Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Каварна, 22.02.2019г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в публично заседание на тридесет и първи януари, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №413 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по делото е образувано по искова молба с вх.№1791/21.05.2018г., подадена от Е.Г.А. с ЕГН **********,***, съдебен адрес:***, чрез адв.К.А., против К.Д.К. с ЕГН ********** ***.

В исковата молба ищецът излага, че с ответницата са сключили граждански брак на 24.10.**г., като същия е бил прекратен с Решение №95 от 18.08.2017г. на РС Каварна. Твърди, че по време на брака си с ответницата придобили недвижим имот и МПС-та, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор ****, с обща площ 381кв.м., с адрес: гр.Каварна, ул.”Ц.” № **, ТРТ: урбанизирана, НТП: ниско застрояване, ведно с построените сгради, които попадат върху имота: сграда с идентификатор ****.*, със застроена площ 71кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; сграда с идентификатор ****.*, със застроена площ 20 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж и сграда с идентификатор ****.*, със застроена площ 7 кв.м., брой етажи: , предназначение: друга сграда за обитаване. Данъчната оценка на ПИ и сградите е в общ размер 10316лв.

2. МПС с рег.№ *** маркаФ.”, модел” М.” със застрахователна стойност на л.а. 300лв 

3.  МПС с рег.№ *** марка” Ф.”, модел” Б.” със застрахователна стойност на л.а. 1500лв.

Ищецът твърди, че недвижимият имот е придобит с нот.акт за замяна на недвижим имот **** на РС Балчик, като замененият насрещен имот ищецът е притежавал по силата на дарение от баща му, обективирано с  нот.акт за дарение на недвижим имот **** на РС Балчик. При замяната  било налице и доплащане в размер на 8 779, 04лв., като за целта ищецът бил изтеглил кредит от ДСК Каварна, а погасяването му било поето изцяло от неговите родители. По тази причина и  предявява в условията на кумулативно съединени искове за делба на съсобствени имоти и установителен иск с правно основание чл.23, ал.2 от СК, за признаване на установено по отношение на ответницата, че ищецът е изключителен собственик на недвижимия имот.

Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответницата, че той е изключителен  собственик на следният  недвижим имот: поземлен имот с идентификатор ****, с обща площ 381кв.м., с адрес: гр.Каварна, ул.”Ц.” № **, ТРТ: урбанизирана, НТП: ниско застрояване, ведно с построените сгради, които попадат върху имота: сграда с КИД ****.*, със застроена площ 71кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; сграда с идентификатор ****.*, със застроена площ 20кв.м., брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж и сграда с идентификатор ****.*, със застроена площ 7 кв.м., брой етажи: , предназначение: друга сграда за обитаване, както и да се допусне и извърши делба на съсобествени вещи, а именно:

  1. Поземлен имот с КИД ****, с обща площ 381кв.м., с адрес: гр.Каварна, ул.”Ц.” № **, ТРТ: урбанизирана, НТП: ниско застрояване, ведно с построените сгради, които попадат върху имота: сграда с идентификатор ****.*, със застроена площ 71кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; сграда с идентификатор ****.*, със застроена площ 20кв.м., брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж и сграда с идентификатор ****.*, със застроена площ 7 кв.м., брой етажи: , предназначение: друга сграда за обитаване при квоти: 1/1 ид.части за ищеца Е.Г.А. и 0 ид.части за ответника  К.Д. А.

2. МПС с рег.№ *** маркаФ.”, модел” М.” със застрахователна стойност на л.а. 300лв  при квоти: 1/2 ид.части за ищеца Е.Г.А. и 1/2ид.части за ответника  К.Д. А.

3.  МПС с рег.№ *** марка” Ф.”, модел” Б.” със застрахователна стойност на л.а. 1500лв. при квоти: 1/2 ид.части за ищеца Е.Г.А. и 1/2ид.части за ответника  К.Д. А.

Прави искане за присъждане на разноски.

В с.з. ищецът не се явява, представлява се от упълномощеният адв.А., която поддържа исковете така, както са предявени.

Ответницата е депозирала писмен отговор. С него счита установителния иск за изцяло неоснователен,  а иска за делба за основателен при квоти за страните по ½ ид.ч. за ищеца и ответницата.

Оспорва истинността на представения с исковата молба нот.акт за замяна на недвижим имот **** на РС Балчик като определя нот.акт за симулативен и прикриващ договор за продажба. Посочва, че в нот.акт е посочено, че в замяна на прехвърления недвижим имот Е.А. прехвърля от своя страна на Г.Н.С., следният недвижим имот: Дворно място от 1620кв.м., урегулирано в парцел ****по регулационния план на с.Могилище, общ.Каварна. Ответницата твърди, че на тази дата – 02.01.1990г. Е.Г.А. не е бил собственик на замененият имот, описан в нот.акт, поради което и не е имал собственост, която да замени. Посочва, че от нот.акт за дарение на недвижим имот **** на РС Балчик, по силата на който бащата на ищеца Г. А.Г. е дарил на сина си Е.Г.А. свой собствен недвижим имот: дворно място от 1620кв.м., урегулирано в парцел ****по регулационния план на с.Могилище, общ.Каварна на 19.01.1990г. Според ответницата това водило до извода, че ищеца бил придобил дворното място, което и към настоящия момент било негова собственост 17 дни след извършената „замяна“.

Посочва, че след като закупили имота, подробно описан от ищеца, изтеглили кредит, който плащали двамата съпрузи, а вносните бележки били съхранени в семейното жилище, до което ответницата нямала достъп. Твърди, че не било вярно, че родителите на ищеца били плащали кредита. В тях фигурирало името само на майка му и били по различни сметки, не било посочено правното основание на плащането. Твърди, че по онова време родителите на ищеца също имали кредити, които изплащали.

Моли съда да допусне до делба недвижимия имот и движимите вещи при квоти по ½ ид.ч. за всяка от страните.

В с.з. ответницата се явява лично и с упълномощен адв.М.С., която поддържа иска за делба, но при квоти по ½ ид.ч. за всяка от страните.

Каварненският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Не е спорно между страните, а и се установява от приложеното Решение № 95/18.08.2017гг. на КвРС, че сключеният на 24.10.**г. граждански брак между Е.Г.А. и К.Д. А. е прекратен с развод.

По време на брака си и съгласно нотариален акт за замяна на недвижим имот **** на БРС Е.Г.А. е придобил недвижим имот – дворно място от 380 кв.м., урегулирано в парцел **** по регулационния план на гр.Каварна. в замяна е прехвърлил недвижим имот – дворно място в с.Могилище, общ.Каварна.

От нотариален акт за дарение на недвижим имот **** на БРС се установява, че Г. А.Г. е дарил на Е.Г.А. дворно място от 1620 кв.м.в с.Могилище, общ.Каварна, урегулирано в парцел *** по регулационния план на селото. По-късно през 2005г. с нотариален акт вх.рег.№*** от 17.01.2005г., акт ***, този имот е продаден на „***“ ООД.

Приложени са скица на поземлен имот №15-205020-30.04.2018г. за имот с идентификатор **** и удостоверение за данъчна оценка  за същия имот, както и вносни бележки (нечетливи), за внасяни суми в Банка ДСК.

Към исковата молба са приложени и свидетелство за регистрация на МПС и застрахователна удостоверение за лек автомобил „Ф. Б.“ и „Форд М.“.

В с.з. е разпитан свидетеля К.А.К., воден от ищеца, който посочва, че е от едно село с родителите на Е.А.. Според неговите показания родителите на Е. му помогнали да си закупи къщата в гр.Каварна, като той теглил  кредита, а баща му имал ангажимент да го изплаща.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Според чл. 21, ал. 1 СК вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи независимо от това, на чие име са придобити, като съвместният принос може да се изрази във влагането на средства и труд, в грижи за децата и работа в домакинството – ал. 2. Видно от разпоредбата, основание за възникването на съпружеска имуществена общност е наличието на съвместен принос на двамата съпрузи при придобиването. Липсата на такъв съвместен принос означава, че индивидуален собственик на придобитото е станал съпругът, на чието име е придобито имуществото. Израз на тази идея са и разпоредбите на чл. 22 и чл. 23 СК, уреждащи частни хипотези на лично имущество на единия съпруг, но които не изчерпват всички случаи на липсата на съвместен принос. Според чл. 23, ал. 1 СК лични са вещните права, придобити по време на брака изцяло с лично имущество, като в чл. 22 СК е посочено какво представлява това лично имущество, а когато те са придобити отчасти с лично имущество по ал. 1, лично притежание на съпруга е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна – ал. 2 на чл. 23 СК. В ал. 3 на чл. 21 е установена разместваща доказателствената тежест презумпция за наличието на съвместен принос, която може да бъде оборвана с всякакви допустими от закона доказателствени средства. Съобразно установената в чл. 21, ал. 3 СК презумпция в тежест на ответника е да докаже твърдението си за трансформация и за липсата на принос на другата страна в придобиването на процесния недвижим имот, което съдът намира, че не е направено.

Съдът намира, че процесният недвижим имот, находящ се в гр.Каврана е придобит при условията на съпружеска имуществена общност, доколкото са налице предпоставките на чл. 21, ал. 1 СК. В случая следва да се отбележи, че не са налице доказателства, които да доказват, че родителите на ищеца са изплащали банков кредит за закупуване на жилище на сина си. Към исковата молба са приложени множество вносни бележки, които са нечетливи и, които не доказват, че с тях е погасяван кредита на ищеца. Единствено свидетелските показания са в насока, че родителите на ищеца са му помагали да изплати всичко.

Ето защо, предвид необорването на установената в чл. 21, ал. 3 СК презумция за съвместен принос и предвид на недоказването на предпоставките на чл. 23 СК, следва да се приеме, че процесният недвижим е бил изцяло придобит от двете страни при условията на съпружеска имуществена общност, която е била прекратена по силата на цитираното по - горе бракоразводно решение. След прекратяването на СИО и съобразно чл. 28 СК върху имота е възникнала обикновена съсобственост между страните при равни дялове – по ½  идеална част, при които квоти следва да се допусне делбата.

В настоящия случай е установено безспорно наличието на съсобственост между страните по отношение, както на движимите вещи, така и на недвижимия имот.

Водим от гореизложеното Каварненският районен съд

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА извършването на съдебна делба между Е.Г.А. с ЕГН **********,***, съдебен адрес:***, чрез адв.К.А. и К.Д.К. с ЕГН ********** ***, на следните движими и недвижими вещи:

1. Поземлен имот с идентификатор ****, с обща площ 381кв.м., с адрес: гр.Каварна, ул.”Ц.” № **, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план: ****, при съседи: имоти с идентификатори **********, ведно с построените сгради, които попадат върху имота: сграда с идентификатор ****.*, със застроена площ 71кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; сграда с идентификатор ****.*, със застроена площ 20 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж и сграда с идентификатор ****.*, със застроена площ 7 кв.м., брой етажи: , предназначение: друга сграда за обитаване.

2. МПС с рег.№ *** маркаФ.”, модел” М.”, рама **********, двигател **********, цвят „Бордо металик“. 

3.  МПС с рег.№ *** марка” Ф.”, модел” Б.”, рама **********, двигател без номер, цвят „Тъмно син металик“, при квоти:

- за Е.Г.А. – ½  идеална част;

- за К.Д.К. – ½  идеална част.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….