Р Е Ш Е Н И Е

/ДОПЪЛНИТЕЛНО/

гр. Каварна 18.04.2019 г.

 

В   ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в закрито заседание на осемнадесети април през две хиляди и деветнадеста година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 412 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 250 от ГПК.

С молба /именува въззивна жалба/ вх. № 372 от 31.01.2019 г. подадена от М.С.С., чрез адв. М.К., е поискано  да бъде допълнено постановеното по делото решение № 6 от 04.01.2019 г., в частта с която не е допусната до съдебна делба сграда с идентификатор ***.2, със ЗП 18 кв.м., брой етажи: един, предназначение: селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идент. ***, находящ се в с. ***, общ. Шабла, ул. „***” № 9.

В срока по чл. 250, ал.2 ГПК ответницата, чрез процесуалния си представител адв. С.В. е изразила становище за неоснователност на молбата. Изложила е твърдения, че ищецът с депозираната пред съда искова молба е поискал извършване на делба на съсобствения между страните имот – жилищна сграда с идент.  ***.1, като е изложил сам твърдения, че селскостопанската сграда е собственост на сестра му по силата на покупко-продажба. С оглед изложеното е поискала отхвърляне на молбата, като неоснователна.

Настоящият състав на съда, след преценка на изложеното от страните, исковата молба въз основа на която е образувано делото и постановеното решение, намира следното:

Молбата по чл. 250 ГПК е процесуално допустима, като подадена от страна по делото в предвидения от закона срок. Разгледана по същество същата е неоснователна поради следните съображения:

Допълване на постановеното решението може да се иска, ако съдът не се е произнесъл по искане на страната, като това е всяко искане за защита на субективни права. За да е основателна молбата за допълване на решението, съгласно чл. 250 ГПК, следва да е налице непроизнасяне от съда по цялото искане на страната, която предпоставка не е налице в случая.

С подадената искова молба въз основа на която е образувано производството по Гр.д № 412/2017 г. ищецът е изложил, че по силата на констативен нотариален акт и прехвърлителни сделки той е собственик на поземлен имот - дворно място, с идентификатор ***, находящ се в с. ***, общ. Шабла, ул.”В.” *, целият с площ от 1 367 кв.м, сестра му М.Т. е индивидуален собственик на селскостопанска сграда с идент. ***.2, а двамата са съсобственици на изградената в поземления имот жилищна сграда с идент. ***.1, като е поискал от съда да постанови решение, с което да допусне делба на съсобствения между страните имот, при квоти 2/3 ид.ч. за него и 1/3 ид.ч. за ответницата. С решение № 6 от 04.01.2019 г. съдът се е произнесъл по цялото искане на ищеца, така както е било заявено.

В сезиращата съда искова молба, въз основа на която е образувано исковото производство липсва искане за допускане на делба на посочения в молбата по чл. 250 ГПК имот, като дори са изложени твърдения от самия ищец, относно притежаването му в индивидуална собственост от ответницата: „по отношение на селскостопанска сграда с идентификатор ***.2, същата в цялост е собственост на сестра ми по силата на покупко-продажба”. Произнасянето на съда по незаявени по надлежния процесуален ред искания от страните е недопустимо, т.к. би представлявало произнасяне свръх петитум.

Водим от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ подадената от М.С.С., чрез адв. М.К., молба вх. № 372/31.01.2019 г. за допълване на основание чл. 250 ГПК постановеното по гр. д. № 412/2017 г. по описа на Районен съд Каварна,  решение № 6 от 04.01.2019 г., в частта с която не е допусната до съдебна делба сграда с идентификатор ***.2, със ЗП 18 кв.м., брой етажи: един, предназначение: селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идент. ***, находящ се в с. ***, общ. Шабла, ул. „***” № 9.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в двуседмичен срок, от връчването му на страните.

 

                                          

             РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….