Р   Е  Ш  Е Н   И   Е

Гр.Каварна, 05.07.2019г.

 

В И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на пети юли, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря …………, като разгледа докладваното от съдията гр.д. №413/2018г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.250 от ГПК, за допълване на Решение №30/22.02.2019г. на Районен съд Каварна по гр.д. №413/2018г. по описа на същия съд със страни: ищец  – Е.Г.А. с ЕГН ********** *** и ответник – К.Д.К. с ЕГН ********** ***.

Постъпила е въззивна жалба с вх.№980м14.03.2019г. от ищеца Е.А., против Решение №30 на КвРС. При инстанционен контрол, Окръжен съд Добрич е констатирал, че първоинстанционния съд е пропуснал да се произнесе с диспозитив по отношение на установителния иск с правно основание чл.23, ал.2 от СК, във вр. с чл.22, ал.1 от СК по отношение на имот с идентификатор ****, ведно с построените в него сгради с идентификатори ****.1, ****.2 и ****.3.

Производството по делото е образувано по искова молба за делба на съсобствени движими вещи и недвижими имоти. С исковата молба ищецът е предявил и иск за признаване на установено по отношение на ответницата, че той е изключителен собственик на недвижимите имоти – иск с правно основание чл.23, ал.2 от СК.

С Решение №30/22.02.2019г. съдът се е произнесъл по иска за делба, като в мотивите си е коментирал и иска по чл.23, ал.2 от СК. Приел е, че процесните недвижими имоти придобити по време на брака между страните са съпружеска имуществена общност и е допуснал делба на същите при квоти от ½ ид.ч. за страните.

В диспозитива на решението съдът е пропуснал да се произнесе с отделен диспозитив по отношение на установителния иск, което налага на основание чл.250 от ГПК, решението да бъде допълнено.

 Поради изложеното и на основание чл.250 от ГПК, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ДОПЪЛВАНЕ в диспозитива на Решение №30/22.02.2019г. по гр.д. №413/2018г. по описа на КвРС,  в следния смисъл:

ОТХВЪРЛЯ предявения отЕ.Г.А. с ЕГН ********** *** установителен иск с правно основание чл.23, ал.2 от СК срещу К.Д.К. с ЕГН ********** ***, като неоснователен.

 Решението за допълване може да се обжалва пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………..