Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Гр.Каварна, 25.06.2018г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание на двадесет и втори май, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №394/2014г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

 Производството е за делба на наследствени недвижими имоти във фазата по допускането. Образувано е по молба с вх.№2478/31.07.2014г. и със страни: ищец – Е.Б.Х. с ЕГН ********** *** и ответници: С.М.М. с  ЕГН ********** ***, З.П.З. с ЕГН ********** ***, С.П.З. с ЕГН ********** ***, М.З.М. с ЕГН ********** ***, Г.З.М. с ЕГН ********** ***, А.С.В. с ЕГН ********** ***, починала в хода на процеса /06.12.2014г./ и заместена от наследниците си Ж.П.В. с ЕГН ********** *** и П.Ж.В. с ЕГН ********** ***, П.С.М. с ЕГН ********** ***, И.К.М. с ЕГН ********** ***, К.И.З. с ЕГН ********** ***, Д.И.П. с ЕГН ********** ***, М.В.Л. с ЕГН ********** ***, П.В.А. с ЕГН ********** ***, И.К.Т. с ЕГН ********** ***, П.К.П. с ЕГН ********** ***, З.Н.М. с ЕГН ********** ***, Д.Н.М. с ЕГН ********** ***, С.Н.М. с ЕГН ********** ***, З.К.М. с ЕГН ********** ***, Н.К.М. с ЕГН ********** ***, Н.З.М. с ЕГН ********** ***, Ж.З.Р. с ЕГН ********** ***, Н.С.Н. с ЕГН ********** ***№1596/28.05.2015г. ищцата е посочила преобретателите на процесните имоти – „***“ООД – в ликвидация; СД „***“, „***“ ЕООД, ЕТ“***“ и „***“ООД. Сочените преобретатели са конституирани като страни - ответници в производството с разпореждане №602/02.06.2015г. С разпореждане от 29.09.2015г. е конституран като ответник в производството, правоприемника на фирма „***“ ООД – „***“ЕООД.

В исковата си молба ищцата излага, че с първоначалните ответници са наследници на общия наследодател З.М.Г.,***, починал на 24.03.***г. С Решение №6647/08.04.2013г. за определяне имотите, предоставени на  основание влязло в сила решение по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, след разглеждане на преписка с вх.№04900 от 13.01.2012г., протоколно решение №1436 на ОСЗ гр.Каварна, искане от ищеца с вх.№РД-05-60/03.04.2013г. и съгласно чл.45е, ал.3 и 4 от ППЗСПЗЗ било  възстановено правото на собственост на наследниците на З.М.Г., както следва: 1. Нива от ***дка, с кадастрален №***по КК на с.***. С Решение №6650/07.04.2014г. за възстановяване правото на собственост върху земеделските земи, ОСЗ   била възстановила: нива с площ от ***дка, имот с кадастрален №***; нива с площ от ***дка, представляваща имот с кадастрален №***/част от бивш имот ***/; нива с площ от ***дка, представляваща имот с кадастрален №***/част от бивш имот ***/; нива с площ от *** дка, представляваща имот с кадастрален №***/част от бивш имот ***/, всичките по КК на с.***, общ.Каварна.

В молбата се излага още, че след смъртта си наследодателя З.М.Г., починал ***г. е оставил наследници: съпруга М.З.М. /починала ***г. и шест деца: П.З.М., Н.З.М., К.З.М., С.З. П., С. З.К. и Б.З.М..

Наследникът П.З.М., починал на 09.12.***г., след смъртта си оставил наследници: З.П.М. – син, починал на 13.09.***г., който след своята смърт оставил наследници: С. М.М. – съпруга;  М.З.М. – внук;   Г.З.М. – внук; П. З.М. – внук, починал на 17.12.***г. и оставил наследници: З.П.З.  - правнучка; С.П.З. – правнучка; С. П.М. – син, починал на 24.03.***г., който след своята смърт оставил наследници: А.С.В. – внучка /починала в хода на процеса и заместена от наследници Ж.П.В. и П.Ж.В./; П.С.М. – внук.

Втория син  на общия наследодател Н.З.М., починал на 01.01.***г., който оставя наследници: З.Н.М. – син; Д.Н.М. – син; С.Н.М. – син.

Третия син - К.З.М., починал на 06.11.***г., оставил наследници: Д. К.М. – съпруга, починала 06.03.***г.; И.К.М. – син, починал на07.06.***г., оставил наследници: И.К.М. – съпруга; К.И.З. – внук; Д.И.П. – внук; З.К.М. -  син; Н.К.М. – син.

Общия наследодател е имал две дъщери - С.З. П., починала на 15.03.***г., оставила наследници: М.В.Л. – дъщеря и П.В.А. – дъщеря.

Втората дъщеря на З.М.Г. - С. З.К., починала на 18.02.***г. оставила наследници: И.К.Т. – дъщеря и П.К.П. – син.

И най-малкия син, чийто наследник е ищцата - Б.З.М., починал на 22.04.***г., оставил наследници: М.Х.М. – съпруга, починала на 30.03.***г.и Е.Б.Х. – дъщеря.

Ищцата сочи квотите, при които иска да се извърши делбата, съобразно чл. 5 и чл. 9 от Закона за наследството. Освен това твърди, че част от наследниците са извършили разпоредителни сделки с някои от наследствените имоти преди извършване на делбата. Така с договор за покупко-продажба П.С.М. продал на Н.З.М. ***кв.м., която сделка била обективирана в нот. акт № ***, том *, дело ***/27.**.***г. на Служба по вписвания Каварна; С договор за покупко-продажба П.С.М. продал на Н.З.М. ***кв.м., която сделка била обективирана в нот. акт № **, том *, дело */04.**.***г. на Служба по вписвания Каварна; С договор за дарение З.Н.М. дарил на Н.З.М. и Ж.З.Р.  по ***кв.м. с нот. акт № ***, том *, дело ***/25.**.***г.; С договор за дарение С.Н.М. дарил на Н.С.Н.        ***кв.м., като сделката била обективирана в нот. акт № ***0, том *, дело *** от 09.**.***г. на Служба по вписвания Каварна. Ищцата счита горепосочените сделки с реални части от наследствените имоти за недействителни и предявява за съвместно разглеждане в делбеното производство срещу страните по сделките – Н.З.М., Ж.З.Р. и Н.С.Н. преюдициален инцидентен установителен иск с правно основание чл. 76 от ЗН.

Ищцата твърди, че не могли да поделят доброволно горепосочените имоти, поради което предявява и иска за делба.    Моли съда да постанови решение, с което да допусне делба на описаните подробно недвижими имоти при посочените от нея квоти по закон на основание чл. 69 от ЗН, както и да извърши всички действия до окончателната подялба на недвижимите имоти.

В срока за отговор по чл.131 от ГПК са постъпили писмени отговори от ответниците.

Ответниците З.Н.М., Ж.З.Р. и Н.З.М. са представили писмен отговор чрез адв. С.К.Д. ***. Считат, че поземлен имот /нива/ с № ***, с площ от ***дка по плана за земеразделяне землището на с. ***, общ. Каварна, поземлен имот /нива/ № ***с площ от ***дка по плана за земеразделяне землището на с. ***, общ. Каварна и поземлен имот /нива/ № ***с площ от ***дка по плана за земеразделяне землището на с. ***, общ. Каварна следвало да бъдат изключи от делбата и за тях да се приемело, че са придобити по давност съответно от Н.З.М. и Ж.З.Р.. Считат иска за делба по отношение на тези имоти за неоснователен поради липса на съсобственост между страните по иска, като основанията им за това са следните:

Първите два процесни имота Н.З.М., ЕГН: ********** ***  придобил на основание юридически факт – нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот№ ***, том *, Вх. рег. № ***/27.**.***г., нот. дело № ***/***г.на Служба по вписванията гр. Каварна и нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № **, том *, Вх. рег. № ***/04.**.***г., нот. дело № **/***г.на Служба по вписванията Каварна Третият имот Н.З.М., ЕГН: ********** *** и Ж.З.Р., ЕГН: ********** *** са придобили в съсобственост на основание юридически факт – нот. акт за дарение на недвижим имот № ***, том *, Вх. рег. № ***/25.**.***г., нот. дело № ***/***г. на Служба по вписванията гр. Каварна.

От придобиването на имотите – 27.12.***г. за първият, 04.02.***г. за вторият и 25.06.***г. за третият до момента Н.З.М. и сестра му Ж.З.Р. упражнявали фактическата власт върху собствените си земеделски земи, в това число и върху претендираната от ищеца 1/6 идеална част от тези земи. Твърдят, че упражняването на фактическата власт на ответниците, по отношение на имотите им винаги било явно, непрекъснато и открито, като владението е продължило по време и след приключване на спора по Гр.д. № 259/***г. на РС Каварна. Освен това посочват, че ответниците Н.З.М. и сестра му Ж.З.Р. не са били страна /главна или подпомагаща/ по цитираното по-горе дело, поради което силата на присъдено нещо на това решение нямало обвързващо действие спрямо тях. През целият период, от момента на придобиването на тези имоти до момента, владението им върху претендираната от ищеца 1/6 идеална част не е било отблъснато по отношение и на двата елемента – и корпуса и анимуса. Ответниците считат, че са добросъвестни владелци по смисъла на чл. 70 ал. 1 от ЗС по отношение на целите имоти, в това число и по отношение на 1/6 идеална част от имотите, претендирана от ищеца за негова собственост и са придобили собствеността на основание пет годишно давностно владение. Владението върху поземлен имот /нива/ № ***било установено от Н.З.М. на 27.12.***г., като давността изтекла на 27.12.***г., владението върху поземлен имот /нива/ № ***било установено от Н.З.М. на 04.02.***г., като давността изтекла на 04.02.***г. и владението върху поземлен имот /нива/ № ***било установено от Н.З.М. и сестра му Ж.З.Р. на 25.06.***г., като давността изтекла на 25.06.***г.

Правят възражение, че Н.З.М. е придобил собствеността върху поземлен имот /нива/ № ***с площ от ***дка по плана за земеразделяне землището на с. ***, общ. Каварна и поземлен имот /нива/ № ***с площ от ***дка по плана за земеразделяне землището на с. ***, общ. Каварна, а Н.З.М. и Ж.З.Р. са придобили собствеността върху поземлен имот /нива/ № ***с площ от ***дка по плана за земеразделяне землището на с. ***, общ. Каварна  на основание чл. 79 ал. 2 от ЗС – придобивна давност и по силата на нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том *, Вх. рег. № ***/27.12.***г., нот. дело № ***/***г. на Служба по вписванията гр. Каварна, нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № **, том *, Вх. рег. № ***/04.02.***г., нот. дело № **/***г. на Служба по вписванията гр. Каварна – правни сделки, годни да ги направят собственик и без да знаят, че праводателят им не е собственик. Искът за делба за описаните по-горе имоти е предявен на 31.07.2014г., поради което считат същия за неоснователен. Освен това твърдят, че са били добросъвестни при придобиването на имотите, тъй като към изповядване на сделките върху имотите не е имало тежести и претенции от трети лица, сделките за придобиването били валидни и годно правно основание същите да ги направят собственици, като не са знаели, че по отношение на имотите ищцата има претенции.

Сочат, че праводателите им били придобили собствеността въз основа на влезли в сила решения на Поземлена комисия за възстановяване на земите на техни преки наследодатели. Решенията на ПК за възстановяване на собствеността са стабилни индивидуални административни актове с конститутивна действие занапред, което се изразявало във възникване на собственически права за ползващите се от акта лица. Реституционният ефект бил настъпил с влизане в сила на решението на Поземлена комисия. Гражданският процес, воден успешно от ищеца по чл. 14 ал. 4 от ЗСПЗЗ бил проведен без участието на двамата ответници Н.З.М. и Ж.З.Р. без възможността същите да се защитят. Срещу тях не бил воден успешно нито един вещен иск – положително установителен или ревандикационен за сочените имоти.

С допълнителен отговор посочват, че не е налице идентичност между имотите, които те притежават и владеят и тези, предмет на решението по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, респективно предмет на делбата. Считат, че е наложително съдът да вземе отношение по законосъобразността на административните актове чрез косвен съдебен контрол.

Ответникът  Н.С.Н. представя писмен отговор по реда на чл.131 от ГПК. Счита исковете за недопустими и неоснователни. Твърди,  че ищцата не е съсобственик на описаните в исковата молба имоти. Оспорва и инцидентния установителен иск с правно основание чл. 76 от ЗН за обявяване недействителност на дарение, обективирано в нот. акт № ***, том *, дело № ***/09.06.***г. Служба по вписванията Каварна. Прави възражение за изтекла в нейна полза придобивна давност, присъединявайки придобивната давност на своя праводател. Счита, че дарението не е нищожно и не подлежи на унищожаване. Освен това се позована на изтекла в нейна полза придобивна давност и твърди, че нивата с площ от ***дка с кад. № ***, предмет на дарението, обективирано в нот. акт № ***, том **, дело № ***/***г. Служба по вписвания Каварна е нейна собственост. Моли съда да отхвърли исковете като неоснователни.

Ответникът С.Н.М. в отговора даден по реда на чл.131 от ГПК, също счита исковете за недопустими и неоснователни. Счита, че молбата е подадена от лице без процесуална легитимация и ищцата не била съсобственик на описаните имоти. Оспорва и инцидентния установителен иск по чл.76 от ЗН за обявяване недействителност на дарение, обективирано в нот. акт № ***, том *, дело № ***/09.06.***г. Служба по вписванията Каварна, с който е дарил нивата на дъщеря си Н.С.Н.. Твърди, че имотите са им възстановени през 1994г., последвала е доброволна делба № ***, том **, Вх. № ***/25.06.***г. КРС, в която е индивидуализиран имота, предмет на дарението. Предаването на владението на имота на дарения е юридически акт, поставяйки началото на срока на придобивна давност за дарения, присъединявайки придобивната давност на праводателя. Прави възражение за изтекла в нейна полза придобивна давност от момента на възстановяване на земята до датата на дарението 09.06.***г., която не била прекъсвана. Моли за отхвърляне на исковете.

Писмен отговор е постъпил от З.К.М., който навежда същите твърдения за липса на процесуална легитимация на ищцата и за придобивна давност в негова полза от момента на възстановяване на земята – 1994г. Пред 1995г. наследниците на К.З. *** се снабдили с нот. акт № ***, том ***, дело № ***/1995г. на КРС за възстановената земя, след което извършили договор за доброволна делба, а нива с площ от ***дка, ПИ № *** в землище с. ***, общ. Каварна счита за своя. Моли за отхвърляне на исковете.

Ответникът И.К.М. също е представила писмен отговор. Счита исковете за недопустими и неоснователни, като посочва, че ищцата няма процесуална легитимация за водене на настоящия иск. Твърди, че нивата от ***дка, описана в исковата молба под бивш №*** в землището на с.*** е собственост на наследниците на К.З.М., като собствеността им е възстановена с решение на ПК Каварна през 1994г. след това наследниците се снабдили с констативен нотариален акт и извършили доброволна делба на имота. Оттогава наследниците владеели имота и в тяхна полза била изтекла необходимата придобивна давност, която не били прекъсвана. Моли за отхвърляне на исковете като неоснователни.

Ответникът К.И.З. в писмения отговор посочва, че исковете са недопустими и неоснователни по съображения наведени от другите ответници. Прави възражение за изтекла в негова полза придобивна давност по отношение на имот – нива с площ от ***дка, имот с №***в землището на с.***.

Ответникът ЕТ“***“ в срока за отговор представя такъв и счита иска за неоснователен. Твърди, че е собственик на имот с идентификатор ***с площ от *** кв.м. по КК на с.*** по силата на нотариален акт от 2000г., като твърди, че е придобила имота и по давност. Освен това посочва, че не е била страна в гр.д.№259/***г. по иска с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ и решението спрямо нея няма обвързващо значение. Моли за отхвърляне на иска. С допълнително становище поддържа, че не е налице съсобственост между ищеца и нея по отношение на имот с идентификатор ***с площ от *** кв.м. по КК с.***, на който имот е собственик по силата на договор за покупко-продажба.

Ответникът СД“***“, представлявано от Т. А.Н. в срока за отговор посочва, че е трета добросъвестна страна и счита иска спрямо себе си за недопустим. Счита, че след като сделката въз основа, на която е придобил имота е изповядана пред нотариус и същия е проверил по надлежния ред представените документи за собственост, то иска е неоснователен спрямо него като страна.

Ответникът „***“ЕООД, представлявано от А.А.Н. излага същите доводи относно допустимостта и основателността на предявения иск. Счита, че е добросъвестен купувач, четвърти по ред на ПИ с идентификатор ***с площ от ***кв.м. Освен това твърди, че е сменено е предназначението на територията и не следва да е конституирано като страна в процеса.

Ответникът „***“ЕООД, като правоприемник на „***“ООД счита иска за неоснователен. Твърди, че правата им на собственици произтичат от правна сделка и решение №207 от 07.02.1994г. постановено по преписка №02875, с което на наследниците на П.З.М. е възстановено правото на собственост върху нива с площ от ***дка, представляваща ПИ ***по пална за земеразделяне на с.***. След постановяване на това решение наследниците извършили доброволна делба и били образувани нови пет имота. Имота с №*** с площ от ***, съделителката С. М.М. продала на ЕТ“***“, който след това продал на ответника „***“ правоприемник на /***“ООД/. Ответникът посочва, че към настоящия момент имота съществува с №***. Освен това твърди, че Решение №6650 е незаконосъобразно и недопустимо. В него под №4 е нива с площ от *** дка, съставляваща нов имот  №*** и представляваща част от имот *** по предходния план. Не било ясно коя част от този имот била възстановена, тъй като имота *** бил с площ от ***дка и ответника твърди, че точно частта с разпоредителните сделки не била възстановена. Счита, че не трябва да бъде страна в производството за делба.

Ответникът прави възражение за придобивна давност от 29.12.2000г.

Прави искане съдът да извърши косвен съдебен контрол на административните актове по реда на чл.17, ал.2 от ЗСПЗЗ и да ги приеме за недопустими, нищожни и незаконосъобразни.

Писмено становище е постъпило и от наследниците на А.С.В., починала в хода на процеса – Ж.П.В. и П.Ж.В.. Заявяват, че исковата претенция е недопустима и неоснователна. Не била налице съсобственост между ищеца и ответниците на посочените в исковата молба имоти. Излагат, че собствеността върху земята им е възстановена с Решение №207 от 07.02.1994г. на ПК Каварна, на наследниците на П.З.М. – нива с площ от ***дка, имат №***. С ДДД наследниците били поделили имота и тяхната наследодателка А.С.В. получила реален дял – нива с площ от ***дка, имот №***. Имота бил индивидуализирани върху него упражнявали фактическа власт. Правят възражение за изтекла придобивна давност, присъединявайки придобивната давност на наследодателя си от 1994г. 

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Безспорно страните са наследници на З.М.Г.,***, починал на 24.03.***г. в с.с. , съгласно удостоверение за наследници изх.№АО-11-17/27.06.2014г. на Кметство с.***. общия наследодател е имал шест деца – четирима синове и две дъщери. Най-големия син – П.З.М.  е починал ***г. Той оставил двама наследника –З.П.М., починал ***г. и С. П.М.,починал ***г. След смъртта на З.М. негови наследници останали С. М. – съпруга, М.З.М. – син, Г.З.М. – син и З.П.З. и С.П.З., деца на починалия трети син П. З.М.. Втория син на П.М. – С. П.М. оставил наследници А.С.В., която почина в хода на процеса и беше заместена от наследниците си Ж.П.В. и П.Ж.В. и      П.С.М..

Втория син на общия наследодател З.Г. – Н.З.М., починал на 07.01.***г. е имал трима синове  - З.Н.М., Д.Н.М. и С.Н.М..

Третия син К.З.М., починал 06.11.***г. и оставил наследници – Д. К.М. –съпруга, починала на 06.03.***г., И.К.М. – син, починал 07.06.***г. и оставил наследници: И.К.М. – съпруга, К.И.З. – син и Д.И.П. – дъщеря. Другите двама сина са З.К.М. и Н.К.М..

Четвъртия син Б.З.М. е починал на 22.04.***г. и оставил наследника Е.Б.Х..

С.З. П. е първата дъщеря на общия наследодател, починала на 15.03.***г. Тя е оставила наследниците П.В. Атанасова и М.В.Л. – дъщери.

И втората дъщеря на общия наследодател С. З.К. е починала на 18.02.***г. и оставила наследници – И.К.Т. – дъщеря и П.К.П. – син.

С Решение 6650 от 07.04.2014г. за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи, съгласно плана за земеразделяне в землището на с.***, общ.Каварна Общинска служба „Земеделие“ гр.Каварна възстановила правото на собственост на наследниците на З.М.Г. следните ниви:

1. Нива от ***дка, представляваща имот с кадастрален №***, по КК на с.***, при граници: поземлени имоти с идентификатори:***; ***; ***;

2. Нива  от ***дка, представляваща имот с кадастрален №***/част от бивш №***/ по КК на с.***, при граници: поземлени имоти с идентификатори: ***; ***; ***; ***; ***;

3. Нива от ***дка, представляваща имот с кадастрален №***/част от бивш №***/ по КК на с.***, при граници: поземлени имоти с идентификатори:***; ***; ***; ***; ***;

4. Нива от *** дка, представляваща кадастрален №*** /част от бивш/***/ по КК на с.***, при граници поземлени имоти с идентификатори: ***; ***; ***; ***.

С Решение №6647 от 08.04.2013г. за определяне на имотите, предоставени на основание влезли в сила съдебни решения по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ в землището на с.***, ОСЗ гр.Каварна възстановила правото на собственост на наследниците на З.М.Г. върху нива от ***дка, представляваща имот с кадастрален №***по КК на с.***, при граници, поземлени имоти с идентификатори:***; ***; ***; ***; ***.

Към исковата молба са представени скици на поземлените имоти и данъчни оценки.

С нотариален акт за дарение на недвижим имот №***, том **, дело №**/***г. на РС Каварна З.Н.М. дарил на децата си Н.З.М. и Ж.З.Р. нива с площ от ***дка, имот с кад.№***по плана за земеразделяне на с.***.

С нотариален акт за дарение №**, том *, рег.№**, дело №** от ***г. на нотариус с рег.№*** с район на действие КвРС, вписан в СВ Каварна, вх.рег.№***, акт №**, том **, дело №***/***г. С.Н.М. дарил на дъщеря си Н.С.Н. – нива с площ от ***дка, съставляваща имот с кад.№*** по плана за земеразделяне на с.***.

С нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот №***, том *, рег.№***, дело №***/***г. на нотариус №*** с район на действие КвРС, вписан   в СВ Каварна вх.рег.№2731, акт №186, том ІV, дело №1121/***г., П.С.М. продал на Н.З.М. следия свой собствен поземлен имот – нива с площ от ***дка, съставляваща имот №***по плана за земеразделяне в землището на с.***.

С нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот №134, том І, рег.№378, н.д.№43 от ***г. на нотариус №*** с район на действие КвРС, вписан в СВ Каварна вх.рег.№**, акт №**, том *, дело №**/***г., П.С.М. продал на Н.З.М. нива с площ от ***дка, съставляваща поземлен имот №***по плана за земеразделяне на с.***.

С оглед твърдението на ответниците Н.З.М. и Ж.З.Р., представят Анкетна карта за регистрация на земеделски производител от ***г. до ***г.

Ответникът З.К.М. към отговора представя Нотариален акт за собственост на недвижим имот по писмени доказателства №***, том **, дело №***1995г. на КвРС, с който И.К.М., З.К.М. и Н.К.М., като наследници на К.З.М.  са  признати за собственици на нива с площ от ***дка, представляваща имот №*** по плана за земеразделяне на с.***, общ.Каварна. След констативния нотариален акт с Договор за доброволна делба от 05.12.***г. на КвРС нивата от ***дка е поделена между наследниците на К.З.М..

С решение №207 от 07.02.1994г. на Поземлена комисия Каварна е възстановена нива с площ от  ***дка на наследниците на П.З.М.. С Договор за доброволна делба на наследствен съсобствен недвижим земеделски имот, акт №***, том ** от 2000г. на нотариус ***, вписан в СВ Каварна вх.рег.№***, том ***, вх.регистър ***/15.09.***г., наследниците на П.З.М. поделили нива с площ от ***дка, имот к кад.№***по плана за земеразделяне на с.***.

С нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №***, том *, рег.№***, дело №*** от ***г. на нотариус №*** с район на действие КвРС, вписан в СВ Каварна вх.рег.№***, акт №***, том **, дело №***/29.12.***г., С. М.М. продала на ЕТ“***“  нива с площ от *** дка, съставляваща имот с кад.№*** по плана за земеразделяне на с.***. Ответникът ЕТ“***.“ е представил Анкетни карти за регистрацията на земеделски производител от ***г. до ***г.

От нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот №***, том ***, рег.№***, дело №*** от ***г. на нотариус с рег.№*** на НК с район на действие КвРС, вх.рег.№***от 29.06.***г., акт №***, том **, дело №***/***г.  е видно, че Н.К.М. продал на „***“ЕООД нива с площ от ***дка, съставляваща имот №*** по плана за земеразделяне на с.***.

С нотариален акт за покупко-продажба №…., том **, рег.№***, дело №*** от ***г. на нотариус вписан в НК под №*** с район на действие КвРС, вписан в СВ Каварна вх.рег.№*** от ***.***г., акт №***, том **, дело №***/***г. П.К.П. и И.К. П. продават на СД“***“ нива с площ от ***дка, съставляваща имот №***в землището на с.***. с нотариален акт №***, том **, рег.№***, дело №***/***г. на нотариус с рег.№*** на НК, вписан в СВ Каварна вх.рег.№*** от 15.10.***г., акт №**, том **, дело №***/***г. СД“***“, продава на „***“ЕООД поземлен имот ***с площ от ***кв.м., стар идентификатор ***.

От нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №***, том **, рег.№***, дело №** от **г. на нотариус  вписан в НК под рег.№***, с район на действие КвРС, вписан в СВ Каварна, вх.рег.№*** от 20.09.***г., акт №**, том *, дело №***/***г. З.П.З. и С.П.З. подават на ЕТ“***“ нива с площ от ***дка, съставляваща имот с кад.№*** по плана за земеразделяне на с.***.

С нотариален акт №***, том *, рег.№***, дело №*** от ***г. на нотариус вписан в НК под №*** с район на действие КвРС, вписан в СВ Каварна вх.рег.№*** от 13.08.***г., акт №***, том **, дело №***/***г. ЕТ“***“ продава на „***“ООД нива с площ от *** дка, съставляваща поземлен имот с кад.№*** по плана за земеразделяне на с.***.

По искане на ответниците са изискани и приложени преписките по възстановяване на земеделската земя. Така по преписка №2875, с решение №207 от 07.02.1994г. на ПК Каварна е възстановена нива с площ от ***дка, имот №*** на наследниците на П.З.М.. Към решението има приложена скица. С Решение от 13.01.2012г., ОСЗ Каварна признава и определя за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи с план за земеразделяне на наследниците на П.З.М. на нива с площ от ***дка, а отказва да признае правото на възстановяване на собствеността с план за земеразделяне на нива с площ от ***дка и нива с площ от ***дка. В мотивите на решението е записано, че е на основание съдебно решение №51 по гр.д.№259/***г. на КРС.

По преписка №2655 с решение №207 на наследниците на Н.З.М. са възстановени ***дка, имот №*** по плана за земеразделяне на с.***. с протокол №1439 от 13.01.2012г. на наследниците на Н.З.М. се признава и определя за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи с план за земеразделяне на нива с площ от ***дка, а се отказва възстановяване на собствеността на нива с площ от ***дка, като в мотивите на протокола е записано също съдебно решение по гр.д.№259/***г.

По преписка №2646 с решение №207 от 07.02.1994г. на ПК Каварна е възстановено правото на собственост върху земеделска земя с площ от ***дка, имот №*** по плана за земеразделяне на с.*** на наследниците на К.З.М.. С писмо от 13.012012г. ОСЗ е признала правото на собственост върху земеделски земи с план за земеразделяне на нива от ***дка, при условията на чл.15, ал.2 от ЗСПЗЗ на наследниците на К.З.М., а е отказала да признае правото на собственост на нива с площ от ***дка, на основание съдебното решение по гр.д.№259/***г.

По преписка №4325 с решение №207 от 07.02.1994г. ПК Каварна е възстановила правото на собственост на наследниците на С.З.К. на нива с площ от ***дка, имот №*** по пална за земеразделяне на с.***. с протокол №1435 от 12.01.2012г. ОСЗ Каварна е отказала да признае правото на възстановяване на собствеността с план за земеразделяне на нива с площ от ***дка, на основание решение по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ по гр.д.№259/***г.

По преписка №356 с решение №207 от 07.02.1994г. на ПК Каварна е възстановено правото на собственост на наследниците на В.К.П., нива с площ от ***дка, имот №***. С Протокол №1434 от 12.01.2012г. ОСЗ е отказала да признае правото на собственостс плон за земеразделяне на нива с площ от ***дка на наследниците на В.К.П..

Преписка №4900 е образувана по заявление на Е.Б.Х.  и по нея са издадени Решение №6650 от 07.04.2014г. с което се възстановява правото на собственост на наследниците на З.М.Г. на нива с площ от ***дка, представляваща имот с кад.№***; нива с площ от ***дка, представляваща имот с кад.***; нива с площ от ***дка, представляваща кад.№***и нива с площ от *** дка, представляваща имот с кад.№***.

От приетата по делото съдебно-техническа експертиза се установи, че възстановените земи по изброените по-горе преписки без 4900 са на наследници на общия наследодател, съответно П.З., Н.З., К.З. С.З. и В.К.. Тези имоти в последствие след решение №51 по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ са послужили за издаване на Решение №6650 от 07.04.2014г. С протоколно решение №1436 от 13.01.2012г. на наследниците на З.М.Г. са признати *** дка, а в последствие обективирани в решение №6650 от 07.04.2014г. и Решение №6647 от 08.04.2013г.

С оглед твърдението за давностно владение от страна на ответниците са допуснати до разпит свидетели. Така св.П. Д. П., който обработвал земеделските земи посочв , че от преди 13-14г. обработва земите в с.*** на Т. Н.. Свидетелите водени от ЕТ „***“ също потвърждават, че от закупуването на земята през 2000г. обработват земята и никой не е имал претенции спрямо нея. Свидетелите Д.Д.Х.и К.Б.К., които свидетелстват за ответниците – преки наследници посочват, че синовете на З.М. са внесли земята в ТКЗС. Дори П.З. и Н.З. ***, а брат им К. влязъл през 1956г. Тримата влезли със по *** дка земя. След като я върнали земята едни отишли в ТКЗС, а други сами си я гледали. Според свидетеля Х. най-малкия син Б.не е имал претенции към земята. Според св.К. на Б.баща му продава земя и му купува бакалийка в ***.

С оглед на гореизложеното, правните изводи на съда са следните:

С решението по допускане на делбата съдът се произнася между кои лице и за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки от съделителите. Самото производство е особено исково производство, чрез което се установява и принудително се осъществява потестативното право за прекратяване на съсобственосттанастоящия случай на основание чл.69 от ЗН/. С оглед особения характер на производството и въпросите, които се разрешават в първата фаза, следва да се приеме, че е релевантно дали между страните по делото е налице съсобственост върху процесните имоти, както и какви са правата им в съсобствеността.

Ищцата твърди, че всички ниви, описани в исковата молаб са наследствени и принадлежат на общия наследодател З.М.Г. докато ответниците, твърдят, че не е налице съсобственост, че двете решения на ОСЗ, с които се възстановяват имотите на общия наследодател са нищожни. Освен това навеждат твърдения, че са придобили имотите по давност от момента на възстановяването им, като твърдят, че са упражнявали фактическа власт необезпокоявани от никого.

В производството спорно между страните е дали е налице съсобственост по отношение на имотите предмет на двете решение на ОСЗ – Решение №6647 и Решение №6650 и дали имотите са съсобствени между всички наследници. Наличието на съсобственост между наследниците е фактът, който следва първо да бъде установен в производството по делба, а след това с оглед на неговата доказаност да се премине към това между кои лица и при какви квоти следва да бъде поделено делбеното имущество.

По отношение на тези имоти, които са предмет на двете решение на общинската служба е водено исково производство по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, с което са признати права на всички наследници на общия наследодател З.М.Г..      Влязлото в сила решение по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ обаче няма конститутивно действие за правото на собственост.  Ищецът по уважен иск с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ придобива право на собственост върху спорните имоти не от влизане в сила на решението по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, а от влизането в сила на постановеното въз основа на него решение на ОСЗ, което се постановява на основание чл.14, ал.7а от ЗСПЗЗ. В този смисъл е и практиката на ВКС, постановена по реда на чл.290 от ГПК.

На основание чл.14, ал.7а във вр. с чл.7, изр.2 от ЗСПЗЗ е предвидено, че заинтересованите лица имат право да поискат от общинската служба по земеделието да промени лицата, в чиято полза или вреда е издадено решението й. С оглед на тази разпоредба и на основание влязлото в сила решение на КРС №51/20.04.2010г. по спора с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, с което е признато правото на собственост върху порцесните недвижими имоти на наследниците на З.М.Г., е следвало заинтересованите лица да подадат заявление до Общинската службаЗемеделие“, която да измени решението по отношение на лицата, в чиято полза е възстановила правото на собственост. Постановяването на това решение на ОСЗ е допустимо само при отправено искане на заинтересованите лица и при наличието на условията по чл.14, ал.7 от ЗСПЗЗ.

Представените и приети като доказателства по делото Решение6650/07.04.2014г. и Решение 6647/08.04.2013г. не представляват такова решение, постановено на основание чл.14, ал.7а от ЗСПЗЗ, а са нови решения на ОСЗ по чл.27 от ППЗСПЗЗ, след като веднъж вече същата е постановила решения в горния смисъл. Второто по ред решение е нищожно и съдът следва да го прогласи за такова по реда на чл.17, ал.2 от ГПК, като извърши инцидентна проверка относно неговата валидност. В този смисъл Тълкувателно решение №5/14.01.2013г. на ОСГК на ВКС и решение /189/29.10.2015г. по гр.д.№2462/2015г. по описа на ВКС, І г.о.

За пълнота следва да се отбележи, че косвения съдебен контрол е наведен от новоконституираните ответници – юридически лица, неучаствали в производството по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ.

С оглед на горното съдът счита, че ищцата не се легитимира като съсобственик на недвижимите имоти, предмет на Решение №6650/07.04.2014г. за следните имоти: 1. Нива от ***дка, представляваща имот с кадастрален №***, по КК на с.***, при граници: поземлени имоти с идентификатори:***; ***; ***; 2. Нива  от ***дка, представляваща имот с кадастрален №***/част от бивш №***/ по КК на с.***, при граници: поземлени имоти с идентификатори: ***; ***; ***; ***; ***; 3. Нива от ***дка, представляваща имот с кадастрален №***/част от бивш №***/ по КК на с.***, при граници: поземлени имоти с идентификатори:***; ***; ***4; ***; ***; 4. Нива от *** дка, представляваща кадастрален №*** /част от бивш/***/ по КК на с.***, при граници поземлени имоти с идентификатори: ***; ***; ***; *** и на решение №6647 ***дка, представляваща имот с кадастрален №***по КК на с.***, при граници, поземлени имоти с идентификатори:***9; ***8; ***; ***; ***,  тъй като същите не са постановени по реда на чл.14, ал.7а от ЗСПЗЗ и иска за делба относно тези имоти следва да бъде отхвърлен.

Доколкото част от ответниците са направили възражение за придобивна давност съдът счита, че не следва да изследва същата и да се произнася по нея, тъй като се установи, че не е налице съсобственост между страните за сочените имотите.

Отделно от горното съдът счита, че и исковете за обявяване на относителна недействителност на сделките са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени, а на ответниците да им се присъдят разноски в производството.

Водим от горното Каварненският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ иска за делба предявен от Е.Б.Х. с ЕГН ********** ***, срещу С.М.М. с ЕГН ********** ***, З.П.З. с ЕГН ********** ***, С.П.З. с ЕГН ********** ***, М.З.М. с ЕГН ********** ***, Г.З.М. с ЕГН ********** ***, А.С.В. с ЕГН ********** ***, починала в хода на процеса /06.12.***г./ и заместена от наследниците си Ж.П.В. с ЕГН ********** *** и П.Ж.В. с ЕГН ********** ***, П.С.М. с ЕГН ********** ***, И.К.М. с ЕГН ********** ***, К.И.З. с ЕГН ********** ***, Д.И.П. с ЕГН ********** ***, М.В.Л. с ЕГН ********** ***, П.В.А. с ЕГН ********** ***, И.К.Т. с ЕГН ********** ***, П.К.П. с ЕГН ********** ***, З.Н.М. с ЕГН ********** ***, Д.Н.М. с ЕГН ********** ***, С.Н.М. с ЕГН ********** ***, З.К.М. с ЕГН ********** ***, Н.К.М. с ЕГН ********** ***, Н.З.М. с ЕГН ********** ***, Ж.З.Р. с ЕГН ********** ***, Н.С.Н. с ЕГН ********** ***,  „***“ ООД – в ликвидация, ЕИК ***, с адрес гр.***, ж.к.“***“, бл.**, вх.*, ет.*, ап.*, представлявано от управителя И.Г.Н.; СД „***“ с адрес гр.***, ул.“***“, бл.“***“, вх.*, представлявано от А.А.Н., „***“ ЕООД, ЕИК**** с адрес гр.***, ул.“***“, №*, представлявано от управителя А.А.Н., ЕТ“***“ , представлявано от Е.К. с адрес ***, „***“ЕООД, ЕИК ***, с адрес гр.****, ул.“***“, №**, представлявано от управителите В.Н.Д. и К.П.А. и „***“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.С., район ***, ул.“***“, №*, ет.*, ап.*, представлявано от Ж.И.М., на следните недвижими имоти: Нива от ***дка, представляваща имот с кадастрален №***, по КК на с.***, при граници: поземлени имоти с идентификатори:***; ***; ***; 2. Нива от ***дка, представляваща имот с кадастрален №***/част от бивш №***/ по КК на с.***, при граници: поземлени имоти с идентификатори: ***; ***; ***; ***; ***; 3. Нива от ***дка, представляваща имот с кадастрален №***/част от бивш №***/ по КК на с.***, при граници: поземлени имоти с идентификатори:***; ***; ***; ***; ***; 4. Нива от *** дка, представляваща кадастрален №*** /част от бивш/***/ по КК на с.***, при граници поземлени имоти с идентификатори: ***; ***; ***; *** и на решение №6647 ***дка, представляваща имот с кадастрален №***по КК на с.***, при граници, поземлени имоти с идентификатори:***; ***; ***; ***; ***, като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ иска по чл.76 от ЗН предявен от Е.Б.Х. срещу П.С.М. и Н.З.М., за обявяване на относителна недействителност  на сделката обективирана в нотариален акт №***, том **, дело №***/27.12.***г. на СВ Каварна, като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ иска по чл.76 от ЗН предявен от Е.Б.Х. срещу П.С.М. и Н.З. Миткво, за обявяване на относителна недействителност  на сделката обективирана в нотариален акт №**, том *, дело №**/04.02.***г. на СВ Каварна, като неоснователен.

  ОТХВЪРЛЯ иска по чл.76 от ЗН предявен от Е.Б.Х. срещу З.Н.М., Н.З.М. и Ж.З.Р., за обявяване на относителна недействителност  на сделката обективирана в нотариален акт №***, том ***, дело №***/25.06.***04.02.***г. на СВ Каварна, като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ иска по чл.76 от ЗН предявен от Е.Б.Х. срещу С.Н.М. и Н.С.Н., за обявяване на относителна недействителност  на сделката обективирана в нотариален акт №**, том **, дело №**/09.06.***г. на СВ Каварна, като неоснователен.

ОСЪЖДА Е.Б.Х. с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса в полза на Каварненски районен съд в размер на 100.00 /сто/ лева, съгласно чл.9 от Тарифа за държавните такси, както и 5 /пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист.     

ОСЪЖДА Е.Б.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на К.И.З. с ЕГН **********, Д.И.П. с ЕГН********** и И.К.М. с ЕГН **********, сумата от 800.00 /осемстотин/ лева разноски в производството.

ОСЪЖДА Е.Б.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на З.Н.М. с ЕГН **********, Н.З.М. с ЕГН ********** и Ж.З.Р. с ЕГН **********, сумата от 800.00 /осемстотин/ лева разноски в поризводството.

ОСЪЖДА Е.Б.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на „***“ ЕООД,  ЕИК*** с адрес гр.***, ул.“***“, №*, представлявано от управителя А.А.Н., сумата от 1200.00 /хиляда и двеста/ лева разноски в производството.

ОСЪЖДА Е.Б.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на СД „***“ с адрес гр.***, ул.“***“, бл.“***“, вх.*, представлявано от А.А.Н. сумата от 1000.00 /хиляда/ лева разноски в прозводството.

ОСЪЖДА Е.Б.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на ЕТ“***“ , представлявано от Е.К. с адрес ***, сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лева, разноски в производството.

ОСЪЖДА Е.Б.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на „***“ЕООД, ЕИК ***, с адрес гр.***, ул.“***“, №**, представлявано от управителите В.Н.Д. и К.П.А., сумата от 1084.00/хиляда и осемдесет и четири/ лева, разноски в производството.

ОСЪЖДА Е.Б.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на„***“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.С., район ***, ул.“***“, №*, ет.*, ап.*, представлявано от Ж.И.М., сумата от 500.00/петстотин/ лева, разноски в производството.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ДОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….