П Р О Т О К О Л

     гр. Каварна,  07.03.2019 г.

 

Каварненският  районен съд, в публично съдебно заседание на седми март  през  две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

        Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря: А.М.и прокурора:                                                   сложи за разглеждане

Гр. д. № 396 по описа за 2017 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ИЩЦИТЕ В.Т.Г. редовно призована не се явява, представлява се от адв. И.Р. ***, редовно упълномощена и приета по делото; Д.Г. Г. – Д. редовно призована не се явява, представлява се от адв. И.Р. ***, редовно упълномощена и приета по делото; М.М.Д. редовно призована не се явява, представлява се от адв. И.Р. ***, редовно упълномощена и приета по делото; М.С.М.  редовно призована не се явява, представлява се от адв. И.Р. ***, редовно упълномощена и приета по делото; Г.М.В. редовно призована не се явява, представлява се от адв. И.Р. ***, редовно упълномощена и приета по делото; Н.С.С. редовно призована не се явява, представлява се от адв. И.Р. ***, редовно упълномощена и приета по делото; Н.Г.Г. редовно призована не се явява, представлява се от адв. И.Р. ***, редовно упълномощена и приета по делото; М.А.Г.  редовно призована не се явява, представлява се от адв. И.Р. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИЦИТЕ Е.И.С. редовно призована не се явява, представлява се от адв.Ю.О. от АК гр.Добрич, редовно упълномощена и приета по делото от днес; И.Ц.Д. редовно призован не се явява, представлява се от адв.Ю.О. от АК гр.Добрич, редовно упълномощена и приета по делото от днес; Д.Ц.П. редовно призована не се явява, представлява се от адв.Ю.О. от АК гр.Добрич, редовно упълномощена и приета по делото от днес.  Н.Г.Г. със съгласието на Р.П.Г. като законен представител редовно призована не се явява, не се представлява.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

АДВ. Р. – Няма процесуални  пречки. Моля да се даде ход на делото.

АДВ.О.  - Няма пречки, моля да бъде даден ход на делото.

СЪДЪТ като взе предвид, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         АДВ.Р.  - Госпожо Председател  с процесуалния представител на сочените ответници желаем постигането на спогодба за подялба на процеесния недвижим имот, която спогодба да се основава на заключението на вещото лице  и представения  на вниманието Ви проект за делба,  със заявени идентификатори на новообразуваните имоти.   Като  при спогодбата  Г.  М.В.,  М.С.М.  и М.М.Д.  получат в общ  дял  поземлен имот  с идентификатор ***.72.;  Н.Г.Г. и  Н.Г.Г., действаща със съгласието на майка си Р.П.Г.  да получат в общ дял  поземлен имот  с идентификатор ***.73; В.Т.Г.  да получи в дял поземлен имот  с идентификатор ***.74;.  Д.Г. Г.-Д. да получи в дял  поземлен имот  с идентификатор ***.75; Н.С.С. да получи в дял  поземлен имот  с идентификатор ***.76; М.А.Г. да получи в дял поземлен имот  с идентификатор ***.77; Д.Ц.П., Е.И.С. и И.Ц.Д. да получат в общ дял поземлен имот  с идентификатор ***.78.

АДВ.О.  - Постигнали сме споразумени, което моля да обективирате     във Ваш  акт.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е  постигната    спогодба  относно доброволно разделяне на процесния недвижим имот и на осн. чл.234, ал.1 от ГПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА за извършване на делба на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор ***.1 /едно нула нула  три две точка девет точка едно/ по Кадастралната карта  и кадастралните регистри  на гр.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-24/30.03.2006г. на ИД на АГКК,  с адрес на поземления имот: с.В., общ***, обл.Добрич, местност „***“ с площ от 50001 /петдесет хиляди и един/ кв.м. по скица, а по нотариален акт с площ от 49993 /четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и три/ кв.м., с трайно  предназначение на територията:  земеделска, с начин на трайно ползване: нива с  номер по предходен план: 9001, при съседи:  №№ ***.39, ***.68, ***.30, ***.66 и ***.36.

СЪДЕЛИТЕЛИТЕ   се споразумяха за следното:

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на  Г.М.В., ЕГН **********, с адрес *** , М.С.М. с ЕГН ********** *** и М.М.Д. с ЕГН ********** ***,  следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор ***.72 /едно нула нула три две точка девет точка  седем две/ по Кадастралната карта  и кадастралните регистри  на гр.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-24/30.03.2006г. на ИД на АГКК,  с адрес на поземления имот: с.В., общ***, обл.Добрич,, местност „***“ с площ  от 8,333 дка, с трайно  предназначение на територията:  земеделска, с начин на трайно ползване: нива с  номер по предходен план: 9001, при съседи: № ***.74, ***.73,  ***.66.

Пазарната стойност на този дял е в размер на  14 163.00 лв. (четиринадесет хиляди сто шестдесет и три лева).

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на  Н.Г.Г. с ЕГН ********** *** и  Н.Г.Г. с ЕГН ********** ***, действаща със съгласието на майка си Р.П.Г. с ЕГН ********** следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор ***.73 /едно нула нула три две точка девет точка  седем три/ по Кадастралната карта  и кадастралните регистри  на гр.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-24/30.03.2006г. на ИД на АГКК,  с адрес на поземления имот: с.В., общ***, обл.Добрич,, местност „***“ с площ  от 5,555 дка, с трайно  предназначение на територията:  земеделска, с начин на трайно ползване: нива с  номер по предходен план: 9001, при съседи:  № ***.72, ***.74, ***.36,  ***.30,***.66.

Пазарната стойност на този дял е в размер на   9 445.00 лв. (девет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева).

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на   В.Т.Г. с ЕГН **********,  адрес ***, следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор ***.74 /едно нула нула три две точка девет точка  седем четири/ по Кадастралната карта  и кадастралните регистри  на гр.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-24/30.03.2006г. на ИД на АГКК,  с адрес на поземления имот: с.В., общ***, обл.Добрич,, местност „***“ с площ  от 4,168 дка, с трайно  предназначение на територията:  земеделска, с начин на трайно ползване: нива с  номер по предходен план: 9001, при съседи:  № ***.72, ***.73,  ***.36,  ***.75 и  ***.66.

Пазарната стойност на този дял е в размер на   7 084 лв. (седем хиляди  осемдесет  и четири лева).

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на   Д.Г. Г.-Д. с ЕГН ********** ***, следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор ***.75 /едно нула нула три две точка девет точка  седем пет/ по Кадастралната карта  и кадастралните регистри  на гр.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-24/30.03.2006г. на ИД на АГКК,  с адрес на поземления имот: с.В., общ***, обл.Добрич,, местност „***“ с площ  от 4,168 дка , с трайно  предназначение на територията:  земеделска, с начин на трайно ползване: нива с  номер по предходен план: 9001, при съседи:  № ***.66, ***.74,  ***.36 и ***.76

Пазарната стойност на този дял е в размер на  7 084  лв. (седем хиляди  осемдесет и четири лева).

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на   Н.С.С. с ЕГН ********** ***, следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор ***.76 /едно нула нула три две точка девет точка  седем шест/ по Кадастралната карта  и кадастралните регистри  на гр.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-24/30.03.2006г. на ИД на АГКК,  с адрес на поземления имот: с.В., общ***, обл.Добрич,, местност „***“ с площ  от 5,556 дка , с трайно  предназначение на територията:  земеделска, с начин на трайно ползване: нива с  номер по предходен план: 9001, при съседи:  № ***.66, ***.75,  ***.36, ***.39 и  ***.77.

Пазарната стойност на този дял е в размер на  9 445  лв. (девет хиляди четиристотин четиридесет и пет  лева).

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на  М.А.Г. с ЕГН ********** ***, Вилна зона, ул.“***“, №20, следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор ***.77 /едно нула нула три две точка девет точка  седем седем/ по Кадастралната карта  и кадастралните регистри  на гр.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-24/30.03.2006г. на ИД на АГКК,  с адрес на поземления имот: с.В., общ***, обл.Добрич,, местност „***“ с площ  от 5,556 дка, с трайно  предназначение на територията:  земеделска, с начин на трайно ползване: нива с  номер по предходен план: 9001, при съседи:  № ***.66, ***.76,  ***.39 и ***.78.

Пазарната стойност на този дял е в размер на  9 445  лв. (девет хиляди четиристотин четиридесет и пет   лева).

 

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на  Д.Ц.П. с ЕГН ********** ***, Е.И.С. с ЕГН ********** *** и И.Ц.Д. с ЕГН ********** ***, следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор ***.78 /едно нула нула три две точка девет точка  седем осем/ по Кадастралната карта  и кадастралните регистри  на гр.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-24/30.03.2006г. на ИД на АГКК,  с адрес на поземления имот: с.В., общ***, обл.Добрич,, местност „***“ с площ  от 16,666 дка, с трайно  предназначение на територията:  земеделска, с начин на трайно ползване: нива с  номер по предходен план: 9001, при съседи:  №№ ***.66, ***.77,  ***.39 и  10032.68.

Пазарната стойност на този дял е в размер на   28 330 лв. (двадесет и осем хиляди триста и тридесет  лева).

 

 

 

 

 

 

 

 

С П О Г О Д И Л И    С Е:

 

1.В.Т.Г., чрез адв.Ил.Р.: …………..

 

2.Д.Г. Г. – Д.,чрез адв.Ил.Р.:  ………..  

 

3.М.М.Д., чрез адв.Ил.Р.: …………

 

3.М.С.М., чрез адв.Ил.Р.: ………….. 

 

4.Г.М.В., чрез адв.Ил.Р.: ……………

 

4.Н.С.С., чрез адв.Ил.Р.: …………….

 

5.Н.Г.Г., чрез адв.Ил.Р.: …………….

 

6.М.А.Г., чрез адв.Ил.Р.: …………….. 

 

7.Е.И.С.,  чрез адв.Ю.О.: ……….

 

8.И.Ц.Д., чрез адв.Ю.О.: ……………..

 

9.Д.Ц.П., чрез адв.Ю.О.: ………….

 

10.Н.Г.Г. със съгласието

на Р.П.Г. като законен представител, чрез адв.Ил.Р.: ……………

 

 

СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата между страните съдебна погодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на осн. чл.234, ал.1 от ГПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по Гр.д.№396/2017г. по описа на КРС съдебна спогодба за извършване на съдебна делба на  недвижими  имоти.

УКАЗВА на страните, че съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ОСЪЖДА Г.М.В., Г.М.В., ЕГН **********, с адрес ***, М.С.М. с ЕГН ********** *** и М.М.Д. с ЕГН ********** *** да заплатят  държавна такса по сметка на КРС в размер на 283.26 лева (двеста осемдесет и три лева и двадесет и шест стотинки), представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Н.Г.Г. с ЕГН ********** *** и   Н.Г.Г. с ЕГН ********** ***, действаща със съгласието на майка си Р.П.Г. с ЕГН ********** да заплатят  държавна такса по сметка на КРС в размер на 188.90 лева (сто осемдесет и осем лева и деветдесет стотинки), представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА В.Т.Г. с ЕГН **********,  адрес ***,да заплати   държавна такса по сметка на КРС в размер на 141.68 лева (сто четиридесет и един лева и шестдесет и осем стотинки), представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Д.Г. Г.-Д. с ЕГН ********** ***, да заплати   държавна такса по сметка на КРС в размер на 141.68 лева (сто четиридесет и един лева и шестдесет и осем стотинки), представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Н.С.С. с ЕГН ********** ***,да заплати   държавна такса по сметка на КРС в размер на 188.90 лева (сто осемдесет и осем лева и деветдесет стотинки), представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.А.Г. с ЕГН ********** ***, Вилна зона, ул.“***“, да заплати   държавна такса по сметка на КРС в размер на 188.90 лева (сто осемдесет и осем лева и деветдесет стотинки), представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Д.Ц.П. с ЕГН ********** ***, Е.И.С. с ЕГН ********** *** и И.Ц.Д. с ЕГН ********** ***, да заплатят     държавна такса по сметка на КРС в размер на 566.60 лева (петстотин шестдесет и шест лева и шестдесет стотинки), представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

Поради изчерпване предмета на спора  СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №396 /2017г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде  обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок,  считано от днес  пред ДОС.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи  в 14.30  часа.

         ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

                                     

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                                СЕКРЕТАР: