Р  Е  Ш  Е   Н   И   Е

 

 

Гр.Каварна, 10.07.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание  на петнадесети юни, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №41/2016г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

Производството е по чл.26 от ЗЗД.

Гражданско дело №41/2016г. е образувано по искова молба с вх.№420/10.02.2016г. подадена от М.И.И. с ЕГН ********** ***, чрез адв.М.Й. ***, съдебен адрес:***, офис *, против Г.В.Г. с ЕГН ********** ***.

В молбата си ищецът излага, че е единствен наследник по закон на И.М. И. с ЕГН **********, б.ж. на гр.Шабла, починал на 10.08.20**г. Приживе наследодателя притежавал следните недвижими имоти: 1. 1/3 (една трета) идеална част от  поземлен имот с идентификатор *****, по кадастралната карта на с. Крапец. общ. Шабла. обл. Добрич одобрена със заповед РД-18-25/30.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находят се в землището на с. Крапец, местност „ЗАД КАЗАЦИТЕ”, с площ от 10 003 кв. м. (десет хиляди и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: *****, при съседи- поземлени имоти с идентификатори: *****; 2.1/3 (една трета) идеална част от Поземлен имот с идентификатор № *****десет), по кадастралната карта на гр. Шабла, общ. Шабла. обл. Добрич одобрена със заповед РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находят се в землището на гр. Шабла, местност „КЮЧУК СУАТ”, с площ от 626 кв. м. (шестстотин двадесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, стар идентификатор: *****), при съседи-поземлени имоти с идентификатори: *****; 3.1/3 (една трета) идеална част от Поземлен имот с идентификатор № *****, по кадастрална карта на гр. Шабла. общ. Шабла. обл. Добрич одобрена със заповед РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находищ се в землището на гр. Шабла, местност „ШАБЛЕНСКИТЕ ЛОЗЯ”, с площ от 1000 кв. м. (хиляда квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, стар идентификатор: *****при съседи-поземлени имоти с идентификатори: *****6; 4.1/3 (една трета) идеална част от Поземлен имот с идентификатор № *****, по кадастралната карта на гр. Шабла. общ. Шабла, обл. Добрич одобрена със заповед РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК. находят се в землището на гр. Шабла, местност „КУМ СУАТ”, с площ от 19 377 кв. м. (деветнадесет хиляди триста седемдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: *****, при съседи-поземлени имоти с идентификатори: *****;   5.1/3 (една трета) идеална част от Поземлен имот с идентификатор № *****, по кадастралната карта на гр. Шабла, общ. Шабла. обл. Добрич одобрена със заповед РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находят се в землището па гр. Шабла, местност „ПЕРДИТЕ”. с площ от 37 506 кв. м. (тридесет и седем хиляди петстотин и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива,  стар идентификатор: *****, при съседи-поземлени имоти с идентификатори: ***** и  6.Поземлен имот с идентификатор № *****. по кадастралната карта на гр. Шабла. общ. Шабла, обл. Добрич одобрена със заповед РД-1 8- 15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК. находят се в землището на гр. Шабла, местност „КУМ СУАТ”, с площ от 9009 кв. м.(девет хиляди и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: *****, при съседи- поземлени имоти с идентификатори: *****.

Посочените имоти наследодателя отдавал под наем и аренда на Кооперация „Изток“, гр.Шабла, като до стопанската 2010-2011г.  той получавал лично полагащите му се суми, а за стопанската 2011-2012г., предоставил на сина си пълномощно да получава рентата. Така сина му получил рентата за 2011-2012г. На 10.08.2012г. наследодателя И.М. И. починал и оставил единствен наследник - ищеца М.И.И.. През 2014г. ищеца потърсил полагащата му се рента от кооперацията и установил, че тя била изплатена на трето лице – ответника Г.В.Г., който се легитимирал с нотариален акт за дарение от 2007г.  След като му било предоставено копие от нотариалния акт, ищеца при справка в АВ Каварна установил, че баща му прехвърлил процесните имоти на ответника. При справката в Службата установил, че има и още едно прехвърляне на същата дата с договор за покупко-продажба бил прехвърлен и още един имот на ответника.

Ищеца твърди, че наследодателя му никога не е имал намерение да се разпорежда с правото си на собственост върху описаните имоти и заявявал намерение да ги остави на ищеца. Поради това и възложил върху вещо лице частна почеркова експертиза, която да установи дали подписа под актовете е на наследодателя.  И тъй като вещото лице,  което изготвило експертизата посочило, че допуска, че подписа не е положен от И.М. И., ищецът счита, че липсвало съгласие за сключване на договорите.

С оглед на изложеното, моли да се прогласи нищожността на договора за дарение и нищожността на договора за покупко-продажба по отношение на описаните в тях имоти като сключени при липса на съгласие. В с.з. ищеца не се явява, представлява се от адв.м.Й. ***.  Същия поддържа исковата претенция.

Ответника в писмения отговор даден по реда на чл.131 от ГПК счита исковете за недопустими и неоснователни. Посочва, че от удостоверението на Районен съд Балчик, с което И.М. давал съгласие синът му да бъде осиновен от втория съпруг  на майка си В.Х.И., противопоставяла неговите наследствени права по отношение на наследодателя И.М. И.. В тази връзка оспорва Удостоверението за наследници, изх.№ АУГ-308/15.10.2015г. на Община Шабла.

Освен това ответника счита исковете и за неоснователни. Твърди, че сключения договор за дарение е действителен, а не нищожен, както и договора за покупко-продажба. Изтъква, че през годините наследодателя на ищеца, който му бил братовчед поддържал единствено връзка с него и само той се грижел за него, а ищеца дори не бил идвал в гр.Шабла.

С отговора  ответника предявява насрещен иск срещу първоначалния ищец. В него посочва, че наследодателя на ответника по насрещния иск е починал на 10.08.2012г., а той на 21.08.2012г. и на 19.11.2012г. е получил рента от Кооперация „Изток“ в общ размер на 1364.98 лева. Твърди, че ответника е получил рентата след прекратяване на пълномощното, което е имал тъй като И.М. е бил починал и без правно основание. На основание чл.55 от ЗЗД претендира връщане на взетите суми, без правно основание, както и претендира мораторна лихва в размер на 481.48 лева.

Ответника по насрещния иск в срока по чл.131 от ГПК е депозирал писмен отговор. Счита предявения иск за допустим, но неоснователен по същество. Посочва, че наследодателя И.М. никога не бил упълномощавал ответника да получава рента от кооперацията, така че това пълномощно да се счита за прекратено със смъртта му. На втора място счита, че тези суми, които претендира ищеца по насрещния иск се дължали на наследодателя на ответника, тъй като били за периода 2011-2012г., т.е. за период през който И.М. е бил жив. Счита иска за мораторна лихва за погасен по давност.

В с.з. ответника и Ищец по насрещния иск редовно призован се явява лично и се представлява от адв.М.Парталазов, който поддържа отговора и насрещния иск.

Третото лице – помагач, нотариус С.А. също е депозирала писмен отговор с приложени нотариални дела. Твърди, че проектите за нотариални актове и договори за доброволна делба са изготвени от един и същи адвокат – П.Г., която придружавала страните по време на нотариалните производства.

Каварненският районен съд, след преценка на събрания по делото доказателствен материал, доводите и становищата на страните, прие за установено от фактическа страна следното:

От Удостоверение за наследници, изх.№АУГ-308/15.10.2015г., издадено от Община Шабла се установява, че единствен наследник на починалия И.М. И. /починал на 10.08.2012г./ е ищеца по делото М.И.И. - син. Горното се потвърждава и от Удостоверение за раждане на ищеца, издадено от Община Балчик, където като родители на М.И.И. са вписани В.Х.И. и И.М. И..

С оглед възражението на ответната страна и оспорването на Удостоверение за наследници, изх.№АУГ-308/15.10.2015г., издадено от Община Шабла, по искане на ищеца са събрани допълнително писмени доказателства. Така от Община Шабла е изпратено удостоверение за наследници, изх.№2311-1/17.11.2016г., от което е видно, че наследник на И.М. И. е М.И.И.. С писмо изх.№2311-1/17.11.2016г. общината е уведомила съда, че не може да предостави копие от актовата книга за раждане на ищеца, тъй като М.И.И. е роден в гр.Балчик.

От представения Акт за раждане №228/***г. на М.И.И. е видно, че като родители са вписани И.М. И. – баща и В.Х.И. – майка. Представена е нотариално заверена декларация, с която И.М. И. е дал съгласие М.И. да бъде осиновен от втория съпруг на майката В.Х.И.. Но по твърдения на ищцовата страна тази декларация е останала неизползвана и М.И. не е бил осиновен.

От представените от ищеца Договор за доброволна делба вписан под *** на КРС, Договор за доброволна делба *** на СВ Каварна се установява, че при подялбата на наследствени земеделски имоти, наследодателя на ищеца И.М. И. е получил следните недвижими имоти: нива с площ от 37.502 дка, имот ***в землището на гр.Шабла, нива с площ от 9.008 дка, съставляващ имот с кад*** по плана на гр.Шабла.

От нотариален акт за дарение на недвижим имот вх.рег*** на СВ Каварна се установява, че И.М. е дарил на Г.В.Г. следните имот: 1/3 ид.ч. от ПИ ***, целия с площ от 10001кв.м. в землището на с.Крапец; 1/3 ид.ч. от ПИ *** целия с площ от 626 кв.м. в землището на гр.Шабла; 1/3 ид.ч. от ПИ ***, целия с площ 999кв.м.; 1/3 ид.ч. от ПИ ***, целия с площ от 19376 кв.м., също в землището на гр.Шабла. С нотариален акт за покупко-продажба вх.рег***на СВ Каварна, И.М. продал на Г.В.Г. поземлен имот  ***с площ от 9008 кв.м., находящ се в землището на гр.Шабла за сумата от 2000 лева.

По делото с представени Договор за аренда на земеделска земя от 2003г., Договор за наем на земеделска земя от 2012г., договор за наем на земеделска земя от 2013г. и 2014г., както и Удостоверение изх.№73/26.10.2015г., издадено от Кооперация „Изток“, гр.Шабла, от което се установява какви суми са получавани от И.М. през годините за отдадената под наем земеделска земя. По делото са представени и скици и данъчни оценка за имотите. В скиците като собственик е вписан ответника по делото Г.В..

С оглед оспорването на нотариалните актове и твърдението на ищеца че са сключени при липса на съгласие на неговия наследодател, са разпитани свидетели. Така от разпита на адв.П.Георгиева, присъствала при изповядване на сделките и съставила проект на нотариалните актове става ясно, че познава И. и Г. пожелал да прехвърли всичко на своя братовчед, който се грижел за него, а също и неговия баща „вуйчо Васил“. Според свидетелката И. желаел всичко да остави на своя братовчед, защото бил в лоши отношения с брат си В. и не желаел той да получи неговите имоти. Дори къщата, в която живеели заедно искал да прехвърли на Г., но той  не се съгласил.свидетелката твърди, че съвсем доброволно И. е прехвърлил имотите. Освен това казал, че няма други родственици – деца и др.

От разпита на другия свидетел П.Д.П., който добре  познавал И. и Г. също става ясно, че И. искал да прехвърли всички имоти на Г., защото с В. имали дразги. Според свидетеля И. нямал деца.

От изготвените и приети по делото съдебно-графологическа експертиза – единична и тройна се установява, че подписа под „дарител“ и подписа под „продавач“, са положени от И.М. И., както и подписите са на една и също лице.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Предявеният иск е допустим, тъй като е подаден от надлежна страна, имаща правен интерес от водене на настоящото производство, а ответника е пасивно легитимиран по иска. Ищеца е наследник на И.М. И. – негов син, вписан в Удостоверението за наследници.

Разгледан по същество иска е неоснователен.

Съгласно чл.26, ал.2 от ЗЗД, нищожни са договорите, които имат невъзможен предмет, договорите, пир които липсва съгласие, предписана от закона форма, основание, както и привидните договори.

Ищеца твърди, че двата нотариални акта – за дарение на недвижим имот вх.рег*** на СВ Каварна и нотариален акт за покупко-продажба вх.рег***на СВ Каварна, сключени между И.М. И. и Г.В. Г.са нищожни, като сключени при липса на съгласие от страна на И.М.. Липсата на съгласие опорочава сделката, като я прави нищожна, но този порок е налице при т.нар. „съзнавана липса на съгласие“ – волеизявлението е извършено, но страната съзнава несъгласието си да бъде обвързана от извършената сделка. Съзнавана липса на съгласие е налице, когато волеизявлението е изтръгнато с насилие или когато волеизявлението е направено без намерение за обвързване – на шега, като учебен пример или по друга подобна причина.

По делото не са представени доказателства съгласието на наследодателя на ищеца И.М. И. да е изтръгнато с насилие или да е направено без намерение за обвързване – на шега, като учебен пример или по друга подобна причина.

Напротив от събраните по делото доказателства – писмени и гласни по безспорен начин се установи, че И.М. е желаел извършването на сделките и прехвърляне на имотите на своя братовчед Г., който се грижел за него и от благодарност за грижите на неговия баща. И двете съдебно-графологически експертизи – единична и тройна, чиито заключения съдът цени като компетентно изготвени установяват, че подписа положен под дарител в нотариален акт вх.рег*** на СВ Каварна и подписа под продавач положен в нотариален акт вх.рег***на СВ Каварна са на И.М. И..

С оглед на изложеното съдът счита, че предявения иск е неоснователен и като такъв следва да го отхвърли.

По насрещния иск

С отговора на исковата молба ответника е предявил срещу ищеца насрещен иск за заплащане на сумата от 1364.98 лева, представляваща аредни вноски, получени от ищеца без правно основание и мораторна лихва върху сумата в размер на 481.48 лева. С отговора на насрещния иск ответника по него е напарвал възражение за погасено по давност вземане, на основание чл.111, б.“в“ от ЗЗД.

Претендираните суми  са дължими за стопанската 2011-2012г., за която наследодателя на ищеца е имал сключен договор за наем на земеделска земя с Кооперация „Изток“, гр.Шабла. Съобразно разпоредбата на чл.111, б.“в“ от ЗЗД с изтичане на тригодишна давност се погасяват вземания за наем, за лихви и за други периодични плащания. И тъй като от падежа на задълженията до предявяване на насрещния иск /предявен на 18.04.2016г./ са изминали повече от три години, съдът счита, че същите са погасени по давност. Поради, което иска се явява неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлин.

В предвид изхода на делото, и на основание чл.78, ал.3 от ГПК, ищеца следва да заплати на ответника сторените по делото разноски. В с.з. на 15.06.2017г. процесуалния представител на ищеца е направил възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на ответника, поради което и съдът го намаля до размера от 1800.00 лева

Водим от горното, Каварненският районен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от М.И.И. с ЕГН ********** ***, чрез адв.М.Й. ***, съдебен адрес:***, офис 2, против Г.В.Г. с ЕГН ********** ***, искове с правно  основание чл.26, ал.2 от ЗЗД, за обявяване нищожността на договор, обективиран в нотариален акт за дарение на недвижим имот вх.рег*** на СВ Каварна, с който И.М. е дарил на Г.В.Г. следните имот: 1/3 ид.ч. от ПИ ***, целия с площ от 10001кв.м. в землището на с.Крапец; 1/3 ид.ч. от ПИ *** целия с площ от 626 кв.м. в землището на гр.Шабла; 1/3 ид.ч. от ПИ ***, целия с площ 999кв.м.; 1/3 ид.ч. от ПИ ***, целия с площ от 19376 кв.м., също в землището на гр.Шабла, както и нотариален акт за покупко-продажба вх.рег***на СВ Каварна, с който И.М. е продал на Г.В.Г. поземлен имот  ***с площ от 9008 кв.м., находящ се в землището на гр.Шабла, като неоснователни.

ОТХВЪРЛЯ предявените от Г.В.Г. с ЕГН ********** *** срещу М.И.И. с ЕГН ********** ***, искове за заплащане на сумата от 1364.98 лева, представляваща получена без основание арендна вноска и мораторна  лихва в размер на 481.48 лева, като неоснователни.

ОСЪЖДА М.И.И. с ЕГН ********** ***, да заплати на Г.В.Г. с ЕГН ********** ***, разноски по делото  в размер на 1800 /хиляда и осемстотин/ лева, разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен  срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….