Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 26.07.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на двадесет и шести юли през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. ПАНЧЕВА

при секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора ……….………….. като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 420 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.7 и следващите от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).

Образувано е по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” Каварна, с която се иска от съда да издаде заповед за защита срещу извършителя на домашно насилие А.А.Х. – дядо по бащина линия  на пострадалото дете Е.С.Х..

**************************************************************  

*************************************************************

По изложените съображения, Каварненският районен съд

 

Р  Е Ш  И:

 

НАЛГА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА срещу домашно насилие, упражнявано над Е.С.Х., ЕГН **********, с настоящ адрес ***, от нейния дядо А.А.Х., ЕГН **********,***, по чл.5, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗДН, както следва:

ЗАДЪЛЖАВА А.А.Х., ЕГН **********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Е.С.Х., ЕГН **********, с настоящ адрес ***,  на основание чл.5, ал.1, т.1 от ЗЗДН.

ЗАБРАНЯВА на А.А.Х., ЕГН **********, да приближава на разстояние по-малко от 50 метра: пострадалото лице Е.С.Х., жилището което обитава на адрес с.****4, местата за социални контакти и отдих на детето и учебното заведение, в което се обучава, за срок от 6(шест) месеца, считано от постановяване на настоящото решение, на основание чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗДН.

НАЛАГА на А.А.Х., ЕГН **********, глоба в размер на 200 (двеста) лева, на основание чл.5, ал.4 от ЗЗДН.

ОСЪЖДА А.А.Х., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт,по бюджетната сметка на Каварненски районен съд държавна такса в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева) на основание чл.11, ал.2 от ЗЗДН, както и 5 (пет) лева в случай на служебно издаване на един изпълнителен лист.

ПРЕДУПРЕЖДАВА А.А.Х., ЕГН **********,***, че при констатирано от полицейските органи неизпълнение на настоящата заповед, на основание чл.21, ал.3 ЗЗДН полицейският орган е длъжен да го задържи и незабавно да уведоми органите на прокуратурата, като неизпълнението на настоящата заповед представлява престъпление по чл.296, ал.1 от Наказателния кодекс (НК).

ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, която да се връчи на двете страни и на РУ Каварна.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в 7-дневен срок, от връчването му, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………