Н Е П Р Е С Ъ С Т В Е Н О   Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Гр.Каварна, 15.02.2016г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание  на двадесет и първи януари, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №413/2015г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба с вх.№2776/23.09.2015г., подадена от С.А.Д. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***, адв.Кр.А., против С.А.Д. с ЕГН ********** ***.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Мотивиран от горното и на основание чл.238 и чл.239 от ГПК, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНАВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетното дете А.С.Д. с ЕГН ********** на майката С.А.Д. с ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето А.С.Д. с ЕГН **********, при майката С.А.Д. с ЕГН **********,***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата С.А.Д. с ЕГН **********, с детето А.С.Д. с ЕГН **********, както следва: всяка втора и четвърта събота от месеца от 10.00 часа до 17.00 часа.

ОСЪЖДА С.А.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплаща на детето А.С.Д. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.А.Д. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 200.00 /двеста/лева, платими до 5-то число на месеца, за който се дължи, считано една година преди предявяване на иска – 23.09.2015г., ведно със законната лихва за просрочие.

ОСЪЖДА С.А.Д. с ЕГН ********** с адрес: ***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд, сумата от 288.00 /двеста осемдесет и осем/ лева, представляваща държавна такса за присъдената издръжка, както и 5 /пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА С.А.Д. с ЕГН ********** с адрес: ***, да заплати на С.А.Д. с ЕГН **********,***, разноски в производството в размер на 480.00 /четиристотин и осемдесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение може да поиска от Добрички окръжен съд, в едномесечен срок от връчването да го отмени, ако е била лишена от възможността да участва в делото при някоя от хипотезите на чл.240, ал.1 от ГПК.

На страните да се изпратят преписи от решението.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  РАЙОНЕН  СЪДИЯ:……………………..