Н Е П Р Е С Ъ С Т В Е Н О   Р ЕШ Е Н И Е

 

гр. Каварна, 17.05.2018г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на деветнадесети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря А.М.като разгледа докладваното от съдия Узунова  Гр.д. №40 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Предявен е иск с правно основание чл.422 във вр. с чл.415 ГПК.

В исковата си молба на ищецът "Състейнъбъл бизнес солюшънс“ АД  с ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр.София, бул.**, представлявано от С.Х.Б. и Г.Н.П. чрез адв К.  К.,***, с адрес за кореспонденция: гр.Варна, бул.***  твърди, че на 25.08.2017г.  са депозирали заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу длъжника К.Й.У. с ЕГН ********** ***, с искане ответника  да бъде осъден да заплати  на ищеца  сумата от 220,00 лева. На основание подаденото заявление било образувано Ч.Гр.д. №523/2017г. и издадена заповед за изпълнение на парично задължение. Заявява още, че  на 03.08.2015г. между „Мобилтел“ ЕАД и К.Й.У. бил сключен договор за продажба  на изплащане № 504402318, като  същият станал собственик на устройство „Handset NTC Desire 620G Grey“ със сериен №****. Поради неплащане в срок, договора между „Мобилтел“ ЕАД и ответника К.Й.У. бил прекратен предсрочно на основание т.12.3 от Договор за продажба на  изплащане №504402318.

На 07.11.2014г. между „Мобилтел“ ЕАД и „Състейнъбил бизнес солюшънс“ АД бил сключен Договор за поръчителство и  в качеството си на поръчител  се задължил да обезпечи задълженията на абонати.   В този смисъл „Състейнъбъл бизнес солюшънс“ АД  в качеството си на поръчител имал изискуемо и ликвидно вземане към ответника К.Й.У. в размер на 220,00 лева по Договор за продажба и изплащане №504402318 от 03.08.2015г.

Предвид изложеното, ищецът моли съда, да бъде поставено решение, с което да се признае за установено, че ответникът му дължи сумата от 220.00 лв., представляваща неплатена  по Договор за продажба и изплащане №504402318 от 03.08.2015г., както и сумата в размер на 27,56 лева мароторна лихва за забава за периода от 09.08.2016г. (датата на заплащане на сумата в размер 220,00 лева от „Състейнъбъл бизнес солюшънс АД на „Мобилтел“ ЕАД)  до датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда – 25.08.2017г., ведно със законната лихва върху главницата за периода от подаването на настоящото заявление до окончателно заплащане на дължимата сума. Претендира и направените по делото разноски на основание чл.78 ГПК за осъждане на ответника да заплати и разноските направени в настоящото производство – внесена държавна такса в размер на 75лв. и адв.хонорар в размер на 360лв., определен съгласно Наредба № 1 от 9.07.2004г. за минималните размери на адв.възнаграждения.  прави искане за прилагане на Ч.гр.д.№523/2017г. на РС Каварна.

В срока по чл.131 ГПК ответникът  не е представил писмен отговор на исковата молба.

Ответникът  не се явява в първото по делото заседание и не е направил искане делото да се разгледа в негово отсъствие.

В първото  съдебно заседание по делото, проведено на 19.04.2018г., ищецът, чрез процесуалния си представител адв.К.В.К. – САК прави писмено искане за постановяване на неприсъствено решение по делото.

Въз основа на това изявление на ищеца, с протоколно определение от 19.04.2018г. е уважено  искането на адв.К.В.К. – САК за постановяване на неприсъствено решение по делото и  разглеждане на  претенцията съобразно изискванията на чл.238 ал.1 и чл. 239 ГПК.

Съдът, като взе предвид доказателствата по делото, намира за установено следното:

Ответникът К.Й.У.  е получил  редовно препис от исковата молба и от доказателствата към нея. Получил  е редовно и съобщение, с което е уведомен относно възможността за постановяване на неприсъствено решение, ако не представи отговор в указания срок и не изпрати представител в първото заседание по делото, без да направи искане за разглеждането на делото в нейно отсъствие. Въпреки дадените указания, в срока по чл.131 ал.1 от ГПК, ответникът  не представя отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото съдебно заседание, проведено на 19.04.2018г., като не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Отделно от това, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и събраните по делото доказателства, а именно:  договор за продажба на изплащане № 504402318/03.08.2015г., Приложение № 2 към Договор за продажба на изплащане № 504402318/03.08.2015г., Договор за поръчителство от 07.11.2004г. сключен между „Мобилтел” ЕАД и „Състейнъбъл бизнес солюшънс АД, Анекс сключен между „Мобилтел” ЕАД и „Състейнъбъл бизнес солюшънс АД на 08.10.2015г. към Договор за поръчителство от 07.11.2014г., Анекс сключен между „Мобилтел” ЕАД и „Състейнъбъл бизнес солюшънс АД на 15.03.2016г. към Договор за поръчителство от 07.11.2014г., Анекс сключен между „Мобилтел” ЕАД и „Състейнъбъл бизнес солюшънс АД на 12.12.2016г. към Договор за поръчителство от 07.11.2014г., Анекс сключен между „Мобилтел” ЕАД и „Състейнъбъл бизнес солюшънс АД на 30.11.2017г. към Договор за поръчителство от 07.11.2014г., Уведомление от „Състейнъбъл бизнес солюшънс АД до К.Й.У. на осн. чл.143 от ЗЗД, Обратна разписка № R PS 1734 00 C1DX J и Уведомление от „Мобилтел” ЕАД до „Състейнъбъл бизнес солюшънс АД от 23.08.2016г.

         Предвид изложеното съдът счита, че са налице  всички условия предвидени в ГПК за постановяване на неприсъствено решение.

Предвид изложеното, съдът  намира, че предявеният иск  следва да бъде уважен изцяло, като бъде признато по отношение на ответникът К.Й.У.,   че същият  дължи изпълнение по издадената заповед за изпълнение № 259/29.08.2017г., издадена по Ч.Гр.д. №523/2017г. по описа на РС Каварна  за сумата от 220.00 /двеста и двадесет / лева, представляваща главница по Договор за продажба на изплащане № 504402318 от 03.08.2015г.; сумата от 27,56 / двадесет и седем лева и петдесет и шест стотинки/ лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода 09.08.2016г. до 25.08.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на заявлението – 28.08.2017г.. до  окончателното изплащане на вземането, както и присъдените в заповедното производство деловодни разноски в размер на 385лв.

В исковата молба и в становището  си изразено писмено  преди провеждане на съдебното заседание адв. К.К.  е представил списък на разноските съгл. чл. 80 от ГПК и е поискал и присъждане на разноски по настоящото дело, като е представил списък за тях, а именно:  75.00лв. платена ДТ и 360лв. платен депозит адвокатски хонорар, определен съгласно Наредба № 1 от 9.07.2004г. за минималните размери на адв.възнаграждения. Предвид това съдът намира, че ответникът  следва да бъде осъден да заплати и тези разноски по делото възлизащи общо на  385,00лв., тъй като  е станал причина за завеждане на делото.

        Водим от гореизложеното и на осн. чл. 124 във вр. с чл. 422 ал.1 от ГПК и по реда на чл. 238 ал.1 и чл. 239 от ГПК съдът   

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на  К.Й.  У.  с ЕГН **********  с постоянен и настоящ адрес: ***, че дължи на "Състейнъбъл бизнес солюшънс“ АД  с ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр.София, бул.**, представлявано от С.Х.Б. и Г.Н.П. чрез адв К.  К.,***, с адрес за кореспонденция: гр.Варна, бул.***,  следните суми: сумата от 220.00 /двеста и двадесет/лева, представляваща главница по Договор за продажба на изплащане № 504402318 от 03.08.2015г.; сумата от 27,56 /двадесет и седем лева и петдесет и шест стотинки/ лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода 09.08.2016г. до 25.08.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на заявлението – 28.08.2017г.. до окончателното изплащане на вземането, както и присъдените в заповедното производство деловодни разноски в размер на 385лв, за които е издадена заповед № 259/29.08.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по Ч.Гр.д. № 523/2017г. по описа на РС  гр. Каварна, на основание чл.422 във вр. с чл.415 ГПК.

ОСЪЖДА   К.Й.  У.  с ЕГН **********  с постоянен и настоящ адрес: ***, че дължи на "Състейнъбъл бизнес солюшънс“ АД  с ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр.София, бул.**, представлявано от С.Х.Б. и Г.Н.П. чрез адв К.  К.,***, с адрес за кореспонденция: гр.Варна, бул.*** сумата от 435.00лв./четиристотин тридесет и  пет лева/  - направени разноски по настоящото дело, от които 75.00лв. платена ДТ и 360лв. платен адвокатски хонорар  на основание чл.78 ал.1 ГПК.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………