Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№32

Гр.Каварна 11.04.2016г.

В     И  М  Е  Т  О      Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на единадесети март две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

разгледа докладваното от съдията Гр.д.№423/2015год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по подадена искова молба от П.Д.Ж. с ЕГН ********** адрес ***,чрез пълномощник адв. В.А.С.,съдебен адрес *** офис VІІІ-3 срещу К.Х.Е. с ЕГН ********** адрес ***.

            Предявен е иск с правно основание чл.109 от Закона за собствеността с цена на иска 1028.70лв.

            В обстоятелствената част на исковата молба ищецът излага,че е собственик на апартамент на адрес в гр.Каварна улица „****“ № 21 и е съсед на ответника по исковата молба.В исковата молба се излага още,че правния спор се състои в незаконно строителство и преустройство,извършено от К.Х.Е. в сградата на споменатия адрес,а именно:

Съгласно Констативен протокол от 18.02.2014г. от работна група от отдел „ТУС“ извършили проверка по повод жалба № ПЖ-2/24.01.2014г. подадена от ищеца и други съседи на ответника,незаконното преустройство се състои в следното:

            1/ Извършено е незаконно преустройство на две тавански помещения под № 2 и № 3,собственост на К.Х.  Е. на основание Нот.акт № **** от 2001г. и Нот.акт .**** от 2000г.,по документи с площ 15,87 и 13,80 кв.м.,а по одобрен архитектурен проект към Разрешение за строеж № 97 от 24.07.1995г.,представляващи две складови помещения с площ 14,81 кв.м. и 10,76 кв.м. в един самостоятелен обект-студио/жилище;

            2/ Затворен е част от коридор с площ около 4,5 кв.м. на ниво кота +8,04 съгласно архитектурен проект представляващ общи части от сградата,като входа на обекта е изместен на нивото на стълбищната клетка;

            3/ Част от покрива е оформен като тераса,която липсва в одобрения на 24.07.1995г. проект към самостоятелния обект.

            В исковата молба се твърди,че приложеното писмо-отговор от Кмета на Община Каварна по повод жалбата на ищеца съдържа становище,че жалбата е основателна,но заповед по чл.225а от ЗУТ не е издадена от същия.Този изричен или мълчалив отказ ищеца П.Д.Ж. е обжалвал пред Административен съд гр.Добрич по дело № 573/2014г.С определение,съдът е оставил без разглеждане жалбата като недопустима поради липса на правен интерес,което определение е потвърдено по-късно от ВАС.

            С оглед на изложеното моли да бъдат призовани на съд с ответника К.  Х.  Е. с ЕГН ********** адрес *** и след като Съдът се убеди в основателността на твърдяното от ищеца,да постанови решение по силата на което да бъде осъдена К.  Х.  Е. с ЕГН ********** адрес *** на основание чл.109 от Закона за собствеността /ЗС/ да преустанови своите неоснователни действия и да премахне:

            1/ незаконно преустройство на две тавански помещения под № 2 и № 3,собственост на К.Х.  Е. на основание Нот.акт № **** от 2001г. и Нот.акт .**** от 2000г.,по документи с площ 15,87 и 13,80 кв.м.,а по одобрен архитектурен проект към Разрешение за строеж № 97 от 24.07.1995г.,представляващи две складови помещения с площ 14,81 кв.м. и 10,76 кв.м. в един самостоятелен обект-студио/жилище;

            2/ да премахне затварянето на коридора с площ около 4,5 кв.м. на ниво кота +8,04 съгласно архитектурен проект представляващ общи части от сградата,като входа на обекта е изместен на нивото на стълбищната клетка и

            3/ Да премахне терасата,представляваща част от покрива,която липсва в одобрения на 24.07.1995г. проект,като ответницата бъде осъдена да заплати на ищеца и сторените по делото разноски,съобразно представените в тази насока доказателства.Към исковата молба ищеца представя писмени доказателства,депозира искания по доказателствата.

В срока по чл.131 ал.1 от ГПК ответника  К.  Х.  Е. с ЕГН ********** адрес ***  подава писмен отговор.Оспорва изцяло основателността и допустимостта на предявения иск.Оспорва изцяло наведените с исковата молба твърдения,че с извършените от ответника преустройства се препятства достъпа на ищеца до покрива.В отговора е обективирано твърдение,че за ищеца липсва правен интерес от искането ответника да премахне извършените преустройства в собствените на ответника тавански помещения,тъй като нито се твърди,нито е извършено от ответника негативно въздействие върху възможността  ищецът да упражнява в пълен обем правото си на собственост върху собствения му имот според неговото  предназначение.В отговора се твърди още,че площта на закупените от ответника тавански помещения,отговаря на общата им площ след извършване на преустройството им и не включва общи части на сградата,още повече /според становището на ответника/,за преустройството е дадено изрично съгласие на етажните собственици и в обектите,в които е извършено преустройство,не е включена територия за преминаване към други обекти,освен към собствените на ответника.В отговора на ответника е застъпено становище,че за изграждане на тераса,също е дадено съгласие и също не се засягат права на ищеца да ползва собствените си обекти в сградата.В отговора се оспорва твърдението на ищеца,че ответникът е ограничил достъпа му до покрива  с действията си.В отговора се твърди,че достъпа до покрива и преди извършване на преустройството от ответника не се е осъществявал през закупените от последния тавански помещения.Към отговора ответника представя писмени доказателства.

С оглед на събраните по делото писмени и гласни доказателства,преценени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

В обстоятелствената част на исковата молба ищецът излага,че е собственик на апартамент на адрес в гр.Каварна улица „****“ № 21 и е съсед на ответника по исковата молба.В исковата молба се излага още,че правния спор се състои в незаконно строителство и преустройство,извършено от К.Х.Е. в сградата на споменатия адрес,а именно:

Съгласно Констативен протокол от 18.02.2014г. от работна група от отдел „ТУС“ извършили проверка по повод жалба № ПЖ-2/24.01.2014г. подадена от ищеца и други съседи на ответника,незаконното преустройство се състои в следното:

            1/ Извършено е незаконно преустройство на две тавански помещения под № 2 и № 3,собственост на К.Х.  Е. на основание Нот.акт № **** от 2001г. и Нот.акт .**** от 2000г.,по документи с площ 15,87 и 13,80 кв.м.,а по одобрен архитектурен проект към Разрешение за строеж № 97 от 24.07.1995г.,представляващи две складови помещения с площ 14,81 кв.м. и 10,76 кв.м. в един самостоятелен обект-студио/жилище;

            2/ Затворен е част от коридор с площ около 4,5 кв.м. на ниво кота +8,04 съгласно архитектурен проект представляващ общи части от сградата,като входа на обекта е изместен на нивото на стълбищната клетка;

            3/ Част от покрива е оформен като тераса,която липсва в одобрения на 24.07.1995г. проект към самостоятелния обект.

            Приложеното писмо-отговор  от Кмета на Община Каварна по повод жалбата на ищеца съдържа становище,че жалбата е основателна,но заповед по чл.225а от ЗУТ не е издадена от същия.

Ответника  К.  Х.  Е. с ЕГН ********** адрес *** е собственик на недвижим имот: студио,състоящо се от стая и коридор, идентификатор ****.1.13, със застроена площ от 29,67 кв.м. и остъклена тераса със застроена площ от 16,50 кв.м.,съгласно НА № ****г. на Служба по вписванията-гр.Каварна,находящ се на адрес: гр.Каварна улица „****“ № 21.Недвижимия имот който ответника К.  Х.  Е. с ЕГН ********** притежава е придобила след закупуване на апартамент № 5 и таван № 3 с площ 13,80 кв.м. в същата сграда през 2000г./Нот.акт № **** от 2000г./  и таван № 2 с площ 15,87 кв.м.,в тази сграда през 2001г./Нот.акт № 153 том ІІ рег.№ 2447 дело № 339 от 2001г./Видно от представения от страна на ответника Протокол от Общото събрание на етажните собственици от 14.11.2013г.,собствениците на апартаменти и общи части в жилищен блок,находящ се в гр.Каварна улица „****“ № 21,жилищен блок „****“ дават съгласие на съседа си К.Х.Е. да извърши преустройство на собствените си две тавански помещения в жилище и изгради тераса над общите части на жилищна сграда „****“,находяща се в гр.Каварна улица „****“ № 21,с идентификатор № ****.1 по кадастралната карта на гр.Каварна,община Каварна,област Добрич,одобрена със Заповед № РД-18-32/27.02.2008г. на СГКК-гр.Добрич.Във връзка с подадено заявление с вх.№ АБ-06-454/29.04.2014г. от К.Х.Е. за издаване на удостоверение за търпимост по & 127 ПЗР на ЗИД на ЗУТ за строеж: студио състоящо се от стая,коридор и тераса в УПИ І-1196 в квартал 145 по плана на гр.Каварна,община Каварна с идентификатор № **** по КККР на гр.Каварна,с административен адрес улица „****“ 21 блок „****“  е издадено с Изх.№ АБ-06-454/14.05.2014г. и във връзка с извършена проверка на апартаментите на жалбоподателите,които са изградени в отклонение от строителните книжа,но са търпими по смисъла на & 127 ПЗР на ЗИД на ЗУТ.Видно от приложената от страна на ответника К.Х.Е. скица-схема № 15-149471 от 16.05.2014г. самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****.1.13 е нанесен по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК.Последното изменение е със Заповед 18-6745 от 16.05.2014г. на Началника на СГКК-Добрич.Адреса на имота е гр.Каварна улица „****“ № 21 ет.4.Самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ****. Предназначението на самостоятелния обект: жилище,апартамент,като посочената в документа площ е 46.00 кв.м.

Видно от представеният от страна на ищеца и приет като писмено доказателство по делото Протокол за проведено на 09.10.2014г. общо събрание на Етажната собственост на Жилищен блок „****“,улица „****“ № 21 гр.Каварна,общото събрание на етажната собственост е взело единодушно решение за потвърждаване и поддържане извършените действия от П.Д.Ж. по процедури във връзка със събаряне на незаконен строеж в ж.бл. „****“ гр.Каварна на К.Х.Е.,описан в констативен протокол от 18.02.20143г. на Община Каварна.От приетият като писмено доказателство по делото протокол за проведено на 09.10.2014г. общо събрание на Етажната собственост на Жилищен блок „****“,улица „****“ № 21 гр.Каварна се установява,че на събранието не е присъствувал ответника К.Х.Е..

От приетото и неоспорено заключение на вещото лице по съдебно-техническата експертиза се установява,че процесния обект „Студио“-собственост на ответника К.Х.Е. е с местоположение в „Жилищен административен комплекс“ ул.“****“ № 21.Ответника К.Х.Е. закупува две тавански помещения,а именно:-таванско помещение **** от 2001г. с площ 15,97кв.м.;Таванско помещение № 3 с нот.акт **** година с площ 13,80 кв.м..Според извършения оглед на 29.02.2016г. и измерването на гореописания обект вещото лице е констатирало,че е извършено преустройство на таванските помещения,което се състои в следното: Обединяване на двете тавански помещения,като към тях се приобщава коридор по архитектурен проект на „Жилищен административен комплекс“ с местоположение улица „****“ № 21 и издадено строително разрешение № 97/24.07.2005г. от гл.архитект на Община Каварна.Част от таванско помещение № 2 е обособено сервизно помещение.На част от плоския покрив,разположен пред таванските помещения-покрит с ламарина е обособена тераса,която е покрита с поликарбон и остъклена с PVC дограма.Според обективираното в заключението становище на вещото лице извършеното преустройство представлява строителство по смисъла на ЗУТ,от направената проверка в Община Каварна се установява,че за същото няма  издадено разрешение за строеж.

От заключението на вещото лице по изготвената СТЕ се установява,че коридора на ниво кота + 8.04,представляващ общи части по одобрения архитектурен проект,по който е издадено разрешение за строеж на жилищната сграда е приобщен към двете тавански помещения. Според обективираното в заключението становище на вещото лице по този начин се променят общите части на собствениците на самостоятелни обекти,като се намаляват с 5/пет/ кв.м.

От заключението на вещото лице по изготвената СТЕ се установява,че площта на закупените от ответника тавански помещения не отговарят на общата им площ след извършване на преустройството.\при заснемането извършено от вещото лице се установява,че закупените от ответника тавански помещения-таванско помещение **** от 2001г. и таванско помещение № 3 с нот.акт **** година са с площ идентична с площта описана в нотариалните актове-обща площ 29.67 кв.м.След извършване на преустройството към двете тавански помещения е приобщена и обособена част от коридор,по първоначален арх.проект.В приложение № 1 към заключението на вещото лице по изготвената СТЕ е описана и обособена частта от коридора-5/пет/ кв.м.Общата площ на студиото е 34.67 кв.м.

От заключението на вещото лице по изготвената СТЕ се установява,че в архитектурните проекти които са представени на вещото лице в Община Каварна няма  изчертан  отвор за достъп до покрива,който е задължителен във връзка с осигуряване на Пожарната безопасност.При огледа вещото лице е установило,че такъв има оставен в коридора,приобщен към двете тавански помещения и е затворен с PVC капак.

При така установената фактическа обстановка,съдът намира,че предявения от ищеца негаторен иск е допустим по следните съображения:

            Законът предоставя на собственика на имота определени правомощия,основните от които са владението,ползването и разпореждането,като доколкото не произтичат от разпоредбите на закона ограничения,собственикът може да ползва обекта на правото на собственост лично или чрез трето лице,може да извлича и придобива плодовете-естествени и граждански,да упражнява владението-лично или чрез трето лице,както и да извършва действия на разпореждане с правото си на собственост.

Материалния закон определя основанията за придобиване на правото на собственост и правомощията на собственика,чрез които то се реализира.Едно от тях е правото на иск като средство за правна защита.Собственикът може да иска признаването и зачитането на правото му на собственост от всички правни субекти,както и да се въздържат от действия и посегателства.На тези цели е предназначен да служи специфичния негаторен иск,уреден от чл.109 ал.1 от ЗС.

Искът предоставя правна защита на правото на собственост срещу всяко пряко и/или косвено неоснователно въздействие,посегателство или вредно отражение над обекта на правото на собственост,което може и да не накърнява владението,но ограничава,смущава и пречи на допустимото пълноценно ползване на имота според неговото предназначение.Основание за защита чрез иска се поражда дори само при състояния,от които възникват заплашване и опасност от вредно и смущаващо въздействие,което произтича от упражняване на правомощия,но които обективно пречат и/или ограничават тези на потърсилия правна защита.

Искът може да се упражни срещу всяко лице,което проявява неоснователните ограничаващи правото на собственост въздействия,включително съсобственик,ако при упражняване на своите права създава ограничения,смущения или заплашване на правото на друг съсобственик.Ищецът може да постигне  не само отричане на основанието за въздействие над неговия имот,на и премахване на източника на въздействието чрез съдебната принуда,за да възстанови състоянието на имота такова,каквото то е било преди нарушението.Ето защо и според константната съдебна практика,ако източникът на неоснователното въздействие е строеж,извършен в съсобствения имот от съсобственик,както се сочи в предявения негаторен иск,заинтересованият може да иска премахване на строежа,за да бъде прекратено неоснователно създаденото състояние.

Прекратяването на това състояние чрез премахване на строеж,който смущава и/или ограничава правото на собственост е предпоставено обаче от недопустимост и нетърпимост на същия изобщо или в състоянието,в което е извършен.

В случаите на извършен строеж без разрешение или в отклонение на издаденото разрешение и/или на други строителни книжа заинтересованият собственик /съсобственик/ не е длъжен да търпи и понася ограниченията,които произтичат за неговото право на собственост от създаденото състояние,когато то е нетърпимо според закона.

С оглед на тези положения негаторния иск за отричане и за премахване на всяко неоснователно действие,въздействие и състояние,което пречи на собственика,смущава и ограничава по друг начин неговото право и правомощия или ги застрашава е допустим като средство за защита на правото на собственост,вкл. и при извършване на строеж в съсобствен имот и може да бъде предявен пред съда.

Предявяването му не е изключено от разпоредбите нито на отменения ЗТСУ,нито на ЗУТ и правораздавателната компетентност на съда не е отречена.С оглед на ангажираните от ищеца писмени доказателства,претенцията му за преустановяване на неоснователните действия на ответника изразяващи се в е незаконно преустройство на две тавански помещения под № 2 и № 3,собственост на К.Х.  Е. на основание Нот.акт № **** от 2001г. и Нот.акт .**** от 2000г.,по документи с площ 15,87 и 13,80 кв.м.,а по одобрен архитектурен проект към Разрешение за строеж № 97 от 24.07.1995г.,представляващи две складови помещения с площ 14,81 кв.м. и 10,76 кв.м. в един самостоятелен обект-студио/жилище;затваряне на част от коридор с площ около 4,5 кв.м. на ниво кота +8,04 съгласно архитектурен проект представляващ общи части от сградата,като входа на обекта е изместен на нивото на стълбищната клетка;оформяне като тераса на част от покрива,която липсва в одобрения на 24.07.1995г. проект към самостоятелния обект са допустими и основателни по следните съображения:

Ищецът твърди,че като че като собственик на апартамент в съседство с незаконно преустроените от ответника площи предявява иск по смисъла на чл.109 от ЗС,за да се разпореди съда преустройствата да бъдат премахнати,доколкото потърпевши от тях освен ищецът са и всички други съседи,чиито достъп до покрива е ограничен,т.е ответника К.Х.Е. препятства упражняването на правото на собственост на ищеца в пълен обем.В рамките на предоставената му възможност и ангажираните от ищеца писмени доказателства и депозирани от негова страна доказателствени искания,по повод на които е изготвено заключение на вещото лице по допуснатата СТЕ се установи,че е извършено преустройство на таванските помещения,което се състои в следното: Обединяване на двете тавански помещения,като към тях се приобщава коридор по архитектурен проект на „Жилищен административен комплекс“ с местоположение улица „****“ № 21 и издадено строително разрешение № 97/24.07.2005г. от гл.архитект на Община Каварна.Част от таванско помещение № 2 е обособено сервизно помещение.На част от плоския покрив,разположен пред таванските помещения-покрит с ламарина е обособена тераса,която е покрита с поликарбон и остъклена с PVC дограма.Според обективираното в заключението становище на вещото лице извършеното преустройство представлява строителство по смисъла на ЗУТ,от направената проверка в Община Каварна се установява,че за същото няма  издадено разрешение за строеж.От заключението на вещото лице по изготвената СТЕ се установява,че коридора на ниво кота + 8.04,представляващ общи части по одобрения архитектурен проект,по който е издадено разрешение за строеж на жилищната сграда е приобщен към двете тавански помещения. Според обективираното в заключението становище на вещото лице по този начин се променят общите части на собствениците на самостоятелни обекти,като се намаляват с 5/пет/ кв.м.От заключението на вещото лице по изготвената СТЕ се установява,че площта на закупените от ответника тавански помещения не отговарят на общата им площ след извършване на преустройството.\при заснемането извършено от вещото лице се установява,че закупените от ответника тавански помещения-таванско помещение **** от 2001г. и таванско помещение № 3 с нот.акт **** година са с площ идентична с площта описана в нотариалните актове-обща площ 29.67 кв.м.След извършване на преустройството към двете тавански помещения е приобщена и обособена част от коридор,по първоначален арх.проект.В приложение № 1 към заключението на вещото лице по изготвената СТЕ е описана и обособена частта от коридора-5/пет/ кв.м.Общата площ на студиото е 34.67 кв.м.

Анализирайки доказателствата по делото се установява,че с извършено преустройство на таванските помещения от страна на ответника се променят общите части на собствениците на самостоятелни обекти,като се намаляват с 5/пет/ кв.м. Освен това от заключението на вещото лице по изготвената СТЕ се установява,че в архитектурните проекти които са представени на вещото лице в Община Каварна няма  изчертан  отвор за достъп до покрива,който е задължителен във връзка с осигуряване на Пожарната безопасност.При огледа вещото лице е установило,че такъв има оставен в коридора,приобщен към двете тавански помещения и е затворен с PVC капак.При тези фактически данни се формира категоричния извод,че с извършеното преустройство на таванските помещения от страна на ответника се  ограничава правото  на собственост на ищеца,тъй като се променят общите части на собствениците на самостоятелни обекти,като се намаляват с 5/пет/ кв.м. и се ограничава достъпа на ищеца/и на останалите собственици на самостоятелни обекти/ до покрива на жилищната сграда.Предявеният иск по чл.109 от ЗС е основателен,доколкото с него се цели да бъдат премахнати всякакви пречки,които препятстват правата на собственика да ползува имота си пълноценно.

В случая  извършеното преустройство на таванските помещения от страна на ответника е без предоставени му разрешения от компетентните органи.При съобразяване на ТР № 31/84г. на ОСГК за преценка кога строежът е незаконен,следва че е налице основание за защита чрез негаторния иск,което се поражда при състояния,от които възникват заплашване и опасност от вредно и смущаващо въздействие върху общите части на собствениците на самостоятелни обекти в Жилищен блок „****“,улица „****“ № 21 гр.Каварна.В случая освен да е изграден в нарушение на действуващите разпоредби и правила и при съобразяване,че  при сега действуващия ЗУТ процесното преустройство на таванските помещения има характер на незаконен строеж и едновременно с това препятства ползването на ищеца,исковата претенция с която се претендира премахване на 1/ незаконно преустройство на две тавански помещения под № 2 и № 3,собственост на К.Х.  Е. на основание Нот.акт № **** от 2001г. и Нот.акт .**** от 2000г.,по документи с площ 15,87 и 13,80 кв.м.,а по одобрен архитектурен проект към Разрешение за строеж № 97 от 24.07.1995г.,представляващи две складови помещения с площ 14,81 кв.м. и 10,76 кв.м. в един самостоятелен обект-студио/жилище;2/ премахване затварянето на коридора с площ около 4,5 кв.м. на ниво кота +8,04 съгласно архитектурен проект представляващ общи части от сградата,като входа на обекта е изместен на нивото на стълбищната клетка и 3/ премахване терасата,представляваща част от покрива,която липсва в одобрения на 24.07.1995г. проект,следва да се уважи.По делото безспорно се установи ,че извършеното преустройство на таванските помещения от страна на ответника се  ограничава правото  на собственост на ищеца,тъй като се променят общите части на собствениците на самостоятелни обекти,като се намаляват с 5/пет/ кв.м. и се ограничава достъпа на ищеца/и на останалите собственици на самостоятелни обекти/ до покрива на жилищната сграда.Следователно стеснява се обема на правото на собственост,смущава се,ограничава се и се пречи на ищеца П.Д.Ж. да осъществява в пълен обем правото си на собственост върху жилищната сграда,съгласно нейното предназначение.

            Съдът счита,че не са налице основания за отмяна на определението за даване ход на делото по същество,заради обективирано в молба вх.№ 906/23.03.2016г. искане от страна на ответника К.Х.Е. да оспори заключението на СТЕ  изготвена от вещото лице Д.Г.М.,като неточно и невярно.Възраженията на ответника  срещу заключението на вещото лице,изложени едва в молбата от 23.03.2016г. за отмяна на определението за даване ход на делото по същество,при условие,че гр.д.№ 423/2015г. по описа на КРС е обявено за решение на 11.03.2016г.,са направени несвоевременно и в противоречие с изискването на чл.3 от ГПК за добросъвестно упражняване на процесуалните права,изискващо определена процесуална дисциплина.Съгласно разпоредбата на чл.200 ал.3 от ГПК оспорването следва да се направи по време или след изслушване на заключението,за да се предприемат съответните процесуални действия от съда.Оспорването означава излагане на конкретни възражения,което не е направено.С оглед на гореизложеното не са налице визираните в чл.253 от ГПК предпоставки за отмяна на определението за даване ход по същество.Искането за отмяна на определението,с което е даден ход на делото по същество заради обективирано в молба вх.№ 906/23.03.2016г. искане от страна на ответника К.  Х.  Е. да оспори заключението на СТЕ  изготвена от вещото лице Д.Г.М.,не дава основание на съда  да приеме,че е налице изменение на обстоятелствата,тъй като е преклудирана възможността за оспорване заключението на вещото лице с оглед императивния характер на разпоредбата на чл.200 ал.3 от ГПК.Не е налице и грешка или пропуск на съда, които да дават процесуалноправно основание за поправяне по реда на чл.253 от ГПК на определението за даване ход по същество по иска на П.Д.Ж. с ЕГН ********** адрес ***,чрез пълномощник адв. В.А.С.,съдебен адрес *** офис VІІІ-3 срещу К.Х.Е. с ЕГН ********** адрес *** с правно основание чл.109 от Закона за собствеността.

            С оглед изхода на делото и съгласно изискванията на чл.78 ал.1 от ГПК,следва да бъде осъден ответника К.Х.Е. да заплати на ищеца П.Д.Ж. сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 563 лева,която сума представлява сбор от държавна такса в размер на 50 лева,възнаграждение за вещо лице в размер на 187 лева,адвокатско възнаграждение в размер на 302 лева и други съдебни разноски в размер на 24 лева.

По отношение на направеното от процесуалния представител на ответника възражение с правно основание чл.78 ал.5 от ГПК  за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на ответника:

Искането за намаляване на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на ответника,посочено в  списъка на разноските по чл.80 от ГПК в размер на 950 лева,съдът намира за основателно.В процесния казус с оглед на материалния интерес ,касателно предявения иск в размер на 1028,70 лева и съгласно чл.7 ал.2 т.2 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения,нормативно установения минимум на дължимо възнаграждение се изчислява на сума в размер на 302/триста и два лева/ лева.Към настоящия момент е налице задължителна съдебна практика,обективирана в ТР № 6 от 06.11.2013г. на ВКС по т.д.№ 6/2012г.,ОСГК и според т.3 от същото при намаляване на подлежащо на присъждане адвокатско възнаграждение поради прекомерност по реда на чл.78 ал.5 от ГПК,съдът не е обвързан от предвиденото  в &2 от Наредба № 1/2004г. ограничение и е свободен да намали  възнаграждението до предвидения в същата наредба минимален размер.Съдът намира,че в случая са налице предпоставките  за намаляване на адвокатския хонорар до посочения по-горе минимален размер,като за да достигне до този извод съобрази липсата на фактическа и правна сложност на казуса,поради което посочения в списъка на разноските представен от процесуалния представител на ответника хонорар в размер от 950 лева,се явява прекомерен с оглед положените от защитата усилия при упражняване на процесуалните права.Ето защо по реда на чл.78 ал.5 от ГПК размера на адвокатското възнаграждение следва да бъде редуциран до нормативно установения минимум на дължимото възнаграждение в размер на 302 лева.

            Така мотивиран и на основание чл.109 от Закона за собствеността,съдът

 

                                           Р    Е    Ш    И :

            ОСЪЖДА К.Х.Е. с ЕГН ********** адрес *** да преустанови своите неоснователни действия и да премахне:

            1/ незаконно преустройство на две тавански помещения под № 2 и № 3,собственост на К.Х.  Е. на основание Нот.акт № **** от 2001г. и Нот.акт .**** от 2000г.,по документи с площ 15,87 и 13,80 кв.м.,а по одобрен архитектурен проект към Разрешение за строеж № 97 от 24.07.1995г.,представляващи две складови помещения с площ 14,81 кв.м. и 10,76 кв.м. в един самостоятелен обект-студио/жилище с местоположение в „Жилищен административен комплекс“ ул.“****“ № 21;

            2/ да премахне затварянето на коридора с площ около 4,5 кв.м. на ниво кота +8,04 съгласно архитектурен проект представляващ общи части от сградата,като входа на обекта е изместен на нивото на стълбищната клетка и

            3/ Да премахне терасата,представляваща част от покрива,която липсва в одобрения на 24.07.1995г. проект,тъй като незаконно извършеното преустройство на двете тавански помещения,затварянето на коридора с площ около 4,5 кв.м. на ниво кота +8,04 съгласно архитектурен проект представляващ общи части от сградата,като входа на обекта е изместен на нивото на стълбищната клетка и оформянето на част от покрива като тераса,която липсва в одобрения на 24.07.1995г. проект пречи ограничава и смущава П.Д.Ж. с ЕГН ********** адрес *** да осъществява в пълен обем правото си на собственост, тъй като се променят общите части на собствениците на самостоятелни обекти,като се намаляват с 5/пет/ кв.м. и се ограничава достъпа на ищеца до покрива на жилищната сграда.

ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 вр. с ал.5 от ГПК К.Х.Е. с ЕГН ********** адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на П.Д.Ж. с ЕГН ********** адрес ***  сумата от 563/петстотин шестдесет и три/лева,представляваща направените по делото разноски от ищеца,като на основание чл.78 ал.5 от ГПК размера на адвокатското възнаграждение посочено в списъка на разноските по чл.80 от ГПК,представен от процесуалния представител на ищеца-950 лева се редуцира до нормативно установения минимум на дължимото възнаграждение в размер на 302 лева.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането с правно основание чл.253 от ГПК отправено от ответника К.Х.Е. за отмяна на определението за даване ход на делото по същество.

Решението подлежи на обжалване пред  Добрички Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: