Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

Гр.Каварна, 30.10.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на четвърти октомври, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Кичка Димитрова, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №41/2018г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба, с която е възведен иск с правно основание чл.54, ал.2 от ЗКИР.

Постъпила е искова молба с вх.№328/01.02.2018г., подадена от И.С.О. с ЕГН ********** ***, П.Н.О. с ЕГН ********** *** и С.Н.О. с ЕГН ********** ***, тримата, чрез адв.И.П. – ДАК, срещу И.В.М. с ЕГН ********** *** р-н Одесос, ул.“***“, №5, с правно основание чл.54, ал.2 от ЗКИР.

В молбата си ищците излагат, че са собственици на дворно място, находящо се в гр.Шабла, ул.“***“, №74 с площ от 695 кв.м. и жилищна сграда. Имотът придобили от техния наследодател Н. Г.О.,***, починал на 05.07.2017г. с нотариален акт за прехвърляне на недвижими имот срещу задължение за издръжка и гледане №204, том І, дело №205/10.10.1973г. на БРС. Първата ищца била съпруга, а останалите двама ищци – негови синове.

Излагат още, че притежаваният от тях имот по КК и КР бил с идентификатор ***.794 и с административен адрес: гр.Шабла, ул.“***“, №74, с площ от 622 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, номер по предходен план кв.58, парцел ***, при съседи: ***.2048, ***.792, ***.793, ***.795, ***.4072. Сочат, че отразената площ на имотът им в КК не отговаряла на действително притежаваната и владяната от тях.

Излагат още, че ответникът е собственик на съседния имот – ПИ с идентификатор ***.792, с административен адрес: гр.Шабла, ул.“***“, №72, с площ от 809 кв.м., а съгласно документ за собственост - 740 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план кв.58, парцел ***, при съседи: ***.791, ***.792, ***.793.

Сочат, че преди техния наследодател да придобие имота, описан в исковата молба, собственик на имота била И.В.О., която била призната за собственик на дворно място от 1410 кв.м., представляващо парцел ***в кв.58 по регулационния план на гр.Шабла, в който собственикът участвал с 1390 кв.м. и построените в него две жилищни сгради. С нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане №204, том І, дело №205/10.10.1973 г. на БРС, И.В.О. прехвърлила на сина си Н. Г.О. ½ ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 1410 кв.м., представляващо парцел ***в кв.58 по регулационния план на гр.Шабла, в който собственикът участва с 1390 кв.м. и къщата, намираща се в северната част на дворното място. А през 1965г. наследодателят им заплатил на собственика на имот с пл***2 придаващите се по регулация 200 кв.м. от неговия имот към парцел ***в кв.58.

Ищците твърдят, че с нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане №47, том І, дело №82/21.01.1993г. на БРС, И.В.О. прехвърлила на бащата на ответника В. Г.О. дворно място от 740 кв.м., урегулирано в парцел ***в кв.41 по плана на гр.Шабла, заедно с една къща. Твърдят, че по плана от 1949г. имотът на И.В.О. е с пл.***1 и в него имало две къщи, а по плана от 1976г. имота бил с пл***1 и били образувани два имота – 559 и 560. По регулационния план от 1990г. имота на техния наследодател бил парцел ХІІ-560 в кв.41, а имота на ответника парцел ***в кв.41, с площ от 740 кв.м., като имотът им бил в същите очертания, както при плана от 1976г. Със следващите планове – кадастрален от 1999г. и регулационен от 2001г., очертанията на техния имот били променени и не отговаряли на действителното положение. Твърдят, че площта на имота на ответника от 740 кв.м. станала 807 кв.м., като част от техния имот грешно бил заснет в имотните граници на съседния имот. Границата между двата имота не отразявала на действителното положение между имотите, като реална част от техния имот от 65 кв.м. неправилно била включена в имота на съседа и разположена в североизточната част от имота на ответника и граничела с техния имот ***.792, ***.793 и имала формата на триъгълник.

Твърдят, че по КК и КР на гр.Шабла, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 29.03.2006г. имотът им е с идентификатор ***.794 и с площ от 622 кв.м., а на ответника ***.792 с площ от 809 кв.м. и грешката от кадастралния план от 1999г. и от регулационния план от 2001г. била възпроизведена и в КККР от 2006г.

Твърдят, че наследодателят им подал заявление с вх.№01-99789 от 05.04.2016г. за изменение на КККР на гр.Шабла относно имоти с идентификатори  ***.794 и ***.792, тъй като южната граница не отговаряла на действителното положение, като измерената площ била 687 кв.м., а заради неправилното отразяване в КККР площта била 622 кв.м.  Твърдят, че 65 кв.м. от техния имот /заключен между т.2 и т.10 по проект за изменение на КККР / грешно били заснети в границите на съседния имот ***.792 в неговата североизточна част, който по плана от 2001г. представлява парцел ХІ в кв.41.

Сочат, че поради подадено възражение от страна на ответника за завършеното изменение, за ищците бил налице правен интерес от водене на настоящото производство, като твърдят, че от 1973г. и до настоящия момент техния наследодател и те владеят имота непрекъснато, спокойно и явно в границите по плановете от 1976 и 1990г., които вярно отразявали действителната граница между двата имота.

Молят съда да признае за установено по отношение на ответника И.В.М., че ищците са собственици на недвижим имот с площ от 65 кв.м., която реална част е разположена в североизточната част от имота на ответника и граничи с техния имот ***.792, ***.793, които по регулационни план на гр.Шабла от 1990г. са част от парцел ***и, които към момента на одобрение на кадастралния план на гр.Шабла от 1999г. и одобрения през 2001г. ЗРП на ЦГЧ на гр.Шабла, а в последствие и в КККР, одобрени 2006г. са погрешно заснети в североизточната част на имота на ответника – парцел ***, а по КККР имот с идентификатор ***.792, вместо в границите на техния имот с идентификатор ***.794 с площ от 622 кв.м., респ.парцел ***в кв.41 по плана на гр.Шабла, одобрен 2001г. Претендират разноски в производството.

В с.з., ищците представлявани от адв.П. поддържат исковата молба.

Ответника И.В.М. е депозирала писмен отговор. С него счита иска за недопустим и неоснователен. Навежда твърдения, че идеални части от регулиран имот не могат да се придобиват по давност. Отделно от това тя също твърди, че от 1993г., от придобиването на имота от нейния баща В. Г.О. и тя владее и ползва имота си в граници и площ. Твърди, че е придобила имота по силата на наследяване от баща си В. Г.О. и приключила съдебна делба по гр.д.№724/2010г. на КвРС. Площта на имота и неговите граници, в частност северната му граница не били променяни, в имота съществували заварени постройки, а трасето на северната граница между процесните имоти преминавала винаги непосредствено покрай тяхната задна/северна стена. Твърди, че е възразила срещу проекта за изменение на КК на ищците, тъй като според проекта границата между двата имота предвиждало да премине през заварената постройка, което не отговаряло на действителното положение – трасето преминавало покрай задната/северната стена на постройката.

Моли за прекратяване на делото поради недопустимост на иска, и отхвърляне на иска като неоснователен. Претендира разноски.

В с.з. ответника не се явява и не се   представлява. Представя писмени бележки.

Каварненският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, съобразно разпоредбата на чл.235 от ГПК, намира за установено следното:

От нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство и давностно владение №158, том І, дело №159/1973г. на РС Балчик е видно, че наследодателя на ищците е притежавала недвижим имот, дворно място с площ от 1410 кв.м., представляващо парцел ***в кв.58 по РП на гр.Шабла, в който собственикът участвал с 1390 кв.м. С нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит срещу задължение за издръжка и гледане №24, том І, дело №205/1973г. И.В.О., прехвърлила на сина си Н. Г.О. (наследодател на ищците) ½ ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 1410 кв.м., представляващо парцел ***в кв.58 по РП на гр.Шабла, с който собственичката участвала с 1390 кв.м. и новата къща, намираща се в северната част на дворното място.

От Декларация(л.12) е видно, че Н. Г.О. и Д.Д.П.са декларирали, че са си уредили регулачните сметки, като Н. О. е заплатил 40 лева за придаващите му се 200 кв.м.дворно място от пл***2 към собствения му парцел ***в кв.58 по пална на гр.Шабла.

С нотариален акт за прехвърляне на недвижи имот срещу издръжка и гледане №47, том І, дело №82 от 1993г. на КвРС, И.В.О. и Г.Н.О. , прехвърлили на сина си В. Г.О. (наследодател на ответницата), следния недвижим имот: дворно място от 740 кв.м., урегулирано в парцел ***в кв.41, по плана на гр.Шабла, заедно с една къща за живеене от три стаи, кухня и коридор и мазе, срещу издръжка и гледане.

От Удостоверение за наследници, изх.№АУГ -327/12.07.2017г. на Община Шабла се установява, че ищците са наследници на Н. Г.О.,***, починал на 05.07.2017г.

Представени са скица и данъчна оценка на имот с идентификатор ***.794, както и копия от плановете от 1990г., 1976г., 1949г.

С писмения отговор ответникът е представил Решение №80/27.06.2012г на КвРС,  от което е видно, че в процес за съдебна делба в неин дял е поставен имот с идентификатор ***.792, с площ от 809 кв.м. по КК и КР на гр.Шабла.

От изготвената и приета по делото съдебно-техническа експертиза се установява, че по плана от 1949г., имотите на ищците и ответницата не съществуват, а са включени в парцел ІV, пл***1, ***и между тях не съществува вътрешна граница. По плана от 1976г. имотите са идентифицирани като пл.№559 и 560, в кв.41. по този план има отразени и сгради, изградени в периода от 1949г. до 1976г. При следващия план от 1990г. имотите са идентифицирани като УПИ ***и УПИ ХІІ-560 в кв.41. в този период също няма промяна в границите между двата имота. В кадастралния план от 1999г. порцесните имоти са идентифицирани като пл.№792 и пл.№794. По този план има изменение на границите, така както е отразена в КК от 2006г. В КРП от 2001г. Имотите са идентифицирани като ***и УПИ ***в кв.41 и също няма промени по отношение на граници и сгради в двата имота. В КККР на гр.Шабла от 2006г. процесните имоти са с идентификатори ***.792 и ***.794 и също няма промени в граници и сградите. Според вещото лице, при извършените измервания е установено спорна площ от 59 кв.м. и е налице грешка в заснемането в южната граница на имот ***.794 и североизточната на ***.792. промяната в границата е извършена в периода 1990-1999г.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Предявения иск е с правно основание чл.54, ал.2 от ЗКИР. Той е специален установителен иск – за установяване правото на собственост към минал момент – на одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър, и в които се поддържа, че е налице грешка или непълнота, свързана със спора за собствеността. Правната последица, която се цели с успешно реализираната защита със специалния установителен иск по чл.54, ал.2 от ЗКИР е нанасянето на имота в кадастралния план като собствен на ищците. Грешка в плана ще бъде налице при разминаване между отразеното в плана и действителното правно положение на имота досежно неговите технически характеристики – като граници и площ или между заснемането на имота в кадастралната карта и отразяването му в кадастралния регистър като собственост на лице, което не е действителния титуляр на правото на собственост. За основателност на предявения иск, в тежест на ищците е да докажат, че е налице влязъл в сила кадастрален или регулационен план, наличие на грешка или непълнота в този план, от вида, посочен в исковата молба, наличие на правен спор с ответника върху частта от имота и границите му, засегнати от непълнотата или грешката, да докажат правото си на собственост върху имота, засегнат от грешката или непълнотата към момента на одобряване на плана. За правилното разрешаване на основния спорен въпрос в исковото производство по чл.54, ал.2 от ЗКИР – за вярната имотна основа, е необходимо не само проследяване и установяване на собствеността към момента на одобряване на кадастралната основа, но и проследяването в предходни моменти /преди одобрението на процесния план/, включително чрез проследяване движението на порцесния имот по нанасянето му във всички действали във времето планове. Това е необходимо, за да се прецени дали е налице отчуждаване на части от имота по тези планове, респ. придаването към съседни имоти и ако бъде доказано такова, дали придадените части са завзети. Въпросът за приложението на регулационните планове има съществено значение при произнасянето по основния релевантен въпрос в исковото производство по чл.54, ал.2 от ЗКИР – за вярната имотна основа – тя е тази по „приложения” регулационен план, респ. при липса на такъв – това ще бъде имотната граница към момента на първото заснемане и нанасяне на имота в първия план.

От събраните в съдебното производство писмени доказателства безспорно се установи, че ищците са собственици на поземлен имот с идентификатор ***.794.  От СТЕ се установи, че е налице грешка при заснемането между имота на ищците и имота на ответницата. Грешката е от 59 кв.м., установена с геодезическо заснемане. Според вещото лице тези 59 кв.м. са отнети от имот с идентификатор ***.794 и погрешно заснети към имот с идентификатор ***.792 по кадастралния план от 1999г. След тази година са отразени погрешно и в следващите планове от 2001г. и 2006г.

Предвид изложеното съдът счита, че предявеният иск с правно основание чл.54, ал.2 от ЗКИР е основателен и доказан, и като такъв следва да бъде уважен.

При този изход на спора и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, в полза на ищците следва да се присъдят сторените съдебно-деловодни разноски, които съгласно приложен списък, представен по реда на чл.80 от ГПК са в общ размер на 850.00 лева.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.В.М. с ЕГН ********** *** р-н Одесос, ул.“***“, №, че  И.С.О. с ЕГН ********** ***, П.Н.О. с ЕГН ********** *** и С.Н.О. с ЕГН ********** *** са собственици на 59 кв.м., разположени в североизточната част на имот с идентификатор ***.794, собственик на ответника, което в периода 1990-1999г. погрешно е заснето като част от имота на ответника, като границата следва да бъде отразена по координатни точки 1, 2, 3, 4 и 5 от комбинирана скица на вещото лице (Приложение 10).

ОСЪЖДА И.В.М. с ЕГН ********** *** р-н Одесос, ул.“***“, №, да заплати на че  И.С.О. с ЕГН ********** ***, П.Н.О. с ЕГН ********** *** и С.Н.О. с ЕГН ********** ***, сумата от 850.00 /осемстотин и петдесет/ лева разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщаването за изготвянето му, пред Окръжен съд Добрич.

 

 

 

                                      

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………