Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

 

Гр.Каварна, 18.08.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

      Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на девети август, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря А.М., с участието на прокурор при РП Каварна Бонка Костадинова-Белчева, като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №405/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.30, вр. чл.29, т.9 от ЗЗДетето, образувано по молба на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Каварна, с която е направено искане за прекратяване на определената мярка за закрила по отношение на малолетното дете С.З.И. с ЕГН **********, което е настанено  в професионално приемно семейството на Г.Е. в гр.***.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Съобразно разпоредбата на чл.30, ал.1 от с.з., съдът счита за правилно да уважи искането  на Директора на Д”СП” гр.Каварна, по отношение прекратяване на посочената мярка за закрила на детето С.З.Ю. в професионално приемно семейството на Г.Д.Е.. 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.30 вр. чл.29 т.9 от ЗЗДет. съдът

 

 

Р  Е   Ш   И :

 

         ПРЕКРАТЯВА определената мярка за закрила  по отношение на детето С.З.Ю. с ЕГН **********, със законен представител по акт за раждане: майка – З.Ю.И. с ЕГН ********** и баща – неизвестен, настаняване в професионално приемно семейство на Г.Д.Е.с ЕГН ********** в гр.***, на основание чл.30, във връзка с чл.29, т.9 от ЗЗДетето.

         Решението да се обяви на страните.

         Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Добрички окръжен съд.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….