ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  08.11.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на осми ноември през  две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                                          Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора:                                                         сложи за разглеждане

Гр.д. № 413 по описа за 2016 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл.142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

 

ИЩЕЦЪТ К.Р.Р. нередовно призована /не е върнат втория отрязък от призовката й своевременно в Съда/ се явява лично и с адв. **** от АК ****, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Н.Г.В. нередовно призован се явява лично и с адв.  **** от АК ***, редовно упълномощен и приет по делото.

КОНТРОЛИРАЩА СТРАНА Дирекция „Социално подпомагане” гр. Балчик нередовно  призована не се явява представител.  Депозиран е социален доклад.

СЪДЪТ запитва страните имат ли възражения по хода на делото.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

СЪДЪТ, като изслуша становищата на страните с оглед нередовното им призоваване за днешно съд. заседание, но въпреки явяването им лично и с упълномощени представители на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ПРИВРЕМЕННИТЕ МЕРКИ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На основание чл.234, ал.1 от ГПК, СЪДЪТ

 

О  П Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, намирайки, че не противоречи на закона и на добрите нрави, по силата на която:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на  детето  Ф.Н. В., ЕГН: ********** на бащата Н.Г.В., ЕГН: **********.

            ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето Ф.Н. В., ЕГН: ********** на адреса на Н.Г.В., ЕГН: ********** ***.

            ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на майката К.Р.Р., ЕГН ********** с адрес *** с детето Ф.Н. В., ЕГН: ********** както следва:

Всеки втори и четвърти уикенд от месеца от петък вечерта след училищни занятия до понеделник, когато започват училищните занятия, с преспиване при майката; през пролетната ваканция; един месец през лятната ваканция, когато бащата не е в платен годишен отпуск; на рождения ден на майката.

 Освен това - всяка четна година на Коледа и Великден първите два дни от празниците детето Ф.Н. В., ЕГН: ********** да е при бащата Н.Г.В.,  а следващите два дни да е при майката К.Р.Р., а на Нова година при майката К.Р.Р. първите два дни, след това при бащата Н.Г.В. следващите два дни.

В нечетните години детето  Ф.Н. В., ЕГН: ********** на Коледа и на Великден първите два дни да е при майката К.Р.Р., а вторите два дни при бащата Н.Г.В., а на Нова година при бащата Н.Г.В. първите два дни, съответно при майката Н.Г.В. вторите два дни.

На всяка четна година на рождения ден на детето Ф.Н. В., ЕГН: ********** да епри бащата Н.Г.В., а на имения ден при майката Н.Г.В., а на нечетна година на рождения ден на детето Ф.Н. В., ЕГН: ********** да е при майката К.Р.Р., а имения ден да е при бащата Н.Г.В., като съответно всеки ще има право на деня, следващ празниците да бъде с детето си.

Родителите се съгласяват, че детето Ф.Н. В., ЕГН: ********** ще завърши учебната година в училището, в което в момента учи в ****

ПОСТАНОВЯВА К.Р.Р., ЕГН: **********, адрес ***** да заплаща на детето Ф.Н. В., ЕГН: **********, чрез неговият баща и законен представител Н.Г.В., ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 105.00 /сто и пет/ лв. с падеж до 10-то число на месеца, за който се дължи, считано от влизане в сила на настоящата спогодба, до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване.

Разноските остават така, както са сторени между страните.

 

 

            ОСЪЖДА К.Р.Р., ЕГН: **********, адрес ***** да заплати по сметка на Районен съд гр. Каварна сумата от 75.60 /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лв., представляваща Държавна такса на основание чл. 7 т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК върху определения размер на издръжката.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 413/2016г. по описа на КРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване, а в частта за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ДОС, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14.05 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен  на 08.11.2016г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                      

 

 

СЕКРЕТАР: