Р Е Ш Е Н И Е

№8

гр.Каварна, 01.02.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на дванадесети януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.Д. №396 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Подадена е молба за развод по реда на чл.318 и сл. от ГПК, вр. с чл.49, ал.1 от СК - за прекратяване на сключения на 14.04.2000г. между страните граждански брак, поради дълбокото му и непоправимо разстройство, с присъединени към него искове по чл.59, ал.2 СК - за предоставяне упражняването на родителските права след развода, над роденото от брака малолетното дете Д., режима на лични отношения и издръжката на детето, чл.53 СК, вр. с чл.326 ГПК – относно фамилното име на съпругата след развода, чл.127а, ал.2 СК - за издаване на задграничен паспорт и лична карта на детето само със съгласието на бащата и без съгласието на майката, както и разрешение да пътува извън пределите на страната, придружавано и със съгласието на бащата и без съгласието на майката. 

************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************

 

Мотивиран от изложеното, СЪДЪТ

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА между Б.Н.С., ЕГН ********** и С.Й. С., ЕГН**********, който брак е сключен на 14.04.2000г. и за който е съставен Акт за граждански брак ***/14.04.2000г. на община Каварна, като дълбоко и непоправимо разстроен, на основание чл.44, т.3, във връзка с чл.49, ал.1 СК.

След прекратяване на брака ответницата следва да продължи да носи брачното си фамилно име С. на основание чл.53 от СК.

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на детето Д. Б.Н., ЕГН **********, се предоставят за упражняване на бащата Б.Н.С., ЕГН **********, на основание чл.59, ал.2 от СК, при когото детето да живее на адрес в гр.Каварна, ул.***.

ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на майката С.Й. С., ЕГН**********, с детето Д. Б.Н., ЕГН **********, всяка първа и трета седмица от месеца, за времето: от 10.00ч. до 18.00 часа в събота и от 10.00ч. до 16.00ч. в неделя, както и 20 дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата.

ОСЪЖДА на основание чл.143 от СК, С.Й. С., ЕГН**********, с адрес ***, да заплаща на детето Д. Б.Н., ЕГН **********, чрез баща му и законен негов представител Б.Н.С., месечна издръжка в размер на 90.00 лв. (деветдесет лева), считано от 02.09.2015г., с падеж всяко пето число на месеца за който се дължи, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане на сумата, до настъпване на основание за изменение или прекратяване на дължимата издръжка.

ОСЪЖДА на основание чл.149 от СК, С.Й. С., ЕГН**********, с адрес ***, да заплати на детето Д. Б.Н., ЕГН **********, чрез баща му и законен негов представител Б.Н.С., сумата от 1080 лв. (хиляда и осемдесет лева),  представляваща издръжка за минало време, дължима за периода 01.09.2014г. до 01.09.2015г. – една година преди предявяване на иска.

РАЗРЕШАВА на Д. Б.Н., ЕГН **********, действащ чрез своя баща и законен представител Б.Н.С., ЕГН **********, да му бъде издаден документ за самоличност по чл.38, ал.1, т.3 от ЗБЛД - паспорт, както и да напуска пределите на Република България, за да пътува, за период от три години, считано от датата на влизане на настоящото решение в сила, единствено със съгласието на бащата Б.Н.С., до Република Германия и Република Полша.

 Настоящото разрешение замества волята и съгласието на майката С.Й. С., ЕГН**********, за издаване на документ за самоличност по чл.38, ал.1, т.3 от ЗБЛД и за напускане пределите на Република България на детето Д. Б.Н., ЕГН **********, за посочените държави и период.

ВРЪЩА молба с вх.№2595/02.09.2015г. на Б.Н.С., ЕГН **********, в частта, в която се иска да бъде заместено съгласието на С.Й. С., ЕГН**********, за издаване на лична карта на общото им дете Д. Б.Н., ЕГН **********, и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 396/2015 г., по описа на РС Каварна в тази му част.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавната такса по делото в размер на 50 (петдесет) лева.

ОСЪЖДА С.Й. С., ЕГН**********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна държавна такса в размер на 154.60 лева, от които 25.00 (двадесет и пет) лева - държавна такса при решаване на делото по иска за развод, както и на основание чл.78, ал.6 от ГПК сумата от 129.60 лева (сто двадесет и девет лева и шестдесет стотинки) - държавна такса върху присъдената издръжка.

На основание чл.242, ал.1 от ГПК допуска предварително изпълнение на решението само в частта относно присъдената издръжка.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………….