П Р О Т О К О Л

гр. Каварна,  08.10.2019  година

 

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на осми октомври, през две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря  А.М. сложи за разглеждане Гр. д. №   415 по описа за 2019  година, докладвано от съдията

 

След спазване разпоредбата на чл. 142, ал. 1  ГПК, на именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 ИЩЕЦЪТ М.П.Р., редовно призован, явява се лично, представлява се от адв. М.К., редовно  упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Е.Г.К., редовно призован, явява се лично, представлява се от адв. А.А., редовно  упълномощен и приет по делото.

ДИРЕКЦИЯ „Социално Подпомагане“ гр.Каварна редовно призована не се явява представител. Депозиран е доклад.

СТАНОВИЩА НА СТРАНИТЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. К.: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

СЪДЪТ на основание чл. 143 от ГПК пристъпи към изясняване фактическата страна на спора.

АДВ.  К.: Поддържам исковата молба. Моля допуснатите писмени доказателства,  представени с исковата молба да бъдат приети.

По отношение на писмения отговор. Мисля, че предложението за 150  лева месечна издръжка за в бъдеще време, не ни удовлетворява. Беше ни направено преди съдебното заседание такова предложение.

АДВ.А.:  Поддържам отговора на исковата молба.  Оспорваме иска за размер от 250 лв., съобразно възможностите на ответника. Правим предложение в рамките на 150 лв. месечна издръжка, която безспорно се дължи се от бащата. Това е издръжката за бъдеще време. За минало време за периода  от подаване на исковата молба, една година назад, оспорваме този иска, т.к. нямаме определен размер. Въпреки това, като спогодба предлагаме възмжността 150 лв. месечна издръжка,  от датата на подаване на исковата молба. Това е нашето предложение. По иска за минало време отхвърляме искането. Посочили сме и в отговора, че оспорваме тези суми и този  иск изцяло за минало време. Живели са заедно, издържал е семейството си.  Нямаме присъден размер, който да определи или упражняване на родителски права, решение на съд, който да определи, какъв да бъде размера на издръжката, за какъв период, кога е плащана.

АДВ.К.: Ние твърдим, че  страните не са живели през този период. Те не го оспорват в отговора.

АДВ.А.:  Тъй като моят доверител е заплащал издръжка, не издръжка,  но под формата на подаръци, оспорваме, че  има право да иска издръжка за една година. Тъй като моят доверител не е плащал издръжка, но под формата на подаръци, нужни и необходими неща за детето, които е закупувал, той самият счита, че е участвал и в издръжката на детето, като е давал някакви суми.

АДВ.К.: Бихме се съгласили за 200 лева месечна издръжка  за бъдещо време и 100 лв.  издръжка   за минало време.

АДВ.А.: Ако правилно съм разбрал, за минал период, една година назад предлагате 100лв.  Госпожо Съдия, моля да ми дадете възможност да направя консултация с клиента си.

Госпожо Съдия, след консултацията с клиента ми остава предложението за 150 лв.  месечна издръжка  за бъдещ период, тъй като към този момент работи на трудов договор  с минимална работна заплата, има подпомагане и  към друго дете, от друг брак. Поддържа сам домакинство.  Като за минал период приемаме една година назад, от подаване на исковата молба да заплати 100 лв. ежемесечно издръжка, като  за същата да бъде даден срок  за изплащане, тъй като няма  възможност да ги плати веднага в брой, в рамките на осем месеца.

ОТВЕТНИКЪТ: Работя. В такъв случая ми присъдете детето,  аз няма да искам издръжка. Искам да гледам детето. Въпрос на гледна точка и на възможности е със 150 лева месечно да се гледа едно дете. При положение, че за тези две години, в които не сме живели заедно, аз също съм  купувал не подаръци, лекарства, така, че и за напред ще се продължава да е същото. За мен така е по-приемливо дори. Не мога да преценя дали 150 лева са достатъчни  за гледане на едно дете. Такива са ми възможностите в момента.

Съдът предостави по реда на чл. 146, ал. 3 от ГПК възможност на  страните да изразят становище по доклада и дадените указания, както и да предприемат съответните процесуални действия във връзка с указанията.

АДВ.К.: Нямам възражения по така направения доклад.

АДВ.А.: Нямам възражения по така направения доклад.

СЪДЪТ при подготовка на делото за съдебно заседание констатира, че е допуснал техническа грешка в проекто доклада, като при обявяването за безспорно и ненуждаещо се от доказване  обстоятелството  е записал, че  приема за доказано обстоятелството, че А. е  навършило пълнолетие дете, а тя е ненавършило пълнолетие дете, поради което променя доклада в частта на безспорните обстоятелства, като приема, че между страните не е спорно, обстоятелството, че детето А. е ненавършило пълнолетие дете на ответника.

СЪДЪТ след разрешаване на предварителните въпроси и изясняване фактическата страна на спора

О П Р Е Д Е Л И:

ОБЯВЯВА на страните, че се придържа към инкорпорирания в определение № 427/04.09.2019 г.  проект за доклад на делото, като поправя същия единствено в частта на допуснатата техническа грешка при изписване на безспорните обстоятелства по делото, а именно че „Алексанра е ненавършило пълнолетие дете на ответника”, и приема същия за окончателен.

АДВ.К.: Моля да се приемат приложените  писмени доказателства.

АДВ. А.: Моля да се приемат приложените  писмени доказателства. Представям Ви удостоверение по декларирани данни с изх.№ 5805000621/08.-10.2019г.

СЪДЪТ по доказателствата, като прецени тяхната относимост и допустимост към предмета на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  приложените към молбата под формата на заверени преписи писмени доказателства: удостоверение  за раждане,  изд. въз осн. на акт  за раждане № ** г.;  удостоверение № АО-01-1166/23.07.2019 г. на общ. Каварна за семейно положение, съпруг и деца; удостоверение  с № УД-04-3259/23.07.20189 г., изд. от СУ „Стефан Караджа” гр. Каварна;  трудов договор №**05.01.2017г. на М.П.Р.; удостоверение  изх.№5805000383/23.07.2019г. по декларирани данни.

ПРИЕМА приложените към отговора на исковата молба под формата на заверение преписи писмени доказателства: трудов договор №005/31.10.2016г. на Е.Г.К..

ПРИЕМА представените от ТД на НАП  писмени доказателства: справка актуално състояние на действащи трудови договори за периода от 13.09.2019г. до 13.09.2019г. на Е.Г.К..

ПРИЕМА справка за предоставяне на данни по реда на Наредба №14/18.11.2009г.  на Е.Г.К..

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от страна на ответника писмени доказателства: удостоверение  изх.№5805000383/23.07.2019г. по декларирани данни.

АДВ.А.: Ние водим един свидетел, за установяване, че в момента когато са били във фактическа раздяла бащата е участвал със закупуване на лекарства, издръжка на детето.

АДВ.К.: Ние не оспорваме закупуването на лични вещи, но не и за издръжка, не е плащано. Вие това  ли твърдите? Давал ли е пари? Ние не оспорваме, че е закупувано на детето, както е записано в молбата. Оспорваме факта, че са давани ежемесечна издръжка.

АДВ.А.: Твърдим, че въпреки, че са във фактическа раздяла са имали някакви отношения, където бащата е поддържал. Закупувал е. Давал е, но не е представил писмен документ  с основание издръжка. Наистина не са необходими свидетелски показания в тази насока, след като ищеца не оспорва, че  сме давали средства, под друга форма. 

ИЩЦАТА: Детето не се е разболявало толкова често. Когато се е разболявала я водя на лекар, изписват й лекарства и аз ги закупувам. През зимата един два пъти лека настинка. Към бащата не съм се обръщала да й купува лекарства. Личният й лекар е Донка Колева и с рецептата закупувам лекарствата. Твърденията на ответника не знам за кой период става на въпрос.

ОТВЕТНИКЪТ - Като цяло тя наистина е водила детето при разболяване, с рецепта. Да кажем за дребна настинка съм вземал лекарства.  Понеже имахме ежедневно контакт с детето. Аз му се обаждам, то ми се обажда, виждаме се дори и през седмицата, освен събота и неделя. Когато е при мен виждам, че е сополиво, съответно кашля. Казва, че е водено на доктор, че са му взети лекарства. Да кажем, че аз съм вземал някакви  хомеопатични лекарства, които са помагали.  От тази гледна точка съм ходил до аптеката и съм вземал от лекарства, за да му мине, например настинка и т.н. Детето и часове и ден е стояла. Да Ви кажа когато  му ги давам, то казва че няма да ги вземе. Не знам какви са причините. Имам контакти с детето.

АДВ.К.: Запознати сме със социалния доклад.

АДВ.А.: Запознати сме със социалния доклад.

СЪДЪТ прочита изготвения от ДС”П” Каварна социален доклад и го приобщава към делото.

СЪДЪТ отново приканва страните към спогодба, като запитва същите желаят ли да обсъждат такава, с оглед събраните доказателства и изразените становища.

АДВ.К.: Госпожо Съдия, правим последно предложение месечна издръжка в размер на  180 лв. от завеждане на исковата молба   и 100 лв. месечна издръжка  за една година назад.

АДВ.А.: Приемаме предложението на ищцовата страна по отношение на размера на издръжката и за срока за миналия период,т.е. една година назад от подаване на исковата молба в размер на 100 лв. ежемесечно да бъде изплащана. Като  за същия искаме определен период от време от 8 месец, в който на равни части да бъдат изплатени тези средства. По отношение на издръжката за бъдещ период моят доверител от датата на подаване на исковата молба приемаме да бъдат изплащани 180 лева ежемесечно.

АДВ.К.: Няма проблем да бъде  на 6 вноски.

АДВ.А.: Добре, приемаме.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е постигната  спогодба  и на осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА от страните, както следва:

БАЩАТА  Е.Г.К., с ЕГН**********, се задължава да заплаща в полза на малолетното си дете А.Е.К., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.П.Р., месечна издръжка в размер на 180,00 (сто и осемдесет ) лева, считано от 25.07.2019г. до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при забавеното плащане и падеж до 5-то число на месеца, за който се дължи издръжката.

БАЩАТА  Е.Г.К., с ЕГН**********, се задължава да заплати в полза на малолетното си дете А.Е.К., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.П.Р.,  издръжка за една година, преди предявяване  на иска в размер на 1200,00  (хиляда и двеста лева) лева, представляваща издръжка в размер на 100 лева месечно, една година преди  завеждане на исковата молба, а именно 25.07.2018г. до  24.07.2019г., платима на 6 равни месечни вноски, считано от подписване на настоящата спогодба.

Разноските направени във връзка с воденето на настоящото  делото се поемат от страните, така както са направени.

Страните заявяват, че чрез постигнатата спогодба взаимоотношенията между тях във връзка с образуваното гр. д. № 415/2019 г. са изцяло уредени, както и че са наясно с обстоятелството, че след подписване на спогодбата в съдебно заседание, същата ще има значение на влязло в сила съдебно решение.

 

 

ИЩЕЦ:                                                                 ОТВЕТНИК:

      (М.Р.)                                                         (Е.К.)

 

 

 

СЪДЪТ като констатира, че с вписаната по-горе спогодба страните уреждат изцяло взаимоотношенията си предмет на настоящото дело, както и че постигнатото от тях споразумение не противоречи на закона и на добрите нрави,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК съдебната спогодба постигната в настоящото съдебно заседание от страните, по силата на която:

БАЩАТА Е.Г.К., с ЕГН **********, се задължава да заплаща в полза на малолетното си дете А.Е.К., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.П.Р., месечна издръжка в размер на 180,00 лв. (сто и осемдесет лева), считано от 25.07.2019 г. до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при забавеното плащане и падеж до 5-то число на месеца, за който се дължи издръжката.

БАЩАТА Е.Г.К., с ЕГН **********, се задължава да заплати в полза на малолетното си дете А.Е.К., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.П.Р., издръжка за минало време, една година, преди предявяване на иска, в размер на 1200,00 лв. (хиляда и двеста лева), представляваща издръжка в размер на 100 лева месечно, за периода 25.07.2018 г. до  24.07.2019 г., платима на 6 (шест) равни месечни вноски, считано от подписване на настоящата спогодба.

Разноските направени във връзка с воденето на настоящото  делото се поемат от страните, така както са направени.

СЪДЕБНАТА СПОГОДБА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ОСЪЖДА  Е.Г.К., с ЕГН: ********** с адрес ***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд Каварна сумата от  153,60 лв. (сто петдесет и три лева и шестдесет стотинки) държавна такса в размер на 2%, върху размера присъдените издръжки, съгласно постигнатото споразумение.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 415 по описа за 2019 г. на Каварненски районен съд, поради постигнатата между страните и одобрена от съда в днешно съдебно заседание съдебна спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано от страните само в частта за прекратяване на производството, с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  15.00 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                         СЕКРЕТАР: