Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна 19.10.2017 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

     

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 404 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.30 от Закона за закрила на детето.

 

***********************************************************************************************  

**********************************************************************************************

Водим от гореизложеното и на основание чл.30, ал.1, във връзка с чл.29, т.6 и сл. от Закона за закрила на детето, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Е.З.Ю., с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на С.Н.З.и И.Т.З., с постоянен и настоящ адрес ***, поради реинтеграция на детето в биологичното семейство при майката З.Ю.И. с ЕГН **********г., с настоящ адрес ***.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението да се обяви на Дирекция "Социално подпомагане" Каварна и на майката на детето - З.Ю.И..

Препис от решението да се връчи на професионалното приемно семейство на С.Н.З.и И.Т.З., с постоянен и настоящ адрес *** за сведение.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич, в седемдневен срок от обявяването му на страните.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….