Н Е П Р Е С Ъ С Т В Е Н О   Р Е Ш Е Н И Е

 

№46

 

Гр.Каварна, 11.05.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание  на двадесети април, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията гр.д. №408/2016г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

Гражданско дело №408/2016г. е образувано на основание искова молба с вх.№3235/18.10.2016г., подадена от „Енерго-Про Продажби“, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс – Г, бул.“Владислав Варненчик“, №258, представлявано от ***, против наследниците на Н. Й.  П. с ЕГН **********, б.ж. на с.***. С уточняваща молба ищеца е посочил като ответник И.Н.Й. с ЕГН ********** ***, а с молба с вх.№1429/18.04.2017г. ищеца е уточнил претенцията си  спрямо ответника, като посочва, че претендира 1/8 ид.ч. спрямо ответника И.Н.Й.,  а именно главница 203.45 лева, представляваща консумирана ел.енергия по фактури за периода от 31.03.2010г. до 27.11.2013г. и мораторна лихва в размер на 75.60 лева от датата на падежа на всяка една фактура до 01.07.2016г. С уточняващата молба ищеца прави искане за постановяване на неприсъствено решение, ако са налице основанията за това.

Ответника не е взел становище по иска, като не е депозирал писмен отговор в законоустановения срок, не се явява в първото по делото съдебно заседание и не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

Видно от приложените по делото книжа, на ответника са били указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжата и неявяване в съдебно заседание.

От представените по делото писмени доказателства може да се направи извод за вероятната основателност на иска. Видно е от представените многобройни фактури, извлечение от сметка и справка за потреблението, че наследодателя на ответника е клиент на ищцовото дружество и има потребена ел.енергия.

По тези съображения, съдът установява наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.239 от ГПК, поради което и претенцията следва да бъде уважена.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК на ответника следва да бъдат възложени разноските в производството, които възлизат на 210.00 съгласно приложен списък за разноски.

 Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Мотивиран от горното и на основание чл.238 и чл.239 от ГПК, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСЪЖДА И.Н.Й. с ЕГН ********** *** да заплати на  „Енерго-Про Продажби“, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс – Г, бул.“Владислав Варненчик“, №258, представлявано от ***, сумата от 203.45 (двеста и три лева и четиридесет и пет стотинки) лева представляваща 1/8 ид.част от консумираната ел.енергия по фактури за периода от 31.03.2010г. до 27.11.2013г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на исковата молба – 18.10.2016г.  до окончателното изплащане на задължението и сумата от 75.60 (седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) лева мораторна лихва от датата на падежа на всяка една фактура до 01.07.2016г.

 ОСЪЖДА И.Н.Й. с ЕГН ********** *** да заплати на „Енерго-Про Продажби“, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс – Г, бул.“Владислав Варненчик“, №258, представлявано от ***, сумата от 210.00 (двеста и десет) лева разноски по делото на основание чл.78 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.                               

Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение може да поиска от Добрички окръжен съд, в едномесечен срок от връчването да го отмени, ако е била лишена от възможността да участва в делото при някоя от хипотезите на чл.240, ал.1 от ГПК.

На страните да се изпратят преписи от решението

 

 

                                                  РАЙОНЕН  СЪДИЯ:……………………..