Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 04.01.2019 г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Каварна, в публично заседание на четвърти декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .................................., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 412 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба с правно основание чл. 341 и сл. ГПК, вр. с чл. 34 ЗС и чл. 69 и сл. ЗН, от М.С.С. чрез пълномощника му адв. М.К., против М.С.Т..

В исковата молба ищецът излага, че заедно с ответницата са съсобственици по наследство, давност и прехвърлителни сделки на следния недвижим имот ПИ с идентификатор ***, находящ се в с. Крапец, общ. Шабла, ул.“В.“ *, целият с площ от 1 367 кв.м., ведно с построените в имота: сграда с идент. ***.*, със ЗП 107 кв.м., с предназначение жилищна сграда – еднофамилна и сграда с идент. ***.*, със ЗП 18 кв.м. с предназначение селскостопанска сграда, по КК и КР на с.Крапец, одобрени със Заповед № РД – 18-25/30.03.2006 г. на ИД на АГКК. Твърди, че по силата на констативен нотариален акт и прехвърлителни сделки той е собственик на дворното място, сестра му М.Т. е индивидуален собственик на селскостопанска сграда с идент. ***.*, а двамата са съсобственици на изградената в имота жилищна сграда с идент. ***.*, при квоти 2/3 ид.ч. за него и 1/3 ид.ч. за ответницата. Моли съда да допусне и извърши делба на съсобствения имот при законопределените квоти.

Ответницата М.С.Т., чрез упълномощения си представител адв. С. В. в подадения отговор изразява становище за допустимост и основателност на предявения иск за делба. Не оспорва твърденията на ищеца за наличие на съсобственост, начина й на възникването, както и посочените права в съсобствеността. Заявява желание за получаване на реален дял от съсобствеността, за да има къде да продължи да живее майка й, която и понастоящем обитава имота.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намира от  фактическа страна следното:

От представеното удостоверение за наследници № АО-09/100-1/27.07.2017 г. се установява, че С.Д. С.,*** е починал на 13.03.*** г., като е оставил за свои наследници Е.Т.С. – съпруга, М.С.Т. и М.С.С. – деца.

В съответствие с изискванията на чл. 341, ал. 1 ГПК са представени писмени доказателства установяващи правото на собственост върху имота чиято делба се иска.

От представения нотариален акт № 374/78г. на БРС, се установява, че на 23.11.1978 г. Е.Т.С., М.С.С. и М.С. С. – всички наследници на С.Д. С., б.ж. на с. Крапец, са признати за собственици по давностно владение и наследство, върху жилищна сграда находяща се в с. Крапец, състояща се от три стаи, салон, кухня и маза, застроени върху парцел *** по плана на селото.

Установява се от представения нотариален акт № 146/82 г. на БРС, че на 29.12.1982 г. Д.Г. С. и М.М. С. са продали на внуците си М.С.Т. и М.С.С. собствения си недвижим имот находящ се в с. Крапец, представляващ дворно място от 2400 кв. м., парцел *** по плана на селото, срещу задължението на купувачите да поемат гледането и издръжката на продавачите докато са живи.

С нотариален акт № 31/87 г. на БРС, на 10.03.1987 г. М.С.Т. е дарила на своята майка Е.Т.С. собствените си ½ ид.ч. от дворни места находящи се в с. Крапец, окр. Толбухин, представляващи парцел * и *, от квартал 10 по плана на селото с обща квадратура на парцел * – 1250 кв.м. и  парцел * – 1360 кв.м., заедно с 1/3 ид.ч. от жилищната сграда застроена върху парцел *.

Видно от нотариален акт за замяна на недвижим имот № 127/92 г. на БРС, че на 03.12.1992 г. Е.Т.С. е прехвърлила на сина си М.С.С. 1/2 ид.ч. от дворно място цялото от 1360 кв. м. урегулирано в парцел *, в кв. 10 по плана на с. Крапец, общ. Шабла, заедно с 1/3 ид.ч. от една къща за живеене, като си е запазила правото на собственост върху останалата 1/3 ид.ч. от къщата. В замяна на прехвърления имот М.С.С. е прехвърлил на майка си Е.Т.С. ½ ид.ч. от дворно място от 1250 кв.м., урегулирано в парцел *, в кв. 10 по прана на с. Крапец, общ. Шабла.

С нотариален акт № 180/2015 г. на нотариус Й.П., на 27.07.2015 г. Е.Т.С. е дарила на дъщеря си М.С.Т. следните свои идеални части от поземлени имоти: ½ ид.ч. от ПИ ***по КК и КР на с. Крапец, целият с площ 1 250 кв.м., ведно с ½ ид.ч. от построените в имота сграда ***, цялата с площ 12 кв.м., предназначение – селскостопанска сграда и ½ ид.ч. от сграда ***, цялата със ЗП от 34 кв.м. с предназначение –селскостопанска сграда, както и 1/3 ид.ч. от сграда ***.*, по КК и КР на с. Крапец, общ. Шабла, цялата със застроена площ от 107 кв.м., предназначение – жилищна сграда еднофамилна, разположена в ПИ ***.

С нотариален акт за собственост на поземлен имот и сгради по писмени доказателства с № 181/2015 г. на нотариус Й.П., на 27.07.2015 г., М.С.Т. е призната за собственик на поземлен имот ***по КК и КР на с.Крапец, общ. Шабла, с площ 1 250 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, ведно с построените в имота сграда  ***, със ЗП 12 кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда и сграда ***, със ЗП от 34 кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда, като и на 1/3 ид.ч. от сграда ***.*, по КК и КР на с. Крапец, общ. Шабла, цялата със застроена площ от 107 кв.м., предназначение – жилищна сграда еднофамилна, разположена в ПИ ***.

С нотариален акт за покупко-продажба № 163/2016 г. по описа на нотариус Й.П., на 23.11.2016 г. Е.Т.Т. е прехвърлила на М.С.Т., собствеността върху сграда с идент. ***.*, със застроена площ 18 кв.м., брой етажи: един, предназначение: селскостопанска сграда с адрес на поземления имот с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич, разположена в поземлен имот с идент. *** по КК и КР на с.Крапец.

Предвид така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

От представените по делото доказателства се установи по безспорен начин, че ищецът и ответницата, като наследници на своя баща, по силата на давностно владение и извършени множество разпоредителни сделки между наследниците притежават към настоящия момент в съсобственост заявения за делба имот: СГРАДА с идент. ***.*, със ЗП 107 кв.м., с предназначение жилищна сграда – еднофамилна, изградена в ПИ с идентификатор ***, по КК и КР на с.Крапец, одобрени със Заповед № РД – 18-25/30.03.2006 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 1 367 кв.м., находяща се в с. Крапец, общ. Шабла, ул.“В.“ *, при квоти 2/3 ид.ч. за ищеца и 1/3 ид.ч. за ответницата.

Установи се също така по безспорен начин, че дворното място представляващо ПИ с идентификатор ***, по КК и КР на с. Крапец,  с площ от 1 367 кв.м. е изключителна собственост на ищеца М.С., а сграда с идент. ***.2, със ЗП 18 кв.м. с предназначение селскостопанска е изключителна собственост на ответницата, поради което не подлежат на делба.

Следователно на основание чл. 34 от ЗС трябва да се допусне извършването на съдебна делба за процесния имот - сграда с идент. ***.*, със ЗП 107 кв.м., с предназначение жилищна сграда – еднофамилна, изградена в ПИ с идентификатор ***, по КК и КР на с. Крапец, при определените делбени квоти.

Така мотивиран, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА на основание чл. 341 и сл. ГПК, вр. с чл. 34 ЗС и чл. 69 и сл. ЗН, между М.С.С., ЕГН **********, с адрес *** и М.С.Т. с ЕГН **********, с адрес ***, върху следния недвижим имот: СГРАДА с идент. ***.*, със ЗП 107 кв.м., брой етажи: един, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, изградена в ПИ с идентификатор ***, по КК и КР на с. Крапец, общ. Шабла, одобрени със Заповед № РД – 18-25/30.03.2006 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 1 367 кв.м., находяща се в с. Крапец, общ. Шабла, ул.“В.“ *, при делбени квоти 2/3 ид.ч. за М.С.С. и 1/3 ид.ч. за М.С.Т..

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………