О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на втори март през двехиляди и седемнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д № 4/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано на основание искова молба вх. № 36/09.01.2017г. подадена от И.Н.Б. срещу Б.В.Д., с която е предявен иск с правно основание чл.54, ал.2 ЗКИР.

С писмена молба вх.№ 815/02.03.2017 г., преди провеждане на първото заседание по делото, ищецът депозира молба с искане за прекратяване на производството поради оттегляне на предявения иск.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на исковата молба и на основание чл.232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 ГПК, производството по Гр.Д № 4/2017 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано въз основа на подадена искова молба вх.№ 36/09.01.2017 г. по описа на РС Каварна от  И.Н.Б., ЕГН **********, с адрес ***,  срещу Б.В.Д., ЕГН **********, с адрес ***, с която е предявен иск с правно основание чл.54, ал.2 ЗКИР.

Препис от определението да се връчи на ищеца.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………