Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

№48

Гр.Каварна, 27.05.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и осми април,  през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д.№424/2015г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.19, ал.8 от ППЗСПЗЗ.

Граждански дело №424/2016г. е образувано след инстанционен контрол и отмяна на първоинстанционното решение на Каварненски районен съд, с което е отхвърлена жалбата на М.Д.К. срещу Решение №212 от 21.05.2009г. на ОСЗ гр.Каварна. Обжалва се решението на службата в частта, в която е определено обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост на наследниците на Я. и А. А.. Жалбоподателя сочи, че решението е незаконосъобразно, т.к. административния орган определил изключително ниско обезщетение, за признатото, но невъзстановено право на собственост, като не е отчел обстоятелството, че мястото където е била собствеността  на наследодателите е в непосредствена близост до морския бряг, в бивш резерват и цената следва да бъде в по-завишени размери. Моли съда да измени обжалваното Решение №212 и да постанови друго, с което да определи обезщетение в порядъка на 25 000 лева. В с.з. жалбоподателката лично и с упълномощения адв.Д.Р. поддържа жалбата.

Ответникът – ОСЗ Каварна, представлявана в процеса от Началника на службата оспорва жалбата като неоснователна и моли решението като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено. Сочи, че единствения законов способ за определяне на обезщетението, за което се е произнесла службата е Наредбата за определяне на цени на земеделски земи. Пазарната стойност на имота, по която иска жалбоподателката да бъде определено обезщетението не почивало на законови основания. Излага мотиви за това, че имота не е бил индивидуализиран и затова общинската служба е взела предвид, че имота е трета категория, тъй като е средната категория за землището и се осреднявали коефициентите, които не можели да се вземат като точност. Поради горното и моли решението на ОСЗ да бъде оставено в сила.

Съдът, след като извърши проверка на атакувания с жалбата индивидуален административен акт, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Не се спори по делото, а и от представеното удостоверение за наследници се установява, че жалбоподателят в настоящото производство е наследник по закон на А. А.В., б.ж. на гр.Каварна, починал на 11.07.1953г.

Като доказателство по делото са приети административната преписка, по която е издаден атакуваният административен акт, заключението на СТЕ, както и представените от жалбоподателя писмени доказателства.

Жалбата, предмет на настоящото производство, е процесуално допустима съгласно разпоредбата на чл.19, ал.8 от ППЗСПЗЗ.

Съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК съдът преценява законосъобразността на административния акт, като проверява дали е издаден от компетентен за това орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби на закона и съобразен ли е с целта, която преследва закона.

При служебно извършена проверка съдът констатира, че обжалваното решение е издадено от компетентен орган и в предвидената от закона форма.

Предмет на съдебното производство по чл.19, ал.8 от ППЗСПЗЗ е стойността на дължимото обезщетение. От заключението на вещото лице,  по изготвената и приета съдебно-техническа експертиза се установи, че цената на процесния имот съгласно Наредба за реда да определяне на цени на земеделски земи за земя ІІІ категория е 650лв/дка, като за процесната земя от 500 кв.м. вещото лице е определило обезщетение в размер на 325 лева. Доколкото обаче по делото се установи, че стойността на обезщетението, определена по реда на Наредбата, е в размер по-висок от този, определен от ответника /305 лева/, то съдът приема, че жалбата в тази част е основателна и процесното решение следва да бъде изменено, като бъде определен размер на обезщетението в размер на общо 325 лева – такова, каквото е посочено от вещото лице по изслушаната в хода на настоящото производство заключение. Това заключение съдът кредитира изцяло, като неопровергано от други доказателства по делото, неоспорено от страните.

Жалбоподателя е поискал определяне и пазарна стойност на имота, за която вещото лице е определило стойност за 500 кв.м. – 16 580 лева. Тази стойност обаче съдът не може да вземе предвид, тъй като определянето на стойността се извършва в съответствие с издадената на основание чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ, Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи приета с ПМС 118 от 26.05.1998, обн. ДВ, бр.64/1998 г., сега Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи (заглавие изменено в Държавен вестник бр.75/2006 г.), която е единствения нормативен акт, който намира приложение за оценките, включително и за земеделски земи, които се намират в строителните граници на населените места. От значение за спора е размерът определен въз основа на тази наредба, а не въз основа на пазарни цени и критерии, посочени в други нормативни актове, като въпросът е нормативно разрешен (В този смисъл Решение №359/11.01.2007г. по адм.д.№6627/2006г. на 5-членен състав на ВАС; Решение №4843/2007г. на ВАС по гр.д.№3315/2007г.).  

С оглед изхода на спора в тежест на жалбоподателя остават направените от него разноски.

Така мотивиран Каварненският районен съд,

 

                    Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ Решение №212 от 21.05.2009г. на Общинска служба Земеделие Каварна, с което за признато, но невъзстановено право на собственост на наследниците на Я. и А. А. за 0.500 дка, III категория на земята е определено обезщетение в размер на 305 лева, като ОПРЕДЕЛЯ стойността на обезщетението за признато, но невъзстановено право на собственост за 0.500 дка, ІІІ категория земя в размер на 325 лева (триста двадесет и пет) лева.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………..