Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

гр.Каварна, 12.03.2019год.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и първи февруари,  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, разгледа докладваното от съдията Гр.д.№4/2019год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

********************************************************* 

*********************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 19.05.2006г. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр.Каварна граждански брак  между  И.С.Ч. с ЕГН ********** ***  и Р.И.Ч. с ЕГН ********** ***,  на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака, сключен на 19.05.2006г. с развод, поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство, като не желаят издирването на вината, на която и да е от страните за това;

2./ От брака си съпрузите нямат родени деца;

3./ Придобитият по време на брака недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор ***.1.2 с площ от 100кв.м., находяща се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор ***, ведно с прилежащи части: ½ от общите части на сградата и ½ от вход с площ 1,80кв.м., ведно с източната част на ПИ с идентификатор: *** с площ 440кв.м. по приложената скица на право на ползване на ПИ с идентификатор *** остава в дял и изключителна собственост на И.С.Ч. с ЕГН ********** ***. Данъчната оценка на дела е в размер на 16241,70лв;

4./ Придобитият по време на брака недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА  с идентификатор ***.1.1 с площ от 71,90кв.м., находяща се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор ***, ведно с прилежащи части: ½ от общите части на сградата и ½ от вход с площ 1,80кв.м., ведно със западната  част на ПИ с идентификатор: *** с площ 405кв.м. по приложената скица на право на ползване на ПИ с идентификатор *** остава в дял и изключителна собственост на Р.И.Ч. с ЕГН ********** ***. Данъчната оценка на дела е в размер на 15952,70лв; ;

5./ За уравнение на дяловете И.С.Ч. с ЕГН ********** е заплатила на Р.И.Ч. с ЕГН ********** сумата от 400.00/четиристотин/лева;

6./ Съпрузите са подели  придобитите по време на брака им движими вещи; 

7./ След прекратяването на брака съпругата връща предбрачното си фамилно си име – К.;   

8./ Издръжка между съпрузите не се дължи;

9./Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени;

ОСЪЖДА И.С.Ч. с ЕГН ********** ***, да заплати окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 25.00 /двадесет и пет / лева, по сметка на КРС.

ОСЪЖДА И.С.Ч. с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса в размер на 324,83лева, съгласно чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, относно предоставеният й в собственост САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор ***.1.2 с площ от 100кв.м., находяща се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор ***, ведно с прилежащи части: ½ от общите части на сградата и ½ от вход с площ 1,80кв.м., ведно с източната част на ПИ с идентификатор: *** с площ 440кв.м. по приложената скица на право на ползване на ПИ с идентификатор ***, с данъчна оценка на самостоятелният обект и частта от поземления имот в общ размер на 16241,70лв.

ОСЪЖДА Р.И.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса в размер на 319,05лева, съгласно чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК относно предоставеният му в собственост САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА  с идентификатор ***.1.1 с площ от 71,90кв.м., находяща се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор ***, ведно с прилежащи части: ½ от общите части на сградата и ½ от вход с площ 1,80кв.м., ведно със западната  част на ПИ с идентификатор: *** с площ 405кв.м. по приложената скица на право на ползване на ПИ с идентификатор ***, с данъчна оценка на самостоятелният обект и частта от поземления имот в общ размер на 15952,70лв.

Приложената скица за ползване на дворно място – ПИ с идентификатор ***, изготвена от инж. К., рег.№ 0284 в Камарата на инженерите по геодезия е неразделна част от постановеното решение.

Решението не подлежи на обжалване

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………