О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на двадесет и осми юни,  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №405/2018г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.129, ал.3 от ГПК.

Постъпила е искова молба с вх.№1770/18.05.2018г. от „к“ АД, гр.Добрич, бул.“,,,“, №,,, ЕИК ….., представлявано от ИД …., чрез юрисконсулт Г.Х. – пълномощник, срещу К.А.В. с ЕГН ********** ***. Предяве е иск с правно основание чл.422, във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК и чл.86 от ЗЗД.

С Разпореждане №389/25.05.2018г. съдът е разпоредил на ищеца да отстрани констатираните нередовности. Съобщението е получено на 04.06.2018г. от П.П – гл.юрк. В указания срок не са отстранени нередовностите на исковата молба, което налага на основание чл.128, ал.3 от ГПК, исковата молба и доказателствата да бъдат върнати, а производството по делото прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба свх.№1770/18.05.2018г., подадена от  „к“ АД, гр.Добрич, бул.“…“, №, ЕИК …. представлявано от ИД Т Г, чрез юрисконсулт Г.Х. – пълномощник.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№405/2018г. по описа на Районен съд Каварна.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от връчването му на ищеца, с частна жалба без препис за другата страна.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………