Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 19.10.2017 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на деветнадесети септември   през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 397  по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 от СК.

********************************************************** 

**************************************************************

Така мотивиран и на основание чл.330, ал.3 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК, сключения на 12.05.2013 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр.Каварна, граждански брак между Н.К.А., с ЕГН ********** и Е.Т. Й., с ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак №0041/12.05.2013г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА,  че  двамата съпрузи желаят да прекратят брака си с развод, без съда да издирва мотивите за прекратяването и без да се произнася  по въпроса за вината.

ПОСТАНОВЯВА, че упражняването на родителските права по отношение на непълнолетното дете И. Н. К., с ЕГН **********,  се предоставят на майката  Е.Т.А..

ПОСТАНОВЯВА, че на бащата  Н.К.А. се определя режим на лични   контакти  с  непълнолетното дете И. Н. К. всяка седмица от 08.00 часа на петъчния ден до 20.00 часа на неделния ден, както и 20 дни през летния сезон, когато майката Е.Т.А. не е в годишен отпуск.

ПОСТАНОВЯВА, че детето И. Н. К., с ЕГН **********, роден на *** г. ще живее при майката Е.Т.А., на настоящия адрес на майката: гр.Каварна, ул.“***“ №****

ПОСТАНОВЯВА, че бащата Н.К.А., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка в полза на сина си И. Н. К., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен  представител  Е.Т. Й., с ЕГН **********, в размер на 150,00 лева (сто и петдесет), считано от 01.09.2017г., при  падеж на плащане 5-то число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със следващата се законова лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпване на законно основание за нейното изменяване  или прекратяване.

ОБЯВЯВА, че съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

ОБЯВЯВА, че съпрузите не притежават семейно жилище.

ОБЯВЯВА, че съпрузите  по време на брака не са придобили движимо и недвижимо имущество, което да е със статут на съпружеска имуществена общност.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Е.Т.А. да възстанови предбрачното си фамилно име - Й..

ОСЪЖДА Н.К.А., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна сумата от 123.00 лв. (сто двадесет и три лева), от които  15.00 лв. държавна такса по допускане на развода и 108.00 лева държавна такса върху определения размер издръжка.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                       

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………