лица семейна среда, в която те да бъдат адекватно обгрижвани.

От съвкупния анализ на събраните по делото доказателства се установи, че обследваното лице страда от „лека умствена изостаналост, дебилност-тежка степен, детска церебрална парализа-лека степен“, които съвпупно налагат "80% неработоспособност и необходимост от чужда помощ". Напълно в съответствие с тези медицински данни е и непосредственото впечатление на решаващия съдебен състав от проведената среща с лицето, при която се констатира, че то не може да се обслужва само, нито може да формира съзнателна мисловна дейност или да вербализира такава. Изясни се по делото още, че родителите на П. са починали, като единствените близки са нейната баба и сестра й настойник. Баба й няма възможност да се грижи за нея, тъй като е на преклонна възраст, а сестра й има две малки деца и трудово заета.

Предложената социална институция от своя страна осигурява възможността обследваното лице да пребивава в подходяща среда, в която ще бъдат осигурени постоянни медицински грижи и квалифициран надзор. Така ще бъдат задоволявани адекватно потребностите на лицето и ще бъде съблюдавано и съхранено остатъчното му физическо и психическо здраве, което не може да бъде постигнато в семейната му среда предвид невъзможността на близките й и изключителните й и специфични нужди.

Поради това съдът намира, че предложеният ред за настаняване е изцяло в интерес на обследваното лице и следва да бъде предпочетен, което налага уважаване на молбата. По отношение на срока, за който лицето следва да бъде настанено, същият следва да бъде определен за посочения от молителя срок, а именно за три години.

Мотивиран от горното, Каварненският районен съд

 

Р   Е   Ш   И  :

 

НАСТАНЯВА лицето П.Д.П. с ЕГН ********** в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с Българево, с адрес: с.Свети Никола, общ.Каварна, ул.“Пета“, №20, за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението, на осн. чл. 16б и чл. 16в ЗСП.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в седемдневен срок от връчването му на страните.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………..