Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

№169

Гр.Каварна, 28.11.2019 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на шести ноември, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №394/2019г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.124 от ГПК.

Предявена е искова молба с вх.№2633/18.07.2019г. в РС Каварна, подадена от Ж.Я.Я. с ЕГН ********** ***, чрез Адвокатско дружество „К. А.“, чрез адв.К.К., служебен адрес ***, против  „Енерго-Про Продажби“, АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул.“***“, №258, Варна тауърс Г, представлявано заедно от всеки двама от членовете на управителния съвет ***

В исковата си молба ищецът  излага, че е потребител на електрическа енергия на адрес гр. Каварна, ул. „***“ № 35. Ползваната електрическа енергия на този адрес се е заплащала на ответника по партида с Клиентски № ***, абонатен № ***, записана на името на ищеца Ж.Я.Я.. Твърди, че на  28.11.2017 г. служители на „Електроразпределение Север“ АД след извършване на проверка за точността  на измерване на обслужващата измервателна система и свързващата ги електрическа инсталация за обект в гр. Каварна, ул. „***“ № 35, съставили констативен протокол № 1202015/28.11.2017 г., в който било записано, че демонтираното СТИ е подменено с ново изправно. В протоколът били записани и показанията на старият електромер. Демонтираният електромер бил изпратен за експертиза в БИМ. Проверката на БИМ установила, че при софтуерно четене била установена намеса в тарифната схема на електромера, като действително потребената енергия се разпределяла и върху невизуализирана тарифа ТЗ. В последствие ищецът получил уведомително писмо Изх. № 51775_КП1202015_1/25.03.2019 г., с което ответникът го уведомил, че на 28.11.2017 г. служители на „Електроразпределение Север“ АД извършили проверка на точността на измерване на обслужващата измервателна система и свързващата ги електрическа инсталация за обект в гр. Каварна, ул. „***“ № 35. Изпратен му бил и констативния протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № 780/20.03.2019 г. – АУ-Е-000029-71589/30.11.2017 г., в който пишело, че БИМ е установила, че при софтуерно четене била установена намеса в тафирната схема на електромера при отчитане на тарифите, като енергията се разпределя и върху невизуализираната тарифа ТЗ. Излага още, че не бил осъществяван достъп до вътрешността на електромера, че електромерът съответствал на метрологичните характеристики, отговарял на изискванията за точност при измерване на електроенергия. От получената фактура за корекция на сметката за потребена енергия, издадена от дружеството и уведомително писмо Изх. № 51775_КП1202015_2/26.03.2019 г. ищецът  установил, че сметката корекция за електроенергия е в размер на 1 489.49 лева за периода от 29.11.2016 г. до 28.11.2017 г. Сочи,  че от представения Протокол от БИМ № 780/20.03.2019 г. – АУ-Е-000029-71589/30.11.2017 г. се установявало, че  процесният електромер съответствал на метрологичните характеристики. Твърди, че количеството ел.енергия не било доставено на абоната  и претендираната сума било неправилно изчислена. Освен това твърди и, че сумата начислена като корекция за минал период била незаконосъобразна. Оспорва съдържанието на констативен протокол от метрологична експертиза на СТИ № 780/20.03.3019 г. – АУ-Е-0000-71589/30.11.2017 г. на БИМ.

Моли съда да приеме за установено, че ищецът не дължи сумата от 1489,49 лева, начислена му като корекция за минал период.

В с.з. ищецът редовно призован не се явява, представлява се от адв.К.К., който поддържа иска.

В срока по чл. 131 от ГПК по делото е постъпил писмен отговор от ответника „Енерго-Про Продажби” АД, гр. Варна, чрез процесуалния му представител – адв. В.К., с който се оспорва предявения иск. Счита, че предявеният иск е изцяло неоснователен поради наличието на правно основание за възникване на оспорваното материално право, а именно вземането на „Енерго – Про Продажби” АД към ищеца за потребена ел.енергия на стойност от 1489,49лв., съгласно фактура № 028591385 от 26.03.2019г. и представляваща начислена корекция на електроенергия за периода от 29.11.2016г. до 28.11.2017г. Твърди, че с констативен протокол № 1202015 от 29.11.2017г. била констатирана неизправност на електромера с фабричен номер № ***. На база на констатациите  била изготвена корекция на сметката. Твърди, че отношенията между страните във връзка с извършената корекция се уреждали от ОУ на ДПЕЕ и ОУ на ДПЕЕЕМ, чл. 98а, ал. 1, т. 6 и чл. 104а, ал. 2, т. 5 от ЗЕ. Корекционната процедура била предвидена в ОУ в съответствие със законовото изискване.  Сочи, че в актуалната практика на ВКС по аналогични дела се приема, че е допустимо операторът на съответната мрежа да преизчислява сметките за потребената електрическа енергия за минал период, когато действително доставената електрическа енергия погрешно е отчетена и заплатена в по-малък размер, поради грешно въведени в информационната база данни за техническите параметри на СТИ. Моли за отхвърляне на иска.

 В с.з. ответника се представлява от упълномощения адв.Вл.К., който оспорва иска и пледира за отхвърлянето му.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

От съдържанието на представения по делото Констативен протокол № 1202015/28.11.2017 г. се установява, че на посочената дата служители на „Енерго-Про Мрежи“ АД /понастоящем „Електроразпределение  Север“ АД/ са извършили проверка на електромер с фабричен № ***, отчитащ потреблението на електрическа енергия в горепосочения обект. Проверката е извършена в присъствието на двама свидетели, които са подписали протокола. В последния е отразено, че при проверката са установени следните показания на средството за техническо измерване: 1.8.1 – 001741 кWh; т.1.8.2 - 0025612 кWh; т.1.8.3 – 0090536 кWh; т.1.8.4 - 000000 кWh т.1.8.0 – 013407 кWh. Посочено е, че електромерът е демонтиран и изпратен за проверка в БИМ.

Като писмено доказателство по делото е приобщен и Констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № 780/20.03.2019г. на Българския институт по метрология, Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“, Регионален отдел – Варна. В него е посочено, че електромерът е предаден за експертиза в плик, пломбиран с пломба № 5084147, придружен с коментирания констативен протокол, с показания на тарифите: Т1 – 001741,7 кWh, Т2 – 002612,9 кWh. Отразено е, че при софтуерно четене е установена намеса в тарифната схема на електромера, като е налице преминала енергия на тарифа 3 – 009053,0 kWh, която не е визуализирана на дисплея. Констатирано е, че електромерът съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерването на електрическата енергия.

Изготвено е Становище за начисление на електрическа енергия от „Електроразпределение Север“ АД от 25.03.2019 г. в размер на 9053 kWh  за период от 29.11.2016г. до 28.11.2017г.,  както следва: за периода от 29.11.2016г. до 06.04.2017 г. – 3200 kWh, за периода от 07.04.2017г. до 30.06.2017 г. – 2108 kWh, за периода от 01.07.2017 г. до 28.11.2018 г. – 3745 kWh.  Посочено е, че корекцията е извършена на основание софтуерно прочитане паметта на СТИ, при което е установено точното количество неотчетена ел. енергия.

Въз основа на цитираното становище е издадена Фактура 0278591385/26.03.2019 г. за сумата от 1 489,49 лева.

По делото е назначена съдебна техническа експертиза, която съдът кредитира като компетентно изготвена и обоснована. От заключението на вещото лице става ясно, че процесният електромер е еднофазен, монтиран в общо табло тип ТЕМО-4м, закрепено на стълб от мрежа НН, извън имота. На 28.11.2017г. след проверка на служители на „Енерго-Про Мрежи“ АД е установено, че има показания на трета тарифа, където би трябвало показанията да са нулеви, а е регистрирано 9053 кWh. След това електромера е изпратен в БИМ, Регионален отдел Варна и на 19.03.2019г. е извършена експертиза. Установено е, че няма механични дефекти на кутията, на клемите, на клемния блок. Електромерът е в класа на точност, метрологичните му характеристики сътоветстват на нормираните. Размерът на грешката е от 0,09% до 0,38%. След софтуерно прочитане на паметта е установено намеса в тарифната схема на електромера, която трябва да се състой от две тарифи Т1 и Т2, като действително потребената енергия се разпределя и върху невизуализирана тарифа Т3 – 9053 kWh.

В съдебно заседание вещото лице поддържа заключението. Отговаря на поставените въпроси от страните и пояснява, че тарифи 3 не е видими за потребителя, както и че само електропреносното дружество има софтуер, с който може да претарифира електромерите.

В с.з. е разпитана свидетелката С.Т. Г., която е присъствала на проверката и е съставила констативния протокол. Твърди, че с лаптоп, на който софтуера е закупен от дружеството на завода производител на електромера, имат право да четат електромера и отчетената ел.енергия. както е в настоящия случай. При проверка било открито, че на този електромер има скрита тарифа, която не се индивидуализира на екрана на електромера. След констатациите, електромера бил демонтиран и изпратен в БИМ.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Спорното правоотношение се е развило при положение, в което ПИКЕЕ /ДВ 98/2013г./ са отменени /с изкл.чл.48 – чл.51/ и липсва специална подзаконова уредба за преизчисляване на сметки за електроенергия за минал период поради неотчитане и незаплащане на част от действително потребеното. Правоотношението между страните обаче съставлява договор за продажба на електроенергия при публично известни общи условия. Те имат своята специална регламентация в ЗЕ, която не изключва за неуредените случаи приложението на общите норми на ЗЗД касателно задължението на купувача да плати цената на продадената енергия.

В съответствие с общата норма на чл.183 от ЗЗД, когато е доставено определено количество енергия, но по грешка то е отчетено в по-малко и съответно е заплатена по-малка от реално дължимата цена, купувачът дължи доплащане на разликата. Дори да липсва специална правна уредба, този извод следва от общото правило, че купувачът дължи заплащане на цената на доставената стока, и от общия правен принцип за недопускане на неоснователно обогатяване.

Когато потребителят неправомерно въздейства върху средството за техническо измерване, той дължи да заплати реално потребената електронерегия - ако доставчикът докаже наличието на потребление и действителния му размер. Извършеното от потребителя софтуерно въздействие върху средството за техническо измерване, следствие което част от действително потребената електроенергия не е отчетена от електроразпределителното дружество, влече като последица ангажиране на отговорността по чл.183 от ЗЗД на потребителя /решение №150/26.06.2019г. по гр.д.№4160/2018г. на 3-то ГО на ВКС/.

При липса на специална регламентация на процедурата и начина за преизчисляване на електрическа енергия поради грешки в отчитането, исковото производство е достатъчна гаранция за равни права на страните и за защита на добросъвестните крайни потребители /решение по гр.д.2991/2018г. на 3-то ГО на ВКС/.

 В настоящия спор ответникът е доказал неправомерното вмешателство в софтуера на средството за техническо измерване, както и извършването му след монтиране на средството в обекта на ищцата /следва от установената параметризация в две тарифи от производителя и факта, че електроразпределителното дружество не разполага със софтуера за програмиране/. В резултат на неправомерното вмешателство доставена в обекта на ищцата 9053kwh електроенергия не е отчетена при електроразпределителното дружество и не е заплатена от ищцата. Софтуерното вмешателство е свързано  с противоправно виновно поведение на ищцата. То съставлява човешка намеса в паметта на електромера и единствената възможна причина за осъществяването му е виновното поведение на ищцата – купувач, предвид, че ответникът и електроразпределителното дружество не разполагат с необходимия софтуер, а и реализираната цел /скриване и неотчитане на част от реално доставената и потребена електрическа енергия/ ползва само купувача - ищцата. Ето защо тя дължи да заплати стойността на доставената й електронергия в горепосочения обем. Няма данни наистина в кой период от денонощието е ползвана отчетената в скрития регистър електроенергия, но това е без значение, предвид, че е остойностена от ответника по цени за технологични разходи, а те са по-ниски от цените за дневна и нощна тарифа.

Като се има предвид изложеното, процесното количество електроенергия начислено от ответника на стойност от 1489,49 лева се дължи от ищцата по сключения между тях договор за продажба на електроенергия. Предявеният отрицателен установителен иск е неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

С оглед крайния резултат от спора и на осн.чл.78 ал.3 от ГПК ищцата следва да бъде осъдена да заплати на ответника разходите за водене на делото, а именно – сумата 628,00лева, от които 408,00 лева адвокатски хонорар, 200,00 лева - възнаграждение за вещо лице  и сумата от 20,00 лева за призоваване на свидетел.

По отношение на направеното възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на ответникът от процесуалният представител на ищцата, съдът счита същото за неоснователно, тъй като е върху материалния интерес.

Водим от горното, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Ж.Я.Я. с ЕГН ********** ***, чрез Адвокатско дружество „К. А.“, чрез адв.К.К. ***, срещу „Енерго Про Продажби“АД - гр.Варна, район ***, Варна Тауърс-Г, бул.„Вл. Варненчик” №258, иск за установяване на това, че ищцата не дължи на ответника сумата 1489,49 (хиляда четиристотин осемдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки) лева, представляваща цена на незаплатена потребена електрическа енергия  по фактура № 0278591385 от 26.03.2019г. за обект с абонатен №*** и клиентски №1200008368 гр.Каварна, ул.“Г.С.Раковски“, №35.

ОСЪЖДА Ж.Я.Я. с ЕГН ********** ***, чрез Адвокатско дружество „К. А.“, чрез адв.К.К. ***, да заплати на „Енерго Про Продажби“АД - гр.Варна, район ***, Варна Тауърс-Г, бул.„Вл. Варненчик” №258, сумата 628,00 (шестстотин двадесет и осем) лева, от които 408,00 (четиристотин и осем) лева адвокатски хонорар, 200,00 (двеста) лева - възнаграждение за вещо лице  и сумата от 20,00 (двадесет) лева за призоваване на свидетел.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му.

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………