Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

№8

 

гр.Каварна, 30.01.2017г.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на деветнадесети януари, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., разгледа докладваното от съдията Гр.д.№420/2016год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

Молителите Й.Д.К. с ЕГН ********** *** и И.Х.К. с ЕГН ********** ***, твърдят, че са сключили граждански брак на 07.09.2010г. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, първи и за двамата. От брака си страните имат родено едно дете – К. Й. Д., род.на ***г., която е навършила пълнолетие . Желаят да прекратят брака си, като решението им за това е сериозно и непоколебимо. Постигнали са споразумение в следния смисъл: 1./ Относно родителските права, личните отношения и издръжката – от брачното си съжителство страните имат родено едно дете К. Й. Д., родена на ***г., която е пълнолетна;  2./ Относно имуществените отношения и семейното жилище – по време на брачното си съжителство страните нямат придобит недвижими имот. Движимите вещи са поделени между съпрузите;  3./ След прекратяване на брака, съпругата ще носи предбрачното си фамилно име - М.; 4./ Съпрузите не си дължат издръжка помежду си; 5./ Придобитите по време на брака движими вещи са разделени помежду им;6./ С настоящото споразумение страните заявяват, че са уредили всички отношения от имуществен характер и след прекратяването няма да имат претенции един към друг; 7./ Разноските по делото остават така както са направени, а окончателната държавна такса се поема от страните по равно.

В съдебно заседание молителите се явяват лично, поддържат молбата и постигнатото споразумение.

След преценка на представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 07.09.2010г. в гр.Каварна, Й.Д.К. и И.Х. М. са сключили граждански брак пред длъжностното лице по гражданското състояние, като след сключването на брака съпругата е приела да носи фамилното име на съпруга си - К.. За сключеният брак е съставен Акт №28/07.09.2010г.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

С оглед изразеното и подържано лично, сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие, относно прекратяването на брака, съдът намира, че не следва да се изследват мотивите на молителите за прекратяването на брака им и той следва да бъде прекратен на основание чл.50 от СК.

Постигнатото между съпрузите споразумение съдът преценява като законосъобразно, непротиворечащо на закона и морала, поради което то следва да бъде утвърдено.

Съдът определя окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 40.00 лева, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, като 25.00 лева са заплатени от пълномощника на молителите, а останалите 15.00 лева следва да се заплатят от двамата по равно – по 7.50 лева от Й.Д.К. и 7.50 лева И.Х.К. .

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 07.09.2010г. брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, между Й.Д.К. с ЕГН ********** *** и И.Х.К. с ЕГН ********** ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи заявяват своето сериозно и непоколебимо съгласие за развод, като молят брака им да бъде прекратен без съда да се произнася по въпроса за вината;

2./ Роденото от брака дете -  К. Й. Д., родена на ***г. е навършила пълнолетие;

3./ Съпрузите не си дължат издръжка помежду си;

4./ По време на брака страните нямат придобито недвижимо имущество, а движимите вещи са поделени;

5./ С настоящото споразумение страните са уредили помежду си всички имуществени отношения и няма да имат претенции след прекратяване на брака;

6./ След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – М.;

7./ Разноските по делото се поемат от двамата съпрузи по-равно.

ОСЪЖДА Й.Д.К. с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Каварненски районен съд сумата от 7.50 лева (седем лева и петдесет стотинки) лева – доплащане на държавна такса, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси по ГПК.

ОСЪЖДА И.Х.К. с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Каварненски районен съд сумата от 7.50 лева (седем лева и петдесет стотинки) лева – доплащане на държавна такса, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………