Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 13.11.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на седемнадесети октомври през двехиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора Галин Гавраилов, разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 407 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба с правно основание чл.19, ал.1 ЗГР, вр. с чл.53 от СК.

Молителката Х.М.К. твърди, че е родена на *** ***, като в акта за раждане е записана с имената Х.М. Х.. Твърди, че на 11.07.1992г. е сключила граждански брак с К.С.К.и е приела да носи неговото фамилно име – К.. Твърди, че с решение № 82/13.10.2016г., постановено по гр.д. № 18/2016г. по описа на РС Каварна бракът им е прекратен. Сочи, че в това производство не е възстановила предбрачното си фамилно име, т.к. преимуществено живеела в И. и е пропуснала своевременно да извърши необходимите за това процесуални действия. Обосновава искането си и с това, че след прекратяване на брака с ответника носенето на неговото фамилно име не отговаря на фактическото правно и житейско положение, като се явява и лишено от предписания от закона смисъл, да идентифицира семейството. Счита, че са налице обстоятелствата по чл.19, ал.1 от ЗГР и чл.53 от СК,  поради което моли съда да постанови решение, с което да допусне промяна на фамилното й име, като възстанови предбрачното й такова – Х..

Заинтересована страна Община Каварна, не взема становище по молбата.

Представителят на Районна прокуратура Каварна, счита молбата за законосъобразна и основателна, с оглед доказаните в процеса обстоятелства, поради което пледира за нейното уважаване.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

С оглед изложеното молбата за промяна името на молителката следва да се уважи, като промяната бъде отразена в регистъра на населението. След влизане в сила на решението, препис от него следва да се изпрати на Община Каварна, обл.Добрич и на Бюро Съдимост при РС Каварна за отбелязване на промяната.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 ДОПУСКА промяна на фамилното име на Х.М.К., родена на ***г***, ЕГН **********, Акт за раждане № ***/14.09.19** г. на Община Каварна, като занапред същата се именува Х.М. Х..

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му.

Препис от решението, след влизане в сила, да се изпрати на Община Каварна, обл.Добрич и на Бюро Съдимост при РС Каварна, за отбелязване на промяната.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..