Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Гр.Каварна, 09.03.2018г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание на първи февруари, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №396/2017г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

 Производството е за делба на съсобствен недвижим имот във фазата по допускането със страни: ищци – В.Т.Г. с ЕГН **********, Д.Г. Г.-Д. с ЕГН **********, М.М.Д. с ЕГН **********, М.С.М. с ЕГН **********, Г.М.В. с ЕГН **********, Н.С.С. с ЕГН **********, Н.Г.Г. с ЕГН **********, М.А.Г. с ЕГН **********, всички чрез адв.И.Р. – ДАК и ответници  Е.И.С. с ЕГН **********, И.Ц.Д. с ЕГН **********, Д.Ц.П. с ЕГН **********, Н.Г.Г., действаща със съгласието на майка си Р.П.Г..

 В молбата си ищците твърдят, че са наследници по закон на Д. К. С. /Д. Д.С./***. Сочат, че са собственици на следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор ***.1 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-24/30.03.2006г. на ИД на АГКК с адрес на имота с.В., местността „***“, с площ от 50 001 кв.м. по скица, а по нотариален акт  с площ от 49 993 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, с номер по предходен план 9001, при съседи: ***.398; ***.68; ***.30; ***.66 и ***.36.

Сочат още, че описаната съсобственост не могли  да поделят доброволно, поради което и молят съда да допусне делба на имота при законово определените квоти. С допълнителна молба ищците посочват квотите при които искат да се извърши делбата.

В с.з., чрез упълномощения адвокат И.Р. поддържат исковата молба.

Ответниците депозират писмен отговор по реда на чл.131 от ГПК. В него посочват, че наследодателката е имала трима сина. Самата тя към 1950г. е имала 50 дка земя, които били предмет на настоящото дело. Другите й двама сина – С. Д. и Г. Д. са били пълнолетни, като земеделски стопани, непритежаващи земя те били оземлени, съответно С. – 45 дка, а Г. – 40 дка. Посочват, че земята от 50 дка била останала на баща им Ц.С.ов. През годините обаче този факт не бил зачетен от другите наследници и те получавали рента поравно. Желаят доброволно уреждане на отношенията.

В с.з. ответниците не се явяват и не се представляват.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Установява се от представеното Удостоверение за наследници, изх.№АО-09-119/16.11.2016г. на Кметство с.В., общ***, на Д. К. С., починала на 13.02.1961г., че страните са нейни наследници, като ищците са наследници на синовете й С. Д. С.ов и Г. Д. С.ов, а ответниците са наследници на сина й Ц.Д. С.ов.

Съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот, възстановен по ЗСПЗЗ №152, том ІІ, дело №618/1997г. на КвРС, страните и наследодателите им са признати за собственици  по наследство от Д. Д.С. на имот, находящ се в землището на с.В., общ*** – нива в местността „***“ с площ от 49.993 дка, трета категория, представляващ имот №9001 по плана за земеразделяне на с.с.

Съобразно скица на поземлен имот №15-454613-15.09.2016г. на СГКК гр.Добрич нивата е с площ от 50001 кв.м. и е с идентификатор ***.1.

При така установената фактическа обстановка съдът счита иска за делба за допустим и за основателен. Безспорно в процеса се доказа, че страните са наследници на Д. К. С. и, че като нейни наследници страните са признати за собственици на процесната нива, което обосновава и основателността на иска за делба.

Така при определяне на квотите в общността съдът се ръководи от разпоредбата на чл.5 от ЗН, като наследниците получат следните ид.ч.: В.Т.Г. – 3/36 ид.ч.; Д.Г. Г.-Д. - 3/36 ид.ч.; М.М.Д. – 2/36 ид.ч.; М.С.М. – 2/36 ид.ч.; Г.М.В. – 2/36 ид.ч.; Н.С.С. – 4/36 ид.ч.; Н.Г.Г. – 2/36 ид.ч.; М.А.Г. – 4/36 ид.ч.;  Е.И.С. – 4/36 ид.ч.; И.Ц.Д. – 4/36 ид.ч.; Д.Ц.П. – 4/36 ид.ч. и Н.Г.Г. – 2/36 ид.ч.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА съдебна делба между  В.Т.Г. с ЕГН ********** ***, Д.Г. Г.-Д. с ЕГН ********** ***, М.М.Д. с ЕГН ********** ***, М.С.М. с ЕГН ********** ***, Г.М.В. с ЕГН ********** ***, Н.С.С. с ЕГН ********** ***, Н.Г.Г. с ЕГН ********** ***, М.А.Г. с ЕГН ********** ***, Вилна зона, ул.“***“, №20, Е.И.С. с ЕГН ********** ***, И.Ц.Д. с ЕГН ********** ***, Д.Ц.П. с ЕГН ********** ***, Н.Г.Г. с ЕГН ********** ***, действаща със съгласието на майка си Р.П.Г. с ЕГН **********, на следния недвижим имот:  поземлен имот с идентификатор ***.1 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-24/30.03.2006г. на ИД на АГКК с адрес на имота с.В., местността „***“, с площ от 50 001 кв.м. по скица, а по нотариален акт  с площ от 49 993 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, с номер по предходен план 9001, при съседи: ***.398; ***.68; ***.30; ***.66 и ***.36, при делбени квоти – за В.Т.Г. – 3/36 ид.ч.; за Д.Г. Г.-Д. - 3/36 ид.ч.; за М.М.Д. – 2/36 ид.ч.; за М.С.М. – 2/36 ид.ч.; за Г.М.В. – 2/36 ид.ч.; за Н.С.С. – 4/36 ид.ч.; за Н.Г.Г. – 2/36 ид.ч.; за М.А.Г. – 4/36 ид.ч.; за Е.И.С. – 4/36 ид.ч.; за И.Ц.Д. – 4/36 ид.ч.; за Д.Ц.П. – 4/36 ид.ч. и за Н.Г.Г. – 2/36 ид.ч.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

                                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ:…………………….