НЕПРИСЪСТВЕНО    РЕШЕНИЕ

№................

гр.Каварна 04.05.2016г.

В     И  М  Е  Т  О      Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

Каварненският районен съд в публично заседание на четвърти май две хиляди и  шестнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

При секретаря Е.Ш. разгледа докладваното от съдията Гр.д.№4/2016год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

С искова молба от „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ АД ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.С., ул.***, офис Сграда Л.***,в качеството му на универсален правоприемник на „Агенция за събиране на вземания“ ООД ЕИК ****,чрез пълномощника Н.Д.М.  юрисконсулт на „Агенция за събиране на вземания“АД със съдебен адрес *** офис 6 против С.Д.Д.  с ЕГН ********** с адрес *** е предявен иск с правно основание чл.124 ал.1  вр. с чл.415 и чл.422 от  ГПК,с цена на иска 1092,29 лева.В исковата молба се излага,че по заявление на „Агенция за събиране на вземания“АД ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.С., ул.***, офис Сграда Л.***,предявено на основание чл.410 ал.1 от ГПК срещу посочения ответник С.Д.Д.  с ЕГН ********** с адрес ***  е образувано ч.гр.д.№ 464/2015г. на КРС и е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение за сумата от 1092,29 лева,от които 582,38 лева-главница,418,39 лева договорна лихва за периода  от 04.09.2013г. до 19.03.2014г./падеж на последната погасителна вноска/,91,52 лева обезщетение за забава от 19.11.2014г. до датата на подаване на заявлението в съда,както и законната лихва от датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-04.11.2015г. до окончателното изплащане на задължението.

В исковата молба се твърди,че вземането произтича от задължение по Договор за потребителски кредит № CASH-***, сключен на 31.05.2013г. между „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД и С.Д.Д., прехвърлено от страна на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД  по силата на Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от дата 21.07.2014г. в полза на „Изи Асет Мениджмънт“АД, което дружество от своя страна прехвърля вземането в полза на „Агенция за събиране на вземания“ ООД/правоприемник на който е „Агенция за събиране на вземания“АД ЕИК *** /по силата на Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 28.07.2014г. В исковата молба се излага, че длъжникът е уведомен по реда на чл.99 ал.3 от ЗЗД за извършените продажби на вземането от страна на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД  и съответно от страна на „Изи Асет Мениджмънт“АД  по втората цесия с уведомителни писма,изпратени с известия за доставяне.Срещу Заповед за изпълнение №236/05.11.2015г. по частно гражданско дело № 464/2015г. по описа на Каварненски Районен съд е депозирано възражение,което от своя страна обуславя подаването на искова молба от страна на „Агенция за събиране на вземания“АД ЕИК*** със седалище и адрес на управление гр.С., ул.Д.Д“ Офис Сграда ****

С оглед на гореизложеното и на основание чл.422 от ГПК ищцовата страна моли съдът да постанови решение,с което да признае за установено съществуването към датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК  в съда на паричното вземане на „Агенция за събиране на вземания“АД ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.С., ул.***, офис Сграда Л.*** срещу С.Д.Д.  с ЕГН ********** с адрес *** за сумата от 1092,29 лева,от които 582,38 лева-главница,418,39 лева договорна лихва за периода  от 04.09.2013г. до 19.03.2014г./падеж на последната погасителна вноска/,91,52 лева обезщетение за забава от 19.11.2014г. до датата на подаване на заявлението в съда,както и законната лихва от датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-04.11.2015г. до окончателното изплащане на задължението.Претендират се съдебно-деловодните разноски в заповедното производство и сторените в настоящото производство разноски,в т.ч. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 300/триста/ лева.Ищцовата страна прилага към исковата молба доказателства и депозира доказателствени искания.

В срока по чл.131 ал.1 от ГПК ответника С.Д.Д.  с ЕГН ********** с адрес ***  не подава писмен отговор,не взема становище,не прави възражения,не оспорва истинността на представените от ищеца документи,както и не упражнява правата си по чл.211 ал.1,чл.212 и чл.219 от ГПК.

В съдебно заседание ищецът чрез процесуалния си представител поддържа предявения иск и моли същия да бъде уважен.Претендира да бъдат присъдени и сторените по делото съдебно-деловодни разноски.Предвид липсата на депозиран отговор на исковата молба от страна на ответника и неявяването в насроченото за 06.04.2016г. съдебно заседание,както и факта,че ответника не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие,ищецът,чрез процесуалния си представител претендира постановяването на неприсъствено решение.

Съдът като съобрази  приетите по делото по съответния ред писмени доказателства,преценени поотделно и в съвкупност,намира от правна и фактическа страна следното:

Ответника не оспорва приложените към исковата молба в подкрепа на иска доказателства.Не развива каквито и да е доводи в подкрепа на възражението си.Не е направил каквито и да е доказателствени искания.

Ищецът носещ доказателствената тежест в настоящото производство е представил за доказване на иска си следните доказателства: 1.Договор за продажба и прехвърляне на вземания от 21.07.2014г. сключен между „Изи Асет Мениджмънт“АД и „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД  и Приложение № 1 към него индивидуализиращ вземането;2.Договор за продажба и прехвърляне на вземания/цесия/ от 28.07.2014г. сключен между „Изи Асет Мениджмънт“АД ЕИК *** и „Агенция за събиране на вземания“ООД ЕИК **** и Приложение № 1 към него индивидуализиращ вземането;3.Договор за потребителски заем с № *** от дата 29.05.2013г.,Условия към Договор за кредит и Формуляр за потребителски заем от 21.05.2013г.;4.Уведомителни писма,както следва: 4.1.Уведомително писмо от „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД   с изх№ УПЦ-С-БНП/ CASH-***/13.10.2015г. с което се уведомява г-жа С.Д.Д. с ЕГН ********** за прехвърляне на вземането и с Договор за продажба и прехвърляне на вземания/цесия/ от 21.07.2014г. и пълномощно от „Изи Асет Мениджмънт“АД,с което преупълномощава „Агенция за събиране на вземания“ООД да извърши уведомяването по чл.99 ал.3 от ЗЗД;4.2.Уведомително писмо от „Изи Асет Мениджмънт“АД  с изх.№ ЛД-С-БНП/CASH-***/13.10.2015г.,с което се уведомява г-жа С.Д.Д. с ЕГН ********** за прехвърляне на вземането и с Договор за продажба и прехвърляне на вземания/цесия/ от 21.07.2014г. и пълномощно от „Изи Асет Мениджмънт“АД,с което преупълномощава „Агенция за събиране на вземания“ООД да извърши уведомяването по чл.99 ал.3 от ЗЗД и обратна разписка удостоверяваща получаването им.

            Преди да изложи мотивите си съдът сочи,че иска по чл.415 от ГПК се подава във връзка със заповедното производство по частно гражданско дело № 464/2015г. по описа на Каварненски Районен съд,което като част от изпълнителното производство се превръща в част от исковия процес.

Нормата на чл.422 от ГПК е процесуална норма,относима към заповедното производство,установяваща специфичен фактически състав за предявяване на разглеждания иск и той включва Заповед за изпълнение на парично задължение,надлежно осъществено възражение на длъжника в преклузивния срок по чл.415 ал.1 от ГПК,Разпореждане на съда с указание по чл.415 ал.1 от ГПК,предявяване на иск по чл.422 от ГПК в законоустановения преклузивен срок.

Съдът като взе предвид направеното от ищеца искане за постановяване в негова полза на неприсъствено решение и като съобрази,че са налице предпоставките на чл.238 и следващите от ГПК за уважаване на искането,а именно че ответникът не е преставил в срок отговор на исковата молба,не се явява в първото заседание по делото и не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие,на същия са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание,както и че предявения иск е вероятно основателен,с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства намира,че следва да бъде постановено неприсъствено решение като предявения иск бъде уважен.

С оглед разпоредбата на чл.81 от ГПК,настоящия състав намира,че следва да се присъдят в полза на ищеца направените разноски по настоящото дело в общ размер на 350/триста и петдесет/ лева,от които 325 лева-юрисконсултско възнаграждение и 25 лева-държавна такса.

Мотивиран от изложените съображения и на основание чл.238 ал.1 и чл.239 от ГПК,съдът

                                               Р    Е    Ш   И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на  ответника С.Д.Д. с ЕГН ********** с адрес ***,че ДЪЛЖИ на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ АД ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.С., ул.***, офис Сграда Л.***,в качеството му на универсален правоприемник на „Агенция за събиране на вземания“ ООД ЕИК ****, сумата от 1092,29/хиляда деветдесет и два лева и двадесет и девет стотинки/лева,от които 582,38 лева-главница,418,39 лева договорна лихва за периода  от 04.09.2013г. до 19.03.2014г./падеж на последната погасителна вноска/,91,52 лева обезщетение за забава от 19.11.2014г. до датата на подаване на заявлението в съда,както и законната лихва от датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-04.11.2015г. до окончателното изплащане на задължението,както и направените разноски по заповедното производство в общ размер на 331,00/триста тридесет и един/лева,от които 25,00 лева,внесена държавна такса и 306 лева,юрисконсултско възнаграждение,за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК от 05.11.2015г. по частно гражданско дело № 464/2015г. по описа на Каварненски Районен съд.

ОСЪЖДА С.Д.Д. с ЕГН ********** с адрес ***,да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ АД ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.С., ул.***, офис Сграда Л.***,в качеството му на универсален правоприемник на „Агенция за събиране на вземания“ ООД ЕИК ****,направените по делото разноски  в общ размер на 350/триста и петдесет/ лева,от които 325 лева-юрисконсултско възнаграждение и 25 лева-държавна такса.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235 ал.5 от ГПК.

На страните да се връчат преписи от решението.

 

                                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: