О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на деветнадесети октомври, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д.№392/2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.23 ал.3 от ГПК

С определение №344/11.10.2016г., определение №350/14.10.2016г. и определение №351/18.10.2016г., всички постановени по Гр.д.№392/2016г. по описа на КРС съдиите Веселина Узунова, Емилия Панчева и Живко Георгиев са се отвели от делото по реда на чл.22, ал.2 от ГПК, вр. с чл.22, ал.1, т.6 ГПК,  с което е изчерпана възможността за разглеждането му от този съд.

На осн. чл.23 ал.3 от ГПК, поради невъзможност за разглеждане на делото в Районен съд гр.Каварна, същото следва да бъде изпратено на Добрички окръжен съд за определяне на друг равен по степен съд за разглеждането му.

Предвид изложеното и на осн. чл.23 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА Гр.Д. №392/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ИЗПРАЩА Гр.Д. №392/2016г. по описа на Районен съд Каварна на Председателя на Окръжен съд гр.Добрич за определяне на друг равен по степен съд за разглеждане на делото, поради невъзможност за разглеждането му в Районен съд Каварна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………