Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 04.10.2018год.

 

В    И М Е Т О    НА    Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в публично заседание на двадесети септември, през две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията Гр.д.         №407 по описа за 2018год., и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е за развод по чл.49 от СК, образувано по молба с вх.№1783/21.05.2018г. подадена от С.С.И. с ЕГН ********** ***, против Е.К.И. с ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване: гр.Добрич, ж.к.“***“, бл.8, ет.6, ап.17.

В молбата си ищцата излага, че с ответникът са сключили граждански брак на 26.04.1992г. пред длъжностното лице по гражданското състояние в община гр.Добрич, за което бил съставен Акт №***. От брака си имали родени  две деца – С.Е.К. с ЕГН ********** и *** Е.К. с ЕГН  **********, които към датата на подаване на исковата молба били навършили пълнолетие. Излага още, че след сключване на граждански брак с ответника живели в с.***, общ.Добрич при родителите на Е.И., които изцяло поели издръжката за домакинството. През 2006г. двамата съпрузи решили,  с цел намиране на работа да се преместят да живеят в Каварна, където живеели родителите на ищцата. Наели квартира, започнали работа и се установили в града.

Ищцата посочва, че първото им сериозно спречкване настъпило в момента, в който следвали да заплащат разноски за домакинството – наем, ток, вода и др.такива  и се установило, че ответникът е похарчил заплатата си и няма средства да поеме част от разходите на семейството. Това се повторило и на следващият месец. При едно от спречкванията между двамата съпрузи  се изяснило, че ответникът е похарчил заплатата си в игрална зала и бил пристрастен към хазартните игри. Въпреки, че уверявал че ще престане да играе на електронните автомати, той продължил със залаганията си. Започнал да става раздразнителен. Когато нямал пари се карал с ищцата и посягал да бие децата. През 2008г. ответникът отново похарчил пари в игралната зала, изтеглени като банков кредит за лечението на дъщеря им, вследствие на което последвал скандал, като ищцата помолила ответникът да се изнесе от семейното жилище. След известно време семейството отново заживяло заедно до 2011г., когато ответникът в качеството си на работник във фирма за търговия с алкохолни и безалкохолни напитки присвоил дневния оборот и изчезнал от града. По-късно ищцата разбрала от майката на ответника, че той заминал за Германия и оттогава не се бил прибирал. Ищцата се преместила с децата си в жилището на родителите си в Каварна, където живее и до настоящия момент.

Ищеца твърди, че бракът между нея и ответникът Е.К.И.  съществува формално и въпреки положените усилия не е възможно да продължи да съществува.

Моли съда да постанови решение, с което да прекрати бракът им, поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство, без съда да се произнася относно вината за разстройството на брака. Моли след прекратяване на брака да възстанови бредбрачното си фамилно име – ***.

Ответникът не е депозирал отговор по чл.131 от ГПК. В с.з. не се явява и не се представлява.

След преценка на представените по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа и правна  страна следното:

На 26.04.1992г. Е.К.И. и С.С. ***са сключили граждански брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Добрич-град. Съпругата е приела да носи фамилното име на съпруга - И..  За сключеният брак е съставен Акт за граждански брак №***.  От брачното си съжителстване страните имат родени две деца – С.Е.К. с ЕГН **********, видно от Удостоверение за раждане, съставено въз основа на Акт №0669, издадено от Община Добрич-град и *** Е.К. с ЕГН **********, видно от Удостоверение за раждане, съставено въз основа на Акт №1179 на Община Добрич-град. Към момента на подаване на молбата и двете деца са пълнолетни.

Видно от Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца, на С.С.И., изх.№АО-10-14/09.05.2018г., издадено от Община Каварна, членовете на семейството й са Е.К.И. - съпруг и децата *** Е.К. и С.Е.К.. Постоянният адрес на ищцата е гр.Каварна, ул.“***, видно от Удостоверение за постоянен адрес изх.№АО-10-114/09.05.2018г. на Община Каварна.

От разпита на свидетелите ***и ***Ф.О., водени от ищцата става ясно, че страните отдавна живеят разделени, и двамата живеят и работят в Германия. Като причина посочват, че имали заеми и трябвало да работят, за да ги плащат, а децата оставили тук самички.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът намира, че бракът между страните е изпразнен от съдържание, каквото изисква закона и морала. Изчезнали са взаимната обич и доверие, които са отстъпили място на духовната и физическа неприязън. Брачната връзка е окончателно разкъсана и продължава да съществува формално, което не е нито в интерес на страните, нито в интерес на обществото и затова бракът следва да бъде прекратен с развод.

Съдът счита, че създалото се разстройство на брачните отношения е невъзможно да бъде преодоляно, за да се възстановят нормалните съпружески отношения, поради което бракът следва да бъде прекратен поради настъпилото в него дълбоко и непоправимо разстройство. Горното се установи от събраните гласни доказателства в хода на производството. Налице е фактическа раздяла между съпрузите повече от година, която обосновава и прекратяването на брака. Съдът не следва да обявява вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брачните отношения предвид заявеното желание на ищецът в исковата молба.

Досежно въпроса за фамилното име на съпруга след развода, съдът сезиран с молба от ищеца и на основание чл.53 от СК, намира за правилно С.С.И.  да възстанови предбрачното си фамилно име – ***.

На основание чл.329 от ГПК, във вр. с чл.6, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата  по ГПК, съобразно характера на производството и предвид изхода на делото, съдът определи окончателен размер на таксата за развод в размер на 50.00 лева, която следва да се доплати от ответника, т.к. ищецът е заплатила първоначалните 30.00 лева.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 26.04.1992г., брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Добрич-град, между Е.К.И.  с ЕГН ********** *** и адрес за призоваване: гр.Добрич, ж.к.“***“, бл.8, ет.6, ап.17  и С.С.И.  с ЕГН ********** ***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

ПОСТАНОВЯВА съпруга, след влизане на решението в сила, да носи предбрачното си фамилно име ***.

ОСЪЖДА Е.К.И.  с ЕГН ********** *** и адрес за призоваване: гр.Добрич, ж.к.“***“, бл.8, ет.6, ап.17 , да заплати държавна такса за развода в размер на 20.00 /двадесет / лева в полза на Каварненски районен съд, както и 5/пет/ лева за служебно издаване на един изпълнителен лист.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Добрички окръжен съд.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………….