П Р О Т О К О Л

 

гр. Каварна,  08.10.2019  година

 

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на осми октомври, през две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря  А.М. сложи за разглеждане Гр. д. №   399 по описа за 2019  година, докладвано от съдията

 

След спазване разпоредбата на чл. 142, ал. 1  ГПК, на именното повикване в 15.15  часа се явиха:

 ИЩЕЦЪТ Д.Н.К., редовно призован, явява се лично, представлява се от адв. М.К., редовно  упълномощена и приета по делото.  

ОТВЕТНИКЪТ С.Л.Г., редовно призован, явява се лично, представлява се от адв. И.Р., редовно  упълномощена и приета.

ДИРЕКЦИЯ „Социално подпомагане“ гр.Каварна, редовно призована, не изпраща представител. Депозиран е социален доклад.

СТАНОВИЩА НА СТРАНИТЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.  К.: Моля да се даде ход на делото.

АДВ.  Р.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

СЪДЪТ запитва ищеца поддържа ли исковата молба с изложените в нея факти, писмените доказателства и доказателствени искания.

АДВ.К. - Поддържаме предявения от нас иск и писмените доказателства приложени и допуснати с Вашето определение. Постъпилият социален доклад също считам, че следва да бъде приобщен към делото. Преди съдебното заседание, с процесуалния представител на ответника  обсъдихме и постигнахме спогодба, която ще изложим устно пред Вас, с молба същата да бъде одобрена от съда.

Моля да одобрите постигнатата спогодба за издръжка в размер на  180.00 лв., считано от датата на предявяване на исковата молба – 19.07.2019 г., ведно със законната лихва  при забава на основание чл.146, ал.1 от СК.

Разноските по делото остават в тежест на страните така, като са направени от всяка от тях.

СЪДЪТ запитва процесуалния представител на ответника, съгласен ли е с предложената спогодба.

АДВ.Р. - Госпожо съдия, оспорваме исковата молба по размер. В тази връзка поддържаме  отговора на исковата  молба. Не възразяваме  да бъдат приобщени и приети писмени доказателства.  Потвърждаваме в действителност преди съдебно заседание с процесуалния представител на ищеца обсъдихме спогодбата, с посочения размер и начален момент, като считаме, че тя е изцяло в интерес на детето  и отговаря на интересите и на моя  доверител, поради което моля да я одобрите.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към исковата молба, под формата на заверени преписи писмени доказателства: удостоверение за раждане изд. въз осн. на акт за раждане № ** от 23.10.2014 г. на общ. Каварна, удостоверение за семейно положение, съпруг и деца № АО-01-1067/10.07.2019 г. на общ. Каварна; решение № 47 от 02.03.2016 г. на ДОС, по гр.д. № 334/2015 г.; служебна бележка № 65/16.07.2019 г. изд. От ЦДГ „Здравец” гр. Каварна; трудов договор № 20/01.10.2018 г.; удостоверение по декларирани данни изх. № 5805000365/10.07.2019 г. на общ. Каварна.

ПРИЕМА приложените към отговора на исковата молба, под формата на заверени преписи писмени доказателства: трудов договор № 809/31.05.2019 г. и допълнително споразумение към него от 01.07.2019 г.

ПРОЧИТА и приобщава към делото изготвения от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Каварна социален доклад.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е постигната  спогодба  и на осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА от страните, както следва:

БАЩАТА  С.Л.Г., с ЕГН **********, се задължава да заплаща в полза на малолетното си дете Й.С.Г., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.Н.К., месечна издръжка в размер на 180,00 (сто и осемдесет) лева, считано от 19.07.2019 г. до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при забавеното плащане и падеж до 5-то число на месеца, за който се дължи издръжката.

Разноските направени във връзка с воденето на настоящото  делото се поемат от страните така както са направени от тях.

Страните заявяват, че чрез постигнатата спогодба взаимоотношенията между тях във връзка с образуваното гр. д. № 399/2019 г. са изцяло уредени, както и че са наясно с обстоятелството, че след подписване на спогодбата в съдебно заседание, същата ще има значение на влязло в сила съдебно решение.

 

 

ИЩЕЦ:                                                                 ОТВЕТНИК:

       (Д.К.,                                         (С.Г., чрез

чрез адв.М.К.)                     адв.И.Р.)

 

 

СЪДЪТ като констатира, че с вписаната по-горе спогодба страните уреждат изцяло взаимоотношенията си предмет на настоящото дело, както и че постигнатото от тях споразумение не противоречи на закона и на добрите нрави,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК съдебната спогодба постигната в настоящото съдебно заседание от страните, по силата на която:

БАЩАТА  С.Л.Г., с ЕГН **********, с адрес ***, се задължава да заплаща в полза на малолетното си дете Й.С.Г., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.Н.К., месечна издръжка в размер на 180,00 лв. (сто и осемдесет лева), считано от 19.07.2019 г. до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при забавеното плащане и падеж до 5-то число на месеца, за който се дължи издръжката.

Разноските направени във връзка с воденето на настоящото делото се поемат от страните, така както са направени.

СЪДЕБНАТА СПОГОДБА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ОСЪЖДА  С.Л.Г., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд Каварна сумата от 43,20 лв. (четиридесет и три лева и двадесет стотинки) - държавна такса в размер на 2%, върху увеличения размер издръжка, съгласно постигнатото споразумение.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 399 по описа за 2019 г. на Каварненски районен съд, поради постигнатата между страните и одобрена от съда в днешно съдебно заседание съдебна спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано от страните само в частта за прекратяване на производството, с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 15.40 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                         СЕКРЕТАР: