Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

Гр.Каварна, 20.07.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на двадесети юли, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията Ч.гр.д. №394/2014г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.247 от ГПК.

Гр.д.№394/2014г. е образувано по молба с вх.№2478/31.07.2014г. и със страни: ищец – Е.Б.Х. с ЕГН ********** *** и ответници: С.М.М. с  ЕГН ********** ***, З.П.З. с ЕГН ********** ***, С.П.З. с ЕГН ********** ***, М.З.М. с ЕГН ********** ***, Г.З.М. с ЕГН ********** ***, А.С.В. с ЕГН ********** ***, починала в хода на процеса /06.12.2014г./ и заместена от наследниците си Ж.П.В. с ЕГН ********** *** и П.Ж.В. с ЕГН ********** ***, П.С.М. с ЕГН ********** ***, И.К.М. с ЕГН ********** ***, К.И.З. с ЕГН ********** ***, Д.И.П. с ЕГН ********** ***, М.В.Л. с ЕГН ********** ***, П.В.А. с ЕГН ********** ***, И.К.Т. с ЕГН ********** ***, П.К.П. с ЕГН ********** ***, З.Н.М. с ЕГН ********** ***, Д.Н.М. с ЕГН ********** ***, С.Н.М. с ЕГН ********** ***, З.К.М. с ЕГН ********** ***, Н.К.М. с ЕГН ********** ***, Н.З.М. с ЕГН ********** ***, Ж.З.Р. с ЕГН ********** ***, Н.С.Н. с ЕГН ********** ***№1596/28.05.2015г. ищцата е посочила преобретателите на процесните имоти – „***“ООД – в ликвидация; СД „***“, „***“ ЕООД, ЕТ“***“ и „***“ООД. Сочените преобретатели са конституирани като страни - ответници в производството с разпореждане №602/02.06.2015г. С разпореждане от 29.09.2015г. е конституран като ответник в производството, правоприемника на фирма „***“ ООД – „***“ЕООД.

С Решение №10925.06.2018г., съдът е отхвърлил исковете на ищцата.

На 17.07.2018г. е постъпила молба с вх.№2564 от ЕТ“***, ЕИК ****, чрез адв.И.П., с която иска поправка на очевидна фактическа грешка, като в решението на страници 17, ред 23 и страница 19, ред 10 след „ЕТ“***“ се допълни ЕИК ****.

Горното налага по реда на чл.247 от ГПК, решението да бъде поправено.

Съгласно чл.247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Според правната теория и съдебна практика явна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Такава грешка представлява погрешното посочване на имената на страните, на посочено процентно съотношение при определяне на размера на присъдената сума или погрешно пресмятане на суми, произнасяне по част от искането в мотивите и пропуск съдът да се произнесе в диспозитива на решение и др. като не е допустимо чрез поправка на явна фактическа грешка да се замести формираната воля на съда в съдебния акт.

В конкретния случай съдът намира, че следва да бъде поправена констатираната очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №109 от 25.06.2018г. по гр.д.№394/2014г. по описа на КвРС, като на страница 17 /седемнадесета/, ред 23 /двадесет и трети/ и страница 19/деветнадесета/, ред 10 /десети/, след ЕТ“*** се чете: „ЕИК ****“.

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Решение №109/25.06.2018г. на КвРС.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………