Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

Гр.Каварна, 07.04.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на девети март, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №41/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.19 от ЗГР на за гражданската регистрация.

*****************************************************

Мотивиран от горното, Каварненския районен съд

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА по отношение на Община Каварна, промяна в собственото име на *** Б. с ЕГН ********** *** и адрес в Гърция, гр.***, ул.“***“, №5,  като занапред името му бъде *** Б..

След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Община Каварна, за да се отрази промяната в актовете на гражданското състояние.

Решението е постановено при участие на Районна Прокуратура Каварна.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

                                    

 

 

                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….