Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

№101

Гр.Каварна, 13.09.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

        КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно заседание на тринадесети септември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. №41/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.247 от ГПК, за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка на Решение №84/10.07.2017г. на КРС по Гр.д.№ 41/2016г. по описа на същия съд.

Постъпила е молба от адв.М.П. - ВАК, съдебен адрес:***, офис 5 като  процесуален представител на ответника по делото  Г.В.Г. с ЕГН ********** ***, с която се иска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №84/10.07.2017г., вписано под № 73, том втори стр.231 на 10.07.2017г. В молбата се посочва, че  в диспозитива на съдебното решение съдът е пропуснал да впише следния недвижим имот: 1/3 ид.част от ПИ с идентификатор ***.3.18 по кадастралната карта на ***. обл. Добрич,  одобрена със заповед РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находят се в землището па ***, местност „***”, с площ от 37 506 кв. м. (тридесет и седем хиляди петстотин и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива,  стар идентификатор: *****, при съседи-поземлени имоти с идентификатори: *****. Посочено е още, че при постановяване на Решение №84/10.07.2017г. съдът е пропуснал изписването на имота във диспозитива, като същия фигурира в мотивите на решението.

Ищеца по делото и третото лице – помагач са уведомени за постъпилата молба, като в законоустановения срок не са депозирали писмено становище. 

Съдът като разгледа постъпилата молба и постановеното Решение №84/10.07.2017г. на КРС по Гр.д.№ 41/2016г.  по описа на Районен съд Каварна, счита молбата за основателна.

Съгласно чл.247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Според правната теория и съдебна практика явна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Такава грешка представлява погрешното посочване на имената на страните, на посочено процентно съотношение при определяне на размера на присъдената сума или погрешно пресмятане на суми, произнасяне по част от искането в мотивите и пропуск съдът да се произнесе в диспозитива на решение и др. като не е допустимо чрез поправка на явна фактическа грешка да се замести формираната воля на съда в съдебния акт.

В конкретния случай съдът намира, че следва да бъде поправена сочената очевидна фактическа грешка, тъй като в действителност в мотивната част на решението сочения имот е изписан, а в диспозитива на решението съдът го е пропуснал.

Мотивиран по изложените по-горе обстоятелства, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на  Решение №84/10.07.2017г., вписано под № 73, том втори стр.231 на 10.07.2017г. в регистъра по чл.235, ал.5 ГПК на Районен съд гр.Каварна по гр.д.№ 41/2016г. по описа на същия съд, като на лист 8 /осми/, ред 15 /петнадесети/, отдолу нагоре  след 1/3 ид.ч. от ПИ ***, целия с площ от 19376 кв.м., също в землището на гр.Шабла” се добави и абзаца „ 1/3 ид.част от ПИ с идентификатор ***.3.18, целият с площ 37 506кв.м., също  в землището на ***”.

          Решението за поправка  може да се обжалва пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………..