Р Е Ш Е Н И Е

№182

гр.Каварна 12.10.2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на двадесет и шести юни през две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретар Анастасия Митева разгледа докладвано от съдията Гр. дело № 410 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Предявени са при условията на субективно съединени искове с правно основание чл. 482, ал. 3, изр. 2 ГПК.

Ищецът „*** 2007” ЕООД твърди в исковата молба, че през 2008 г. е сключил договор за наем на „Автомивка” с ответника А.С.. С оглед обстоятелството, че сградата е нямала обособени портални врати, ищцовото дружество е поело ангажимента да поръча и постави охранителни ролетни щори, с уговорката след изтичане на срока на договора, ако същият не бъде подновен, те да бъдат демонтирани и прибрани. Твърди се, че ролетните щори били изработени и монтирани от фирма „***” ЕООД Добри, като за извършената услуга била издадена фактура № 320/08.04.2008 г. През 2014 г. поради възникнали проблеми договорът за наем не бил подновен, като страните се уговорили щорите да останат на автомивката, т.к. нямало къде да бъдат съхранени. Ищецът твърде, че през 2015 г. разбрал, че срещу ответника А.С. има образувано изп. дело № *** по описа на ЧСИ ***, с взискател „ОББ” АД гр. София. При разговор с ответника се разбрали ако се стигне до продажба на имота, той да го предупреди своевременно за да демонтира щорите. Твърди, че в протокола за опис на недвижимо имущество от 07.04.2015 г. са описани охранителните ролетни щори собственост на „***” ЕООД, както и че на 09.05.2017 г. ЧСИ е съставил протокол за принудително отнемане на недвижим имот и въвод във владение на новия собственик. ЧСИ бил уведомен от длъжника по делото, че действията по принудителното изпълнение са насочени върху вещ чужда собственост, но същите не били преустановени. Счита, че при описа на недвижимото имущество, провеждането на публичната продан и възлагането на имота, ответникът „ОББ” АД недобросъвестно е придобил процесните вещи, които не са били собственост на длъжника по изп. дело. С оглед изложеното моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответниците А.С. и „ОББ” АД, че индивидуализираните във фактура № 320/08.04.2008 г., три броя охранителни ролетки на стойност 5 187 лв. с ДДС, върху които е било насочено вземането по ИД № *** по описа на ЧСИ ***,  не принадлежат на длъжника А.Д.С., а са собственост на фирма „*** 2007” ЕООД, и да бъдат осъдени ответниците да заплатят солидарно на фирма „*** 2007” ЕООД сумата от 5 187,00 лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на подаване на исковата молба.

Ответникът А.Д.С. в срока по чл. 131, ал. 1 ГПК не подава писмен отговор, не представя доказателства и не прави доказателствени искания.

Ответникът „ОББ” АД, чрез процесуалния си представител  юрк. А., в срока по чл. 131, ал. 1 ГПК, подава писмен отговор, с който оспорва иска като неоснователен и недоказан. Твърди, че ищецът не представя доказателства за транспорт, доставка и монтаж на ролетните щори, не представя протокол или друг документ, който да отразява индивидуализиращи белези на процесните щори, с които да се установи, че описаните във фактурата щори са монтирани на имота предмет на изпълнителното дело. Също така не са представени доказателства за заприходяване на стоките в актива на дружеството. Твърди, че ищецът като наемател на недвижимия имот, който е бил в негово владение не е направил своевременно искане щорите да бъдат изключени от изпълнението и да бъдат демонтирани, не е представил доказателства за собственост нито е подал възражение или жалба срещу действията на ЧСИ. Твърди, че ролетните щори са трайно прикрепени към недвижимия имот, поради което действието на ипотеката се разпростира и върху тях. Оспорва се и размера на иска, т.к. същия е предявен за стойността на която са закупени щорите през 2008 г., без да бъде отчетена амортизацията им вследствие употребата. Оспорват се достоверността на представените договор и анекси към него, като антидатирани и изготвени за нуждите на процеса. С изложените мотиви моли съда да отхвърли исковете като неоснователни и недоказани, както по основание, така и по размер. Претендира за присъждане на разноски.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

Няма спор между страните по делото, а това се установява и от събраните в процеса доказателства, че ответникът „Обединена българска банка” АД е взискател по изп. д. № *** по описа на ЧСИ ***, рег. № 810, район на действие ОС Добрич, по което  отв. А.Д.С. е длъжник.

Срещу ответника А.С. в полза на ответника ОББ АД е издадена заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК и изпълнителен лист по ч.гр.д. № 530/2014 г. на КРС. Няма спор, че в хода на изпълнителното дело е предприето принудително изпълнение по отношение автомивка собственост на отв.С., върху която са били монтирани процесните движими вещи -  три броя охранителни ролетки. Установи се, че на 07.04.2015 г. е извършен опис на недвижими имоти собственост на длъжника С., между които и автомивка с обособени три портални врати – ролетни алуминиеви щори. В протокола за опис е отразено, че е извършен по местонахождението на имота в присъствието на длъжника А.Д.С., на когото е оставен за управление. Вписано е още, че не са направени възражения от страните и липсват заявени права върху описаните вещи от страна на трети лица. След извършена оценка на описаните вещи е проведена публична продан на същите, а на 09.05.2017 г. е извършено принудително отнемане на недвижимите имоти и е въведен във фактическо владение купувачът Б.К.П.. При въвода длъжникът С. за първи път е направил възражение по отношение монтираните на автомивката предни охранителни врати, с твърдението че същите са собственост на „***2007”, за което е показал фактура № 320/08.04.2008 г. изд. от *** ЕООД, без да предостави същата като доказателство по делото.  

От представения нотариален акт за учредяване на договорна ипотека вписан в СВ Каварна, под № 61***от 24.03.2008 г. се установява, че на 24.03.2008 г. вторият ответник - ОББ АД е предоставил на първия ответник А.С. банков кредит в размер на 134 000 лева, като за обезпечаване на всички вземания по кредита А.С. и Я.С.са учредили в полза на кредитора договорна ипотека върху недвижим имот – дворно място с площ 630.00 кв. представляващо УПИ ***, ведно с жилищна сграда и автомивка, състояща се от офис, три клетки за измиване и почистване, склад и съблекалня, баня-тоалетна, ведно с всички настоящи и бъдещи приращения и подобрения в имота.

По делото ищецът представя договор за наем на автомивка от 01.04.2008 г. и два броя анекси към него (с които срокът му е продължаван съответно до 2010 г. и 2014 г.), сключени между А.Д.С. и „***-2007” ЕООД, с управител и представляващ А.А.Д.. В така представените договор и анекси липсва уговорка съгласно твърденията на ищеца, за монтиране от негова страна на портални врати, както и за съдбата на същите след прекратяване на договора.

Установи се от изготвената справка за предоставяне на данни по реда на Наредба 14/18.11.2009 г., че А.А.Д. – управител и представляващ ищцовото дружество, е майка на ответника А.Д.С..

От представената фактура № 320 от 08.04.2008 г. се установява, че „***” ЕООД гр. Добрич е доставил на „***-2007” три броя охранителни ролетки на обща стойност 5 187 лв. с ДДС, заплатени от купувача в брой.

От приетото по делото заключение на изготвената съдебно-счетоводна експертиза, се установява, че в изследваните счетоводни регистри на ищеца  „***-2007” ЕООД има данни за осчетоводяване на процесните три броя охранителни ролетки като дълготраен материален актив на 08.04.2008 г. с обща стойност от 5 187,00 лв. От хронологичен регистър на счетоводна сметка 603- разходи за амортизации е установено, че в рамките на периода от м.май 2008 г. до м. август 2011 г. вкл. са начислявани разходи за амортизация всичко от 2008 -2011 г. в общ размер 5 187,00 лв. В изследвания хронологичен регистър на сч.сметка 602 /Разходи за услуги/ приложена към ССЕ няма данни за заплащане на суми по договора за наем от 2008 г. от ищеца на ответника С.. Стойността на охранителните ролетки изчислена съгласно чл. 55 от ЗКПО към настоящия момент  е с остатъчна стойност нула.

Вещото лице по допуснатата СТЕ е установило, че върху сграда - триклетъчен гараж е извършен челен монтаж на три броя охранителни ролетни щори, към стоманобетоновите колони – част от носещата конструкция на сградата. Според вещото лице демонтажът на ролетките може да се извърши чрез изрязване на металните винтове и монтажната пяна, при което да се запази максимално целостта на съществуващата сграда и на щорите, вкл. релсите, по които се движат. След монтажа повърхностите могат да се почистят, а технологичните отвори да се замонолитят. След извършване на профилактика на ролетните щори, същите могат да се приведат в състояние за нормална експлоатация.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Установява се от доказателствата, че в хода на принудителното изпълнение, образувано по молба на ответника ОББ АД срещу ответника Ат.С., е извършена продан по реда на чл. 483 и сл. ГПК при която са продадени недвижими имоти собственост на длъжника  върху един от които – триклетъчен гараж са били монтирани процесните три броя ролетни щори. Продадените вещи са намерени в държане на длъжника и описани от съдебния изпълнител. По време на описа длъжникът не е представил сключения договор с ищеца и не е направил възражение относно собствеността на ролетните щори. Съгласно чл. 482, ал. 1 и ал. 2 ГПК извършената продажба не може да бъде обжалвана или оспорвана по съдебен ред, като купувачът на вещта става неин собственик, независимо от това дали същата е принадлежала на длъжника. Последното ще рече, че проданта на движими вещи е първично основание за придобиване на собственост върху същите от страна на третото лице-купувач, което ще придобие собствеността върху вещта в момента на плащане на цената, дори и длъжникът да не е бил собственик. Тъй като придобиването е оригинерно, действителният собственик на описаната и продадена вещ (в случаите, когато вещта не принадлежи на длъжника) не може да иска вещта от купувача, а има право съгласно чл. 482, ал. 3 ГПК да получи цената, получена за нея, ако още не е изплатена по разпределението. А ако е изплатена вече на взискателя, собственикът има право да иска от взискателя това, което той е получил при разпределението.

За да установи активната си материалноправна легитимация по иска с правно основание чл. 482, ал. 3 ГПК, ищецът трябва да докаже, че е бил собственик на продадената на трето лице-купувач вещ преди да се извърши проданта, доколкото в разпоредбата е предвидено, че само предишният собственик има право да получи цената, изплатена на взискателя. В тази насока съдът намира, че в процесния случай категорични доказателства по делото не са ангажирани и твърденията на ищеца да е собственик на вещите, описани в исковата молба, не са пълно и главно доказани. По делото не бяха представени доказателства, че именно вещите (три броя охранителни ролетки) описани във фактура № 320/08.04.2008 г. са били поставени върху продадения на публична продан имот. Липсват достатъчно убедителни доказателства за установяване и на твърдението на ищеца, че той е бил наемател на процесния имот и като такъв е поставил ролетни щори върху недвижимия имот.

От счетоводната експертиза по делото, която съдът изцяло кредитира като обективно и компетентно изготвена, се установява че в счетоводството на ищеца липсват данни за заплащане на наем за недвижим имот автомивка през твърдения период, по представения от ищеца договор.

На следващо място, съдът намира за основателни възраженията на ответника ОББ АД за това, че договорът е антидатиран. Ответникът ОББ е кредитор на страна по договора, който може да бъде увреден чрез неговото антидатиране, поради което приложима е разпоредбата на чл. 181 ГПК и този частен документ има достоверна дата много по-късна от тази, посочена в него, а именно датата, на която е представен в съда с исковата молба и която е последваща спрямо извършването на описа от ЧСИ. Установи се от представения протокол за опис на недвижими имущества, че по време на извършването му ответникът С. не е направил възражение относно собствеността на процесните вещи и не е представил сключения договор за наем с ищеца. За това, че документът вероятно е съставен за нуждите на процеса, говори и обстоятелствота, че  същият е сключен между лица в първа степен на родство – майка и син, което дава възможност същият да е сключен на дата различна от вписаната в него и за нуждите на производството.

Съгласно доказателствената тежест в процеса,  ищецът следваше да докаже  при условията на пълно и главно доказване, че той е бил собственик на продадените на трето лице-купувач по изпълнително дело № *** по описа на ЧСИ ***, вещи - охранителни ролетни щори, преди да се извърши проданта, поради което има право да получи от взискателя и длъжника, това което те са получили по разпределението и неговия размер, което той не стори с предвидените от закона средства. Ето защо съдът намира, че предявеният от него иск е изцяло недоказан и неоснователен и следва да се отхвърли.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК в полза на ответника ОББ АД следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски както следва: възнаграждение за вещи лица в размер 292.00 лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер 300.00 лв. или общо 592.00 лв. платими от ищеца.

Съгласно чл. 76 ГПК всяка страна предварително внася в съда разноските по действията, които е поискала, а според чл. 77 ГПК ако страната остане задължена за разноски, съдът постановява определение за принудителното им събиране. В процесния случай по искане на ответника ОББ АД е била назначена СТЕ, заключението по която е изслушано и прието в последното съдебно заседание по делото. С оглед извършената работа и представената справка декларация от вещото лице, съдът е завишил първоначално определения депозит, като е разпоредил ответникът ОББ АД в едноседмичен срок да довнесе разликата от 32.00 лева. До постановяване на настоящото решение ответникът не е сторил горното, поради  което е останал задължен за разноските, но с оглед изхода на делото и предвид разпоредбата на чл. 78 ГПК, съдът намира, че следва разноските от 32.00 лв. за изготвената от вещото лице експертиза да бъдат възложени в тежест на ищеца.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ иска на "***-2007" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, обл. Добрич, ул. „***” № 4, представлявано от А.А.Д., предявен против А.Д.С., ЕГН **********, с адрес *** и „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Света София” 5, представлявано от изпълнителните директори ***и ***, за признаване на установено по отношение на ответниците, че индивидуализираните във фактура № 320/08.04.2008 г., три броя охранителни ролетки на стойност 5 187 лв. с ДДС, върху които е било насочено вземането по ИД № *** по описа на ЧСИ ***, не принадлежат на длъжника А.Д.С., а са собственост на фирма „*** 2007” ЕООД, и осъждане на ответниците да заплатят солидарно на фирма „*** 2007” ЕООД сумата от 5 187,00 лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на подаване на исковата молба.

ОСЪЖДА "***-2007" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, обл. Добрич, ул. „***” № 4, представлявано от А.А.Д., да заплати на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Света София” 5, представлявано от изпълнителните директори ***и ***, сумата от 592,00 лв. (петстотин деветдесет и два лева) лева, представляваща сторени разноски в производството, на осн. чл. 78, ал. 1 ГПК.

ОСЪЖДА "***-2007" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, обл. Добрич, ул. „***” № 4, представлявано от А.А.Д., да заплати по сметката за вещите лица при РС Каварна, сумата от 32.00 (тридесет и два) лева, представляваща възнаграждение на вещото лице по изготвената съдебно техническа експертиза. След постъпване на сумата същата да се изплати на вещото лице Г.П.Г..

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Добричкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………