Н Е П Р Е С Ъ С Т В Е Н О   Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Каварна, 07.04.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание  на двадесет и трети март, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №426/2016г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба с вх.№3453/03.11.2016г., подадена от ”Водоснабдяване и канализация”ООД, ЕИК 103002253, с адрес: гр.Варна, ул.”Прилеп”, №33, представлявано от управителя В.В., чрез юрисконсулт П.В., срещу С.А.М..

С молбата си ищецът е предявил срещу ответника установителен иск по чл.422, във вр.с чл.124 от ГПК, относно сумата от 475.61 лева главница, дължима за периода от 14.08.2014г. до 25.07.2016г., мораторна лихва за периода от 14.08.2014г. до 25.07.2016г. в размер на 42.45 лева и 125.00 лева разноски, от които 25.00 лева държавна такса и 100.00 лева юристконсулско възнаграждение.

С допълнителна молба, депозирана преди с.з. ищеца поддържа иска и прави искане  за постановяване на неприсъствено решение.

Ответника не е взел становище по иска, като не е депозирал писмен отговор в законоустановения срок, не се явява в първото по делото съдебно заседание и не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

Видно от приложените по делото книжа, на ответника са били указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжата и неявяване в съдебно заседание.

От представените по делото писмени доказателства може да се направи извод за вероятната основателност на иска. Видно е от представените многобройни писмени доказателства, че ответника е с открита партида като ползвател на ВиК услуги за адрес в гр.***. Представени са карнет и дължимост по фактури.

По тези съображения, съдът установява наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.239 от ГПК, поради което и претенцията следва да бъде уважена.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК на ответника следва да бъдат възложени разноските в производството, които възлизат на 125.00 лева от които 75.00 лева държавна такса и 50.00 лева юристконсулско възнаграждение, съобразно чл.78, ал.8, във вр.с чл.26 НЗПП.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Мотивиран от горното и на основание чл.238 и чл.239 от ГПК, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че С.А.М. с ЕГН ********** *** ДЪЛЖИ на „Водоснабдяване и канализация”ООД, ЕИК 103002253, с адрес: гр.Варна, ул.”Прилеп”, №33, представлявано от В.В. – управител, сумата от 475.61 лева представляваща главница  за ползвана и незаплатена ВиК услуги за периода от 14.08.2014г. до 25.07.2016г. и мораторна лихва в размер на 42.45 лева, дължима за периода от  14.08.2014г. до 25.08.2016г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението – 29.07.2016г. до окончателното изплащане на задължението, на основание чл.422, във вр. С чл.124 от ГПК, във вр. с чл.79 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

ОСЪЖДА С.А.М. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация”ООД, ЕИК 103002253, с адрес гр.Варна, ул.”Прилеп”, №33, представлявано от управителя В.В. сумата от 125.00/сто двадесет и пет/ лева разноски в настоящото производство и сумата от 125.00 /сто двадесет и пет/ лева, разноски в заповедното производство, на основание чл.78 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение може да поиска от Добрички окръжен съд, в едномесечен срок от връчването да го отмени, ако е била лишена от възможността да участва в делото при някоя от хипотезите на чл.240, ал.1 от ГПК.

На страните да се изпратят преписи от решението.

                                                

 

  РАЙОНЕН  СЪДИЯ:……………………..